EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC)' for an updated information about the subject.

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC)

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1211/2009 Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) ja viraston perustamisesta

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa määritellään Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) perustamista ja toimintaa koskevat säännöt.

BEREC neuvoo EU:n toimielimiä parempien sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen sisämarkkinoiden kehittämisessä ja luo yhteyksiä kansallisten sääntelyviranomaisten ja Euroopan komission välille.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

BERECin päätavoitteena on

 • kehittää sääntelyä koskevia parhaita käytäntöjä ja tehdä niitä tunnetuksi kansallisten sääntelyviranomaisten keskuudessa
 • avustaa kansallisia sääntelyviranomaisia sääntelykysymyksissä
 • antaa lausuntoja ehdotuksista päätöksiksi, suosituksiksi ja suuntaviivoiksi
 • julkaista selvityksiä ja antaa neuvoja sähköiseen viestintään liittyvistä kysymyksistä.

Kokoonpano ja organisaatio:

 • Sääntelyneuvostossa on kansallisen sääntelyviranomaisen edustaja kustakin EU-maasta. Sääntelyneuvoston tärkein tehtävä on tehdä kaikki BERECin tehtävien hoitamista koskevat päätökset ja hoitaa BERECin tehtävät, joita ovat muun muassa seuraavat:
  • antaa lausuntoja kansallisten sääntelyviranomaisten toimenpide-ehdotuksista (kuten yritysten nimeämisestä huomattavan markkinavoiman omaaviksi yrityksiksi)
  • tulla kuulluksi suositusluonnoksista, jotka koskevat merkityksellisiä tuote- ja palvelumarkkinoita
  • tulla kuulluksi ehdotuksista toimenpiteiksi, jotka koskevat hätänumeron 112 tehokasta saavutettavuutta ja 116-alkuisen numerointialueen (puhelinpalvelut) tehokasta toteuttamista
  • valvoa sähköisen viestinnän alaa ja raportoida siitä sekä julkaista alan kehittymistä koskeva vuosikertomus.
 • BERECiä avustaa virasto, jossa on johtokunta ja hallintojohtaja. Sääntelyneuvoston jäsenistä ja komission edustajasta koostuvan johtokunnan tehtävänä on valvoa hallintojohtajaa, joka toimii viraston johtajana. Viraston tärkeimpänä tehtävänä on järjestää BERECille hallinnollisen tuen ja asiantuntijatuen palveluja.
 • BERECin työtä tehdään asiantuntijatyöryhmissä, joissa käsitellään BERECin työohjelmaan sisältyviä tai EU:n toimielinten esittämiin pyyntöihin perustuvia aiheita.

Rahoitus

BERECin viraston varat muodostuvat pääasiassa EU:n tuesta sekä EU-maiden tai kansallisten sääntelyviranomaisten vapaaehtoisesti suorittamista maksuosuuksista.

Hallintojohtaja toteuttaa johtokunnan laatiman viraston talousarvion.

Viimeaikainen työ

BERECin strategiassa vuosiksi 2015–2017 keskitytään kolmeen ensisijaiseen tavoitteeseen:

 • kilpailun ja investoinnin edistäminen
 • sisämarkkinoiden edistäminen
 • loppukäyttäjien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja suojelu.

BEREC avustaa Euroopan komissiota ja vaihtaa sen kanssa näkemyksiä nykyisten sähköisen viestinnän markkinoita koskevien sääntöjen arvioinnin ja uudelleentarkastelun alalla, joka on osa komission digitaalisia sisämarkkinoita koskevaa aloitetta.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 7. tammikuuta 2010 alkaen.

TAUSTAA

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC)

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1211/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) ja viraston perustamisesta (EUVL L 337, 18.12.2009, s. 1–10)

Viimeisin päivitys: 22.02.2016

Top