Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Siviili-ilmailun turvaaminen EU:n laajuiset säännöt

Siviili-ilmailun turvaaminen EU:n laajuiset säännöt

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 300/2008 yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Siinä vahvistetaan ilmailun turvaamista koskevat yhteiset säännöt ja perusvaatimukset sekä menettelyt niiden noudattamisen valvomiseksi.
 • Sitä sovelletaan kaikkiin EU:n siviililentoasemiin, lentoliikenteen harjoittajiin sekä näille lentoasemille tai näiden lentoasemien kautta tavaroita toimittaviin tai palveluja tarjoaviin henkilöihin tai yrityksiin.
 • Sillä korvataan asetus (EY) N:o 2320/2002, joka annettiin 11. syyskuuta 2001 päivän tapahtumien seurauksena ja jossa vahvistettiin siviili-ilmailun turvaamista koskevat yhteiset säännöt.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Yhteiset perusvaatimukset siviili-ilmailun turvaamiseksi

Näihin vaatimuksiin kuuluvat esimerkiksi seuraavat:

 • matkustajien ja käsimatkatavaroiden turvatarkastus kiellettyjen esineiden, kuten aseiden ja räjähteiden, pääsyn estämiseksi koneeseen;
 • myös ruumassa kuljetettavat matkatavarat (lähtöselvitetyt matkatavarat) tarkastetaan ennen lastausta;
 • lentoaseman turvallisuus (esim. kulunvalvonta lentoaseman eri alueille, henkilöstön turvatarkastus, ajoneuvojen tarkastukset sekä valvonta ja kiertovartiointi sivullisten näille alueille pääsyn estämiseksi);
 • lentokoneiden suojaaminen ja lentokoneen turvatarkastus tai turvaetsintä ennen lähtöä sen takaamiseksi, ettei koneessa ole kiellettyjä esineitä;
 • rahdin ja postilähetysten turvatarkastus ennen niiden lastausta koneeseen;
 • lentoasematarvikkeiden (esim. ravintoloissa ja verovapaissa myymälöissä myytäviksi tarkoitetut tarvikkeet) ja lennon aikana käytettävien tarvikkeiden (esim. matkustajille tarkoitetut ruoka ja juoma) turvatarkastus;
 • henkilöstön palvelukseen ottaminen ja kouluttaminen;
 • turvalaitteiden toiminta (ts. turvatarkastuksiin ja kulunvalvontaan käytettävät laitteet täyttävät määritellyt vaatimukset, ja niillä pystytään suorittamaan kyseiset turvavalvontatoimenpiteet).

Marraskuussa 2015 Euroopan komissio hyväksyi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2015/1998. Siinä säädetään yksityiskohtaisista toimenpiteistä näiden turvavaatimusten täytäntöönpanemiseksi ja kumotaan aikaisempi asetus (asetus (EU) N:o 185/2010), jota oli muutettu yli 20 kertaa. Myös asetusta (EU) N:o 2015/1998 on sen hyväksymisen jälkeen muutettu useita kertoja.

Muutoksilla muutetaan niiden EU:n ulkopuolisten maiden luetteloa, joiden soveltamien vaatimusten tunnustetaan vastaavan EU:n vaatimuksia, ja otetaan käyttöön uusia sääntöjä, jotka koskevat

 • lentoasemien turvaamista;
 • lentokoneiden turvaamista;
 • nesteiden, aerosolien ja geelien, ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden, rahdin ja postin sekä lennon aikana käytettävien tarvikkeiden turvatarkastusta;
 • henkilöstön palvelukseen ottamista ja kouluttamista;
 • turvalaitteita;
 • taustan tarkistuksia turvallisuuskulttuurin ja häiriönsietokyvyn parantamiseksi;
 • suorituskykystandardeja;
 • kengissä olevien räjähteiden ilmaisinten ja räjähtävien kaasujen ilmaisinten käyttöä.

EU-maita, lentoasemia ja toiminnanharjoittajia koskevat vaatimukset

EU-maiden on

 • nimettävä yksi viranomainen vastaamaan ilmailun turvaamisesta;
 • laadittava kansallinen siviili-ilmailun turvaohjelma vastuualueiden määrittelemiseksi yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanoa varten;
 • laadittava kansallinen laadunvalvontaohjelma, jonka avulla tarkistetaan siviili-ilmailun turvaamisen laatu.

Lentoasemien, lentoliikenteen harjoittajien ja yksiköiden on

 • määriteltävä ja pantava täytäntöön turvaohjelma;
 • varmistettava sisäinen laadunvalvonta.

Komission tekemät tarkastukset

Komissio tekee tarkastuksia yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa ja voi tarkastaa myös ennalta ilmoittamatta lentokenttiä, lentoliikenteen harjoittajia sekä muita asiaankuuluvia henkilöitä ja yrityksiä. Kansallisen viranomaisen on korjattava kaikki mahdollisesti havaitut puutteet. Kansalliset viranomaiset vastaavat ensisijaisesti laadunvalvonnasta ja täytäntöönpanosta, ja siksi niiden on suoritettava lentokenttien, lentoliikenteen harjoittajien sekä muiden asiaankuuluvien henkilöiden ja yritysten auditointeja ja tarkastuksia.

EU:n ulkopuolisten maiden vastaavien turvavaatimusten tunnustaminen

EU voi tunnustaa EU:n ulkopuolisten maiden turvavaatimusten vastaavuuden ”yhden turvatarkastuksen” järjestelmän sallimiseksi. Tällöin esimerkiksi matkustajat, jotka saapuvat EU:n lentokentille jatkaakseen suoraan toisiin kohteisiin, eivät enää joudu uudelleen turvatarkastukseen. Tämä lyhentäisi vaihtoaikoja, laskisi kustannuksia ja parantaisi matkustusmukavuutta. ”Yhden turvatarkastuksen periaate” on yksi ilmailun turvaamista koskevan EU-lainsäädännön tavoitteista.

Täytäntöönpanokertomukset

Komissio julkaisee vuosittain kertomuksen asetuksen (EY) N:o 300/2008 täytäntöönpanosta. Vuonna 2019 julkaistu uusin kertomus koskee vuotta 2017.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 28. huhtikuuta 2010 alkaen.

Seuraavia artikloja on sovellettu 29. huhtikuuta 2008 alkaen.

 • 4 artiklan 2, 3 ja 4 kohta, jotka liittyvät yhteisiin perusvaatimuksiin, lukuun ottamatta siviili-ilmailun turvaamiseen laittomilta teoilta liittyviä kohtia;
 • 8 artikla, joka koskee yhteistyötä Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön kanssa;
 • 11 artiklan 2 kohta: kansallisia laadunvalvontaohjelmia koskevat vaatimukset;
 • 15 artiklan 1 kohdan toinen alakohta: komission ennakolta ilmoittamatta tekemät tarkastukset;
 • 17 artikla: sidosryhmien neuvoa-antava työryhmä;
 • 19 artikla: komiteamenettely; ja
 • 21 artikla: seuraamukset.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 300/2008, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008 yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta (EUVL L 97, 9.4.2008, s. 72–84)

Asetukseen (EY) N:o 300/2008 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1998, annettu 5 päivänä marraskuuta 2015, yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi (EUVL L 299, 14.11.2015, s. 1–142)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EU) N:o 72/2010, annettu 26 päivänä tammikuuta 2010 ilmailun turvaamisen alalla suoritettavissa komission tarkastuksissa noudatettavista menettelyistä (EUVL L 23, 27.1.2010, s. 1–5)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EU) N:o 1254/2009, annettu 18 päivänä joulukuuta 2009, perusteista, joilla jäsenvaltiot saavat poiketa siviili-ilmailun turvaamista koskevista yhteisistä perusvaatimuksista ja ottaa käyttöön vaihtoehtoisia turvatoimenpiteitä (EUVL L 338, 19.12.2009, s. 17)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EY) N:o 272/2009, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2009 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 liitteessä vahvistettujen siviili-ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täydentämisestä (EUVL L 91, 3.4.2009, s. 7–13)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Kertomus

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Vuotta 2017 koskeva kertomus yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 300/2008 täytäntöönpanosta (COM(2019) 183 final, 16.4.2019)

Viimeisin päivitys: 10.07.2019

Top