Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Terveysalan monivuotinen toimintaohjelma (2014–2020) (ehdotus)

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Terveysalan monivuotinen toimintaohjelma (2014–2020) (ehdotus)

Euroopan komissio esittää terveysalan kolmannen monivuotisen toimintaohjelmansa kaudeksi 2014–2020. Ohjelmalla vastataan tarpeeseen täydentää jäsenvaltioiden toimia kansalaisten terveydentilan parantamiseksi ja varmistaa terveydenhoitojärjestelmien kestävyys Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti.

EHDOTUS

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, tehty 9 päivänä marraskuuta 2011, Kansanterveys kasvun tukena -ohjelman eli EU:n kolmannen terveysalan monivuotisen toimintaohjelman perustamisesta kaudeksi 2014–2020 [KOM(2011) 709 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Kansanterveys kasvun tukena -ohjelma (2014–2020) on Euroopan unionin (EU) kolmas monivuotinen toimintaohjelma. Sillä autetaan ja kannustetaan jäsenvaltioita

 • ryhtymään innovatiivisten ja kestävien terveydenhuoltojärjestelmien vaatimiin uudistuksiin
 • lisäämään kansalaisten mahdollisuuksia saada parempaa ja turvallisempaa terveydenhuoltoa
 • edistämään Euroopan kansalaisten hyvää terveyttä ja ehkäisemään sairauksia
 • suojelemaan Euroopan kansalaisia rajat ylittäviltä uhkilta.

Tavoite nro 1: edistetään innovatiivisia ja kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä

Euroopan komission on autettava jäsenvaltioita vastaamaan henkilöresurssien ja taloudellisten resurssien pulaan. Sen on myös kannustettava jäsenvaltioita ottamaan käyttöön terveysalan innovaatioita, kuten sähköisiä terveydenhuoltopalveluja, ja jakamaan tämän alan asiantuntemustaan. Ohjelmasta tuetaan lisäksi aktiivisena ja terveenä ikääntymistä edistävää eurooppalaista innovaatiokumppanuutta.

Tavoite nro 2: lisätään kansalaisten mahdollisuuksia saada parempaa ja turvallisempaa terveydenhuoltoa

Komissio ehdottaa, että perustetaan eurooppalaisia osaamisverkostoja koskeva akkreditointijärjestely tukemaan esimerkiksi toimia, jotka liittyvät harvinaisiin sairauksiin. Komission mielestä on myös laadittava eurooppalaiset ohjeet potilasturvallisuudesta ja mikrobilääkkeiden maltillisesta käytöstä.

Tavoite nro 3: edistetään hyvää terveyttä ja ehkäistään sairauksia

Jäsenvaltioita kehotetaan vaihtamaan tietoa omista hyvistä käytännöistään, jotka koskevat tupakoinnin torjuntaa, alkoholin väärinkäyttöä ja lihavuutta. Erityisten toimien avulla on myös määrä auttaa ehkäisemään kroonisia sairauksia, kuten syöpää.

Tavoite nro 4: suojellaan kansalaisia rajat ylittäviltä terveysuhkilta

Komission mielestä on valmistauduttava paremmin vakaviin rajat ylittäviin uhkiin ja lisättävä koordinointivalmiuksia.

Rahoitussäännökset

Ohjelman määrärahat ovat 446 miljoonaa euroa kaudeksi, joka alkaa 1. tammikuuta 2014 ja päättyy 31. joulukuuta 2020. Ohjelmaan voivat osallistua

 • kaikki EU:n jäsenvaltiot
 • unioniin liittymässä olevat maat, ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat, joita varten on laadittu liittymistä valmisteleva strategia
 • Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) maat (EN) Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen ehtojen mukaisesti
 • naapurimaat ja maat, joihin sovelletaan Euroopan unionin naapuruuspolitiikkaa (ENP) (DE) (EN) (FR) kahden- tai monenvälisissä sopimuksissa vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

EU voi osallistua rahoitukseen myös avustusten tai julkisten hankintojen muodossa tukeakseen toimia, joista EU saa lisäarvoa, tai myöntää toiminta-avustuksia valtiosta riippumattomille yhteisöille. Avustusten osuus on 60 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, ja niitä voidaan myöntää monille erilaisille oikeudellisille yhteisöille, kuten

 • julkisille viranomaisille ja yhteisöille
 • tutkimuslaitoksille
 • terveydenhoitolaitoksille
 • yliopistoille
 • korkeakouluille
 • yrityksille.

Avustusten osuus tukikelpoisista kustannuksista voi olla 80 prosenttia ainoastaan poikkeustapauksissa.

Myönnetyillä avustusmäärärahoilla voidaan kattaa myös kuluja, jotka liittyvät ohjelman toteuttamisen edellyttämään valmistelu-, seuranta-, valvonta-, auditointi- ja arviointitoimintaan.

Ohjelman toteuttaminen

Komissio valvoo ohjelmaan kuuluvien toimien toteuttamista tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Komission apuna toimii lisäksi komitea, joka perustuu komission täytäntöönpanovaltaa koskevaan asetukseen.

Jäsenvaltioiden on nimettävä kansallisia tietokeskuksia, joiden tehtävänä on tehdä ohjelmaa ja sen tuloksia tunnetuiksi maan sisällä.

Tällä asetuksella kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2014 päätös, joka koskee yhteisön toista terveysalan toimintaohjelmaa.

Viitteet

Ehdotus

EUVL

Menettely

KOM(2011) 709 lopullinen

2011/0339/COD

See also

 • Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto – Terveysalan monivuotinen toimintaohjelma (2014–2020) (EN)

Viimeisin päivitys 11.01.2012

Top