Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Torjunta-aineiden turvallisuus EU:n markkinoilla

Go to the summaries’ table of contents

Torjunta-aineiden turvallisuus EU:n markkinoilla

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1107/2009 – kasvinsuojeluaineiden saattaminen EU:n markkinoille

TIIVISTELMÄ

EU pitää ihmisten ja eläinten terveyden ja ympäristön suojelua erittäin tärkeänä. Kasvinsuojeluaineiden myyntiä koskevien sääntöjen yhdenmukaistaminen auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa, takaa sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja parantaa maataloustuotantoa.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat lupien myöntämistä kasvinsuojeluaineille sekä niiden myyntiä, käyttöä ja valvontaa EU:ssa. Siinä tunnustetaan varovaisuusperiaate, jota EU-maat voivat soveltaa, jos kasvinsuojeluaineen ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle aiheuttamista riskeistä vallitsee tieteellinen epävarmuus.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Lainsäädäntöä sovelletaan tuotteisiin, joita käytetään kasvien suojeluun, niiden kasvuun tai tuhoutumiseen vaikuttamiseen sekä epätoivottujen kasvien kasvun estämiseen.

Jotta tuote voidaan hyväksyä, sen tehoaineella (mikä tahansa kemikaali, kasviuute tai mikro-organismi, joka tehoaa tuhoeläimiin tai kasveihin) ei saa olla haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen, herkät väestöryhmät mukaan lukien, eikä kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristöön.

Kasvinsuojelutuotteiden on oltava tehokkaita, niillä ei saa olla välittömiä tai myöhemmin ilmeneviä haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen eikä kohtuuttomia haittavaikutuksia kasveihin tai ympäristöön, eivätkä ne saa aiheuttaa tarpeetonta kipua ja tuskaa torjuttaville selkärankaisille.

Kunkin EU-maan toimivaltainen kansallinen viranomainen voi torjunta-aineen* hyväksymisen yhteydessä asettaa kriteerejä ja rajoituksia, kuten vähimmäispuhtausaste, valmistetyyppi, käyttötapa ja käyttöehdot.

Viranomainen antaa ensimmäisen hyväksyntänsä enintään 10 vuodeksi. Hyväksyntä voidaan uusia enintään 15 vuodeksi.

Tehoaineen hyväksyntää koskevat hakemukset sekä tarpeelliset tieteelliset tiedot on toimitettava kansalliselle viranomaiselle. Viranomaisen on käsiteltävä hakemus 12 kuukauden kuluessa.

Luvanhaltijat, jotka ovat saaneet hyväksynnän yhdessä EU-maassa, voivat hakea lupaa toisessa EU-maassa vastavuoroisen tunnustamismenettelyn nojalla.

KESKEISET TERMIT

* Torjunta-aine: aine, joka estää, tuhoaa tai rajoittaa haitallisia organismeja (tuholaisia) tai tauteja taikka suojelee kasveja tai kasvituotteita tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Torjunta-aine on laajempi termi kuin kasvinsuojeluaine, sillä se kattaa myös muut käyttökohteen kuin kasvit ja viljan. Niihin kuuluvat esimerkiksi biosidivalmisteet.

TAUSTAA

Lisätietoja:

Torjunta-aineet Euroopan komission verkkosivustolla

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1–50)

Asetukseen (EY) N:o 1107/2009 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 283/2013, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2013, tehoaineita koskevien tietovaatimusten vahvistamisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti (EUVL L 93, 3.4.2013, s. 1–84). Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EU) N:o 284/2013, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2013, kasvinsuojeluaineita koskevien tietovaatimusten vahvistamisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti (EUVL L 93, 3.4.2013, s. 85–152). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 26.11.2015

Top