EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:221:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 221, 17. syyskuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-302X

C 221
45. vuosikerta
17. syyskuuta 2002
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
......

II Valmistavat säädökset
Talous- ja sosiaalikomitea
391 täysistunto, 29. ja 30. toukokuuta 2002
2002/C 221/01Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen ja valvonnan tietokoneistamisesta" (KOM(2001) 466 lopullinen - 2001/0185 COD) 1
2002/C 221/02Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien laitteiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden EY-tyyppihyväksynnästä" (KOM(2002) 6 lopullinen - 2002/0017 COD) 5
2002/C 221/03Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennenkymmenennenviidennen kerran (syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavat aineet - c/m/r)" (KOM(2002) 70 lopullinen - 2002/0040 COD) 8
2002/C 221/04Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Luonnos: Komission asetus EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin moottoriajoneuvoalalla" 10
2002/C 221/05Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ääntä hitaammin lentävien siviili-ilma-alusten meluluokitusta koskevan yhteisön kehyksen vahvistamisesta melumaksujen laskentaa varten" (KOM(2001) 74 lopullinen - 2001/0308 COD) 17
2002/C 221/06Talous- ja sosiaalikomitea lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta" (KOM(2001) 573 lopullinen - 2001/0241 COD) 19
2002/C 221/07Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Euroopan laajuisia televerkkoja koskevista suuntaviivoista tehdyn päätöksen N:o 1336/97/EY liitteen I tarkistamisesta" (KOM (2001) 742 lopullinen - 2001/0296 COD) 22
2002/C 221/08Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kasvihuonekaasujen päästöjen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta" (KOM(2001) 581 lopullinen - 2001/0245 COD) 27
2002/C 221/09Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi pakkauksista ja pakkausjätteestä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta" (KOM(2001) 729 lopullinen - 2001/0291 COD) 31
2002/C 221/10Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Euroopan unionin ulkoalueiden tulevaisuudenstrategia" 37
2002/C 221/11Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ehdotus neuvoston direktiiviksi vähimmäisvaatimuksista siitä, milloin kolmansien maiden kansalaisia ja kansalaisuudettomia henkilöitä on pidettävä pakolaisina tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitsevina henkilöinä, ja näiden henkilöiden asemasta (KOM(2001) 510 lopullinen - 2001/0207 CNS) 43
2002/C 221/12Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista:- "Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille yhteisön maahanmuuttopolitiikkaan sovellettavasta avoimen koordinaation menetelmästä", ja (KOM(2001) 387 lopullinen)- "Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, yhteisestä turvapaikkapolitiikasta ja avoimen koordinaation menetelmän käyttöönotosta" (KOM(2001) 710 lopullinen) 49
2002/C 221/13Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Sosiaaliset indikaattorit" 54
2002/C 221/14Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Eläkeuudistuksen mahdolliset vaihtoehdot" 58
2002/C 221/15Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: neuvoston direktiivi oikeusavun saatavuuden parantamisesta rajatylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun ja muuhun yksityisoikeudellisiin riita-asioihin liittyvään taloudelliseen tukeen sovellettavat yhteiset vähimmäisvaatimukset" (KOM(2002) 13 lopullinen - 2002/0020 CNS) 64
2002/C 221/16Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Talouspoliittinen koordinointi pitkällä aikavälillä" 67
2002/C 221/17Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus myynninedistämisestä sisämarkkinoilla" (KOM(2001) 546 lopullinen - 2001/0227 COD) 73
2002/C 221/18Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: neuvoston direktiivi sellaisille laittomassa maahanmuutossa avustamisen tai ihmiskaupan uhreille, jotka tekevät yhteistyötä viranomaisten kanssa, myönnettävästä lyhytaikaisesta oleskeluluvasta" (KOM(2002) 71 lopullinen - 2002/0043 CNS) 80
2002/C 221/19Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Itävallan kautta kulkeviin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettavan ekopistejärjestelmän käyttöönotosta vuodeksi 2004" (KOM(2001) 807 lopullinen - 2001/0310 COD) 84
2002/C 221/20Talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta "Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle Kestävään kehitykseen tähtäävä maailmanlaajuinen yhteistyö" (KOM(2002) 82 lopullinen) 87
2002/C 221/21Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista:- "Ehdotukset: Neuvoston päätökset erityisohjelmista, joilla pannaan täytäntöön Euroopan yhteisön tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelma 2002-2006 erityisohjelmista, joilla pannaan täytäntöön Euroopan atomienergiayhteisön tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelma 2002-2006", ja (KOM(2001) 279 lopullinen - 2001/0122 CNS, 2001/0123 CNS, 2001/0124 CNS, 2001/0125 CNS, 2001/0126 CNS)- "Muutettu ehdotus: Neuvoston päätös eurooppalaisen tutkimusalueen integrointiin ja lujittamiseen tähtäävästä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmasta 2002-2006" (KOM(2001) 594 lopullinen - 2001/0122 CNS) 97
2002/C 221/22Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus geneettisesti muunnetuista elintarvikkeista ja rehuista" (KOM(2001) 425 lopullinen - 2001/0173 COD) 114
FI
Top