EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU:n rautatiejärjestelmien yhteentoimivuuden varmistaminen

This summary has been archived and will not be updated. See 'Yhteentoimiva EU:n rautatiejärjestelmä' , 'EU:n laajuisten rautateiden turvallisuus' for an updated information about the subject.

EU:n rautatiejärjestelmien yhteentoimivuuden varmistaminen

Euroopan unioni (EU) pyrkii nopeuttamaan rataverkkonsa* yhdistämistä asettamalla yhteiset edellytykset ja standardit, jotka auttavat varmistamaan korkean turvallisuus- ja tehokkuustason.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/57/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä (uudelleen laadittu toisinto).

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni (EU) pyrkii nopeuttamaan rataverkkonsa* yhdistämistä asettamalla yhteiset edellytykset ja standardit, jotka auttavat varmistamaan korkean turvallisuus- ja tehokkuustason.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä säädetään edellytyksistä, jotka on täytettävä EU:n rautatiejärjestelmän yhteentoimivuuden** varmistamiseksi rautateiden turvallisuudesta annetun direktiivin 2004/49/EY mukaisesti. Erityistä huomiota on kiinnitetty rautatiekaluston käyttöönottolupamenettelyihin.

Edellytykset koskevat rautatiejärjestelmän suunnittelua, rakentamista, käyttöönottoa, parantamista, uudistamista, käyttöä ja kunnossapitoa sekä järjestelmän käyttöön ja kunnossapitoon osallistuvan henkilöstön ammattipätevyyttä ja työterveys- ja työturvallisuusolosuhteita.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU:n tavoitteena on varmistaa - niin suurten nopeuksien kuin tavanomaisten - rautatiejärjestelmien yhteentoimivuus hyväksymällä ja panemalla täytäntöön kaikissa EU-maissa yhdenmukaiset tekniset standardit. Direktiivissä määritellään

  • olennaiset vaatimukset, jotka koskevat (esim. jarrulaitteiden) turvallisuutta, (esim. tärkeimpien osien valvonnan ja kunnossapidon) luotettavuutta, ihmisten terveyttä, ympäristönsuojelua sekä järjestelmän teknistä yhteensopivuutta ja käyttöä (liite III),
  • Euroopan rautatieviraston hyväksymät yhteentoimivuuden tekniset eritelmät jokaiselle osajärjestelmälle*** tai osajärjestelmän osalle direktiivin mukaisesti,
  • vastaavat eurooppalaiset eritelmät.

Euroopan komissiolla on valtuudet hyväksyä lisälainsäädäntöä rautatiejärjestelmien yhteentoimivuuden teknisiin eritelmiin liittyvistä näkökohdista, jotka voivat koskea tavaravaunujen ja veturien teknisiä eritelmiä, rautatiejärjestelmien esteettömyyttä vammaisille ja liikuntaesteisille tai tunnelien turvallisuutta.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 19.7.2008 alkaen.

TAUSTAA

Direktiivi kumoaa Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun direktiivin 96/48/EY ja Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun direktiivin 2001/16/EY.

KESKEISET KÄSITTEET

* Rataverkko: rautatiejärjestelmän turvallisen ja sujuvan toiminnan takaamisessa tarvittavat radat, asemat, terminaalit ja kiinteät laitteet.

** Yhteentoimivuus: rautatiejärjestelmän soveltuvuus junien varmaan ja keskeytymättömään liikennöintiin sellaisella suoritustasolla, joka näiltä radoilta vaaditaan.

*** Osajärjestelmät: rautatiejärjestelmän jaon tulos (liite II). Nämä osajärjestelmät, joiden olennaiset edellytykset on määriteltävä, voivat olla rakenteellisia (esim. infrastruktuuri tai merkinanto) tai toiminnallisia (esim. liikenteen hallinta tai kunnossapito).

Lisätietoja löytyy yhteentoimivuutta käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2008/57/EY

19.7.2008

19.7.2010

EUVL L 191, 18.7.2008, s. 1-45

Direktiiviin 2008/57/EY tehdyt korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viittaustarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 10.06.2015

Top