EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:365E:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, CE 365, 19. joulukuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-302X

C 365 E
43. vuosikerta
19. joulukuuta 2000
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
......

II Valmistavat säädökset
Komissio
2000/C 365 E/01Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi henkivakuutuksesta (uudelleen laadittu toisinto)
(KOM(2000) 398 lopull. - 2000/0162(COD))
1
2000/C 365 E/02Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikehygieniasta
(KOM(2000) 438 lopull. - 2000/0178(COD)) (1)
43
2000/C 365 E/03Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä
(KOM(2000) 438 lopull. - 2000/0179(COD)) (1)
58
2000/C 365 E/04Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
(KOM(2000) 438 lopull. - 2000/0180(COD)) (1)
102
2000/C 365 E/05Ehdotus neuvoston asetukseksi ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, markkinoille saattamiseen ja tuontiin liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä
(KOM(2000) 438 lopull. - 2000/0181(CNS)) (1)
123
2000/C 365 E/06Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi elintarvikehygieniasta ja eräiden ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista terveyssäännöistä annettujen direktiivien kumoamisesta ja direktiivien 89/662/ETY ja 91/67/ETY muuttamisesta
(KOM(2000) 438 lopull. - 2000/0182(COD)) (1)
132
2000/C 365 E/07Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tiettyjen päätöksillä N:o 645/96/EY, N:o 646/96/EY, N:o 647/96/EY, N:o 102/97/EY, N:o 1400/97/EY ja N:o 1296/1999/EY hyväksyttyjen yhteisön toimintaohjelmien jatkamisesta ja näiden päätösten muuttamisesta
(KOM(2000) 448 lopull. - 2000/0192(COD)) (1)
135
2000/C 365 E/08Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sisävesialusten teknisistä vaatimuksista 4 päivänä lokakuuta 1982 annetun direktiivin 82/714/ETY muuttamisesta
(KOM(2000) 419 lopull. - 97/0335(COD)) (1)
138
2000/C 365 E/09Ehdotus neuvoston päätökseksi päätöksen 2000/24/EY muuttamisesta EY:n ja Turkin välisen tulliliiton vahvistamisen ja tiivistämisen tukemiseen tarkoitetun EIP:n erityistoimintaohjelman perustamiseksi
(KOM(2000) 479 lopull. - 2000/0197(CNS))
167
2000/C 365 E/10Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautateiden, maanteiden ja sisävesien henkilöliikenteeseen liittyviä julkisen palvelun vaatimuksia ja julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekemistä koskevista jäsenvaltioiden toimista
(KOM(2000) 7 lopull. - 2000/0212(COD)) (1)
169
2000/C 365 E/11Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi annettu tuen myöntämisestä rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteen yhteensovittamiseen
(KOM(2000) 5 lopull. - 2000/0023(COD)) (1)
179
2000/C 365 E/12Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta
(KOM(2000) 347 lopull. - 2000/0158(COD)) (1)
184
2000/C 365 E/13Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa
(KOM(2000) 347 lopull. - 2000/0159(COD)) (1)
195
2000/C 365 E/14Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisen viestinnän verkkojen ja palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä
(KOM(2000) 393 lopull. - 2000/0184(COD)) (1)
198
2000/C 365 E/15Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tilaajayhteyksien eriytetystä tarjonnasta
(KOM(2000) 394 lopull. - 2000/0185(COD)) (1)
212
2000/C 365 E/16Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisen viestinnän verkkoihin ja niihin liittyviin toimintoihin pääsystä ja niihin yhteenliittämisestä
(KOM(2000) 384 lopull. - 2000/0186(COD)) (1)
215
2000/C 365 E/17Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla
(KOM(2000) 385 lopull. - 2000/0189(COD)) (1)
223
2000/C 365 E/18Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisen viestinnän verkkoja ja palveluja koskevista valtuutuksista
(KOM(2000) 386 lopull. - 2000/0188(COD)) (1)
230
2000/C 365 E/19Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisen viestinnän verkkojen ja palvelujen alalla
(KOM(2000) 392 lopull. - 2000/0183(COD)) (1)
238
2000/C 365 E/20Ehdotus euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmästä
(KOM(2000) 407 lopull. - 2000/0187(COD)) (1)
256
2000/C 365 E/21Ehdotus neuvoston asetukseksi yksityisoikeuden alalla toimivien tuki- ja vaihto-ohjelman (yksityisoikeuden alaa koskeva Grotius-ohjelma) jatkamisesta
(KOM(2000) 516 lopull. - 2000/0220(CNS))
262
2000/C 365 E/22Ehdotus neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämisestä suojelemalla nuoria meren eliöitä teknisin toimenpitein annetun asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttamisesta kuudennen kerran
(KOM(2000) 501 lopull. - 2000/0215(CNS))
264
2000/C 365 E/23Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan neuvoston direktiivin 70/220/ETY muuttamisesta
(KOM(2000) 487 lopull. - 2000/0211(COD)) (1)
268
2000/C 365 E/24Ehdotus neuvoston asetukseksi maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja myynninedistämistoimista sisämarkkinoilla
(KOM(2000) 538 lopull. - 2000/0226(CNS)) (1)
270
2000/C 365 E/25Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 80/232/ETY muuttamisesta kahviuutteiden ja sikuriuutteiden nimellispainojen valikoiman osalta
(KOM(2000) 568 lopull. - 2000/0235(COD))
274
2000/C 365 E/26Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi meriturvallisuuskomitean perustamisesta sekä meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman saastumisen ehkäisemistä koskevien asetusten muuttamisesta
(KOM(2000) 489 lopull. - 2000/0236(COD)) (1)
276
2000/C 365 E/27Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman saastumisen ehkäisemistä koskevien direktiivien muuttamisesta
(KOM(2000) 489 lopull. - 2000/0237(COD)) (1)
280
2000/C 365 E/28Ehdotus neuvoston asetukseksi perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta ja asetusten (ETY) N:o 1017/68, (ETY) N:o 2988/74, (ETY) N:o 4056/86 ja (ETY) N:o 3975/87 muuttamisesta
(KOM(2000) 582 lopull. - 2000/0243(CNS)) (1)
284
FI(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
Top