EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vaarallisten aineiden sisämaankuljetukset

Vaarallisten aineiden sisämaankuljetukset

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Direktiivi 2008/68/EY vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä säädetään yhteisistä säännöistä, jotka koskevat vaarallisten aineiden turvallisia ja varmoja tie-, rautatie- ja sisävesikuljetuksia EU-maiden välillä. Se kattaa myös esimerkiksi kuormaamisen ja purkamisen, siirtämisen toisesta kuljetusmuodosta tai toiseen kuljetusmuotoon sekä kuljetusolosuhteiden edellyttämät pysähdykset. Sillä laajennetaan kansainvälisten sääntöjen soveltaminen vaarallisten aineiden kansallisiin kuljetuksiin.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Poikkeukset

Direktiiviä ei sovelleta vaarallisten aineiden kuljetuksiin,

joihin käytetään asevoimille kuuluvia tai niiden vastuulla olevia ajoneuvoja, vaunuja tai aluksia

joihin käytetään merialuksia sellaisilla meriväylillä, jotka ovat osa sisävesiväyliä

joihin käytetään lauttoja, jotka pelkästään ylittävät sisävesiväylän tai kulkevat sisävesisataman kautta

jotka suoritetaan kokonaan suljetulla alueella.

Kansalliset säännöt

Jäsenvaltiot voivat säännellä vaarallisten aineiden kuljetusta alueellaan tai kieltää tällaiset kuljetukset vain muista kuin kuljetusturvallisuuteen liittyvistä syistä (esim. ympäristön suojelu tai kansallinen turvallisuus). Jäsenvaltiot saavat myös vahvistaa vaarallisten aineiden kansallisiin tai kansainvälisiin kuljetuksiin niiden alueella sovellettavia erityisiä turvallisuusvaatimuksia, jotka koskevat

vaarallisten aineiden kuljettamista sellaisilla ajoneuvoilla, vaunuilla tai sisävesialuksilla, jotka eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan

perustelluissa tapauksissa määrättyjen kuljetusreittien käyttöä, mukaan lukien määrättyjen kuljetusmuotojen käyttö

erityisiä sääntöjä vaarallisten aineiden kuljetuksesta matkustajajunissa.

Kansainväliset sopimukset

Vaarallisten aineiden kansainvälisiä kuljetuksia säätelevät eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR)*, eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista (ADN)* sekä vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö (RID)*. Nämä säännöt olisi ulotettava koskemaan myös kansallisia kuljetuksia vaarallisten aineiden kuljetusehtojen yhdenmukaistamiseksi koko EU:ssa sekä yhteisten kuljetusmarkkinoiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Näiden sopimusten tekstit ovat direktiivin liitteinä.

ADR, RID ja ADN ovat koonneet vaarallisista aineista luettelon, johon on merkitty, onko aineen kuljetus kiellettyä vai ei ja määritetty vaatimukset niiden kuljetukselle, jos se on sallittu. EU-maat voivat pyytää väliaikaista poikkeusta tietyin ehdoin.

MISTÄ LÄHTIEN DIREKTIIVIÄ ON SOVELLETTU?

20. lokakuuta 2008 alkaen.

KESKEISET TERMIT

* ADR: Genevessä 30 päivänä syyskuuta 1957 tehty eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista

* ADN: Genevessä 26 päivänä toukokuuta 2000 tehty eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista.

* RID: Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn kansainvälisiä rautatiekuljetuksia (COTIF) koskevan yleissopimuksen (COTIF) liitteenä C olevat vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevat määräykset.

TAUSTAA

Vaarallisia aineita käsittelevä verkkosivusto

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2008/68/EY

20.10.2008

30.6.2009

EUVL L 260, 30.9.2008, s. 13-59

Direktiiviin 2008/68/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Viimeisin päivitys: 07.10.2015

Top