EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopan yhtenäisasiakirja

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan yhtenäisasiakirja

ASIAKIRJAN TARKOITUS

 • Euroopan yhtenäisasiakirjalla pyrittiin tarkistamaan Rooman sopimuksia, joilla perustettiinEuroopan talousyhteisö (ETY) ja Euroopan atomienergiayhteisö.
 • Tarkoituksena oli vauhdittaa Euroopan yhdentymistä ja toteuttaa sisämarkkinat (alue, jolla ei ole sisärajoja ja jolla tavarat, henkilöt, palvelut ja pääoma liikkuvat vapaasti) 1. tammikuuta 1993 mennessä.
 • Euroopan yhtenäisasiakirjalla muutettiin Euroopan toimielinten toimintasääntöjä ja laajennettiin silloisen Euroopan yhteisön toimivaltaa monilla politiikan aloilla.
 • Yhtenäisasiakirjalla annettiin yhteisölle uutta toimivaltaa ja lujitettiin toimielimiä, joten se avasi tien poliittisen yhdentymiselle ja talous- ja rahaliitolle, joiden perusta on Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa (Maastrichtin sopimuksessa).

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tavoitteet

 • Yhtenäisasiakirjaan johtaneella hallitustenvälisellä konferenssilla oli kaksijakoinen toimeksianto:

Rakenne

 • Yhtenäisasiakirja muodostuu johdanto-osasta ja neljästä osastosta ja siihen sisältyy konferenssin hyväksymiä julistuksia.
 • Johdanto-osassa esitellään sopimuksen perustavoitteet ja ilmaistaan jäsenvaltioiden tahto muuttaa suhteensa kokonaisuudessaan Euroopan unioniksi. Johdanto-osassa todetaan myös ulkopolitiikan alan yhteistyön ja Euroopan yhteisöjen yhteiset säännöt yhdistävän yhtenäisasiakirjan ainutlaatuisuus. Johdanto-osassa selvitetään lisäksi perustamissopimusten uudelleentarkastelun kahta tavoitetta, jotka ovat ”taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen parantaminen syventämällä yhteistä politiikkaa sekä pyrkimällä uusiin tavoitteisiin” ja ”yhteisöjen joustavamman toiminnan varmistaminen”.
  • Osastossa I ovat poliittista yhteistyötä ja Euroopan yhteisöjä koskevat yhteiset määräykset.
  • Osastossa II tehdään muutoksia Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksiin.
  • Osastossa III käsitellään eurooppalaista yhteistyötä ulkopolitiikan alalla.
  • Osastossa IV ovat yleiset määräykset ja loppumääräykset.

Toimielimiä koskevat muutokset

 • Jotta sisämarkkinat voitaisiin toteuttaa vuoteen 1993 mennessä, Euroopan yhtenäisasiakirjalla lisättiin niiden tapausten määrää, joissa neuvosto voi yksimielisen enemmistön sijasta tehdä päätöksen määräenemmistöllä. Tämä yksinkertaisti päätöksentekoa ja merkitsi sitä, että yksimielisyyden saavuttamiseen liittyvät toistuvat viivästymiset silloisten 12 jäsenmaan välillä voitiin välttää. Yksimielisyyttä ei enää edellytetä sisämarkkinoiden perustamiseen liittyvissä säädöksissä, lukuun ottamatta verotusta, henkilöiden vapaata liikkuvuutta ja työntekijöiden oikeuksia ja etuja koskevia toimenpiteitä.
 • Euroopan yhtenäisasiakirjalla perustettiin Eurooppa-neuvosto, jolla virallistettiin valtioiden ja hallitusten päämiesten konferenssit tai huippukokoukset. Tämän toimielimen toimivalta määritettiin kuitenkin vasta myöhemmin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU-sopimus) 15 artiklassa.
 • Parlamentin toimivaltaa lisättiin siten, että laajentumis- ja assosiaatiosopimusten tekeminen edellyttää jatkossa parlamentin suostumusta. Euroopan yhtenäisasiakirjalla otettiin käyttöön yhteistoimintamenettely, jolla lujitettiin parlamentin asemaa toimielinten välisessä vuoropuhelussa antamalla sille mahdollisuus käsitellä kaksi kertaa lainsäädäntöehdotuksia, joissa on tiettyjä aloja koskeva oikeusperusta, ja tasoittamalla näin tietä parlamentin tulevalle tehtävälle lainsäätäjänä yhdessä neuvoston kanssa.
 • Euroopan yhtenäisasiakirjassa selvennettiin tiettyjä täytäntöönpanovaltaa koskevia määräyksiä. Asiakirjan 10 artiklan mukaan neuvosto pääsääntöisesti antaa komissiolle säädösten täytäntöönpanovaltuudet. Neuvosto voi pidättää toimeenpanovallan itselleen vain erityistapauksissa. Yhtenäisasiakirjassa luodaan myös perusta ensimmäisen asteen tuomioistuimelle, nykyiselle unionin yleiselle tuomioistuimelle.

Politiikan alat

 • Euroopan yhtenäisasiakirjan nojalla määräenemmistöpäätöstä alettiin soveltaa seuraavilla perussopimusten kattamalla neljällä politiikan alalla:
 • Lisäksi Euroopan yhtenäisasiakirjalla otettiin käyttöön useita uusia politiikan aloja, joilla päätökset tehtäisiin jatkossa määräenemmistöllä. Niitä olivat seuraavat:

MISTÄ ALKAEN ASIAKIRJAA SOVELLETAAN?

Euroopan yhtenäisasiakirjaa alettiin soveltaa 1. heinäkuuta 1987.

TAUSTAA

Euroopan unionin historia – 1980–1989 (Europa-portaali).

ASIAKIRJA

Euroopan yhtenäisasiakirja (EYVL L 169, 29.6.1987, s. 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT))

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Completing the Internal Market – White Paper from the Commission to the European Council (Komission valkoinen kirja Eurooppa-neuvostolle sisämarkkinoiden toteuttamisesta) (Milano, 28.–29. kesäkuuta 1985) (COM(85)0310 final, 14.6.1985)

Viimeisin päivitys: 04.04.2018

Top