EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönotto Euroopassa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2010/40/EU tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottoa sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintoja koskevista säännöistä

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tarkoitus on rohkaista innovatiivisten liikenneteknologioiden kehitystä älykkään liikennejärjestelmän (ITS) luomiseksi. Tämä tapahtuu ottamalla käyttöön Euroopan unionin (EU) yhteiset standardit ja määritykset. Niiden tarkoituksena on laatia yhteentoimivat* ja tehokkaat ITS-palvelut sekä antaa EU:n jäsenvaltioiden päättää itsenäisesti, mihin järjestelmiin ne investoivat.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

ITS kattaa laajan palvelualueen

Direktiiviä sovelletaan EU:n tieliikenteen ITS-sovelluksiin ja -palveluihin sekä tapaan, jolla nämä sovellukset kommunikoivat muiden liikennemuotojen kanssa.

ITS-järjestelmät soveltavat tieto- ja viestintäteknologiaa tieliikenteen alalla, mukaan lukien infrastruktuuri, ajoneuvot ja käyttäjät, sekä liikenteen ja liikkuvuuden hallinnassa.

Seuraavat kohdat on asetettu määritysten ja standardien kehityksen ensisijaisiksi aloiksi:

 • tie-, liikenne- ja matkadatan optimaalinen käyttö, esimerkiksi antamalla tienkäyttäjille mahdollisuus suunnitella matka
 • liikenteen ja rahtitoimintojen hallintaan liittyvien ITS-palvelujen jatkuvuus (toisin sanoen palvelut, jotka toimivat keskeytyksettä, kun kuorma-auto ylittää valtion rajan)
 • tieliikenteen turvallisuuteen ja turvaamiseen liittyvät ITS-sovellukset (esimerkiksi heikosta näkyvyydestä, tiellä olevista ihmisistä, eläimistä ja jätteistä varoittavat hälytykset)
 • ajoneuvon yhdistäminen liikenneinfrastruktuuriin, toisin sanoen ajoneuvojen varustaminen sellaisella laitteistolla, joka mahdollistaa datan- tai tiedonvaihdon.

Näillä ensisijaisilla aloilla on kuusi ensisijaista toimea, joissa keskitytään seuraavaan:

 • 1.

  EU:n laajuiset multimodaaliset matkatietopalvelut (eri liikennemuotoja sisältäviin matkoihin, mukaan lukien juna ja laiva)

 • 2.

  EU:n laajuiset tosiaikaiset liikennetietopalvelut

 • 3.

  kuinka liikenneturvallisuuteen liittyvät yleiset vähimmäisliikennetiedot voidaan tarjota ilmaiseksi käyttäjille

 • 4.

  yhteentoimivan EU:n laajuisen hätäpuhelujärjestelmän (eCall) yhtenäinen saatavuus

 • 5.

  turvallisia pysäköintialueita koskevat tietopalvelut kuorma-autoille ja hyötyajoneuvoille

 • 6.

  turvallisia pysäköintialueita koskevat varauspalvelut kuorma-autoille ja hyötyajoneuvoille.

ITS-järjestelmän sovellusten ja palvelujen käyttöönottamiseksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että niihin liittyviä Euroopan komission hyväksymiä määrityksiä sovelletaan. Yksittäisillä jäsenvaltioilla on kuitenkin oikeus päättää sovellusten ja palvelujen käyttöönotosta omassa maassaan.

Tieliikenneonnettomuuksien ilmoittaminen EU:n laajuiseen hätäpuhelujärjestelmään (eCall)

EU:n laajuinen eCall-palvelu on yksi esimerkki kuudesta ensisijaisesta toimesta. Vakavan tieliikenneonnettomuuden sattuessa eCall-palvelu yhdistyy automaattisesti Euroopan yhteiseen hätänumeroon (112) ja ilmoittaa ajoneuvon sijainnin pelastuspalveluun. Tämän jälkeen luodaan puhelinyhteys asianmukaiseen yleiseen hätäkeskukseen ja pelastuspalveluun lähetetään tiedot onnettomuudesta, mukaan lukien tapahtuma-aika, onnettomuuteen joutuneen ajoneuvon tarkka sijainti ja matkustussuunta.

Jäsenvaltiot sopivat, että hätäkeskusinfrastruktuuri, jota tarvitaan eCall-hälytysten vastaanottamiseksi ja käsittelemiseksi asianmukaisesti niiden alueilla, otetaan käyttöön 1. lokakuuta 2017 mennessä ja että kaikkiin uusiin henkilöautoihin ja kevyihin hyötyajoneuvoihin on asennettava hätänumeroon 112 perustuva eCall-hätäpuhelujärjestelmä 31. maaliskuuta 2018 mennessä.

Ensisijaisia toimia koskeva työ

Komissio on hyväksynyt määrityksiä delegoiduilla säädöksillä seuraavien seikkojen osalta:

 • hätäpuhelujärjestelmä (eCall) (asetus (EU) N:o 305/2013)
 • turvallisia pysäköintipaikkoja koskevat tietopalvelut (asetus (EU) N:o 885/2013)
 • käyttäjille ilmaiseksi annettavat liikenneturvallisuuteen liittyvät yleiset vähimmäisliikennetiedot (asetus (EU) N:o 886/2013)
 • EU:n laajuiset tosiaikaiset liikennetietopalvelut (asetus (EU) 2015/962, joka kumotaan ja korvataan 1. tammikuuta 2025 asetuksella (EU) 2022/670)
 • EU:n laajuiset multimodaaliset matkatietopalvelut (asetus (EU) 2017/1926).

Vuonna 2019 tehtiin arviointi sen arvioimiseksi, missä määrin direktiivi on edistänyt

 • nopeampaa ITS-palvelujen käyttöönottoa sekä parempaa niihin liittyvää koordinointia
 • parempaa tieliikennejärjestelmän sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen välisten rajapintojen toimintaa.

Arvioinnin jälkeen komissio hyväksyi joulukuussa 2021 ehdotuksen direktiivin 2010/40/EU muuttamisesta.

Säädösvallan siirto

Direktiivin 2010/40/EU 12 artiklan mukaan komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 27. elokuuta 2017 saakka. Päätöksellä (EU) 2017/2380 muutetaan direktiiviä 2010/40/EU jatkamalla komissiolle myönnettyä ajanjaksoa antaa delegoituja säädöksiä uudeksi viisivuotiskaudeksi, joka alkaa 27. elokuuta 2017. Jollei Euroopan parlamentti tai Euroopan unionin neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä, säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi.

Työohjelma

Direktiivin 2010/40/EU täytäntöönpanoon liittyvä työohjelmaa koskeva komission päätös annettiin 15. helmikuuta 2011. Tämän jälkeen komissio päätti saattaa työohjelman ajan tasalle joulukuussa 2018 annetun direktiivin 2010/40/EU 6 artiklan 3 kohdan mukaisten toimien osalta, minkä jälkeen tehtiin uusi päätös, joka kattoi joulukuussa 2022 hyväksytyn kauden 2022–2027.

MISTÄ ALKAEN SÄÄNTÖJÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi piti saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 27. helmikuuta 2012.

TAUSTAA

Tieliikenteen määrän odotetaan kasvavan EU:ssa. Tämä johtanee lisääntyviin liikenneruuhkiin, energiankulutuksen kasvuun, ympäristöongelmiin ja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Ratkaisut edellyttävät innovaatioita, kuten ITS-järjestelmiä. Ne ovat kehittyneitä sovelluksia, jotka pyrkivät tarjoamaan eri liikennemuotoja ja liikenteen hallintaa koskevia innovatiivisia palveluja. Näin eri käyttäjät saavat paremmin tietoa liikenteen olosuhteista ja voivat hyödyntää liikenneverkkoja turvallisemmin ja paremmin.

Ks. lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Yhteentoimivuus. Järjestelmillä ja niiden osana toimivilla liiketoimintaprosesseilla voidaan vaihtaa dataa sekä jakaa tietoa ja tietämystä.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/40/EU, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2010, tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista (EUVL L 207, 6.8.2010, s. 1–13)

Direktiiviin 2010/40/EU tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission delegoitu asetus (EU) 2022/670, annettu 2 päivänä helmikuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten tosiaikaisten liikennetietopalvelujen tarjoamisen osalta (EUVL L 122, 25.4.2022, s. 1–16)

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1926, annettu 31 päivänä toukokuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten multimodaalisten matkatietopalvelujen tarjoamisen osalta (EUVL L 272, 21.10.2017, s. 1–13)

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/962, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten tosiaikaisten liikennetietopalvelujen tarjoamisen osalta (EUVL L 157, 23.6.2015, s. 21–31)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/758, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, hätänumeroon 112 perustuvan ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 77–89)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 585/2014/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-palvelun käyttöönotosta (EUVL L 164, 3.6.2014, s. 6–9)

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 886/2013, annettu 15 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä datan ja menettelyjen osalta, joiden avulla mahdollisuuksien mukaan tarjotaan liikenneturvallisuuteen liittyviä yleisiä vähimmäisliikennetietoja ilmaiseksi käyttäjille (EUVL L 247, 18.9.2013, s. 6–10)

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 885/2013, annettu 15 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä kuorma-autojen ja hyötyajoneuvojen turvallisia ja valvottuja pysäköintipaikkoja koskevien tietopalvelujen tarjoamisen osalta (EUVL L 247, 18.9.2013, s. 1–5)

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 305/2013, annettu 26 päivänä marraskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-hätäpuhelujärjestelmän yhtenäisen tarjonnan osalta (EUVL L 91, 3.4.2013, s. 1–4)

Viimeisin päivitys: 24.02.2023

Top