EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurikonsortio (ERIC)

Eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurikonsortio (ERIC)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 723/2009 – eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ERIC) perustamisesta

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetuksen tavoitteena on helpottaa eurooppalaista etua palvelevien tutkimusinfrastruktuurien perustamista ja käyttöä useissa EU-maissa ja assosioituneissa maissa* säätämällä uudesta oikeudellisesta välineestä, eurooppalaisesta tutkimusinfrastruktuurikonsortiosta (ERIC).
 • ERICin oikeudellista kehystä voidaan käyttää niin uusiin tai jo käytössä oleviin kuin yhdessä paikassa tai hajautettuina sijaitseviin tutkimusinfrastruktuureihin.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • ERIC on Euroopan komission päätöksellä perustettu oikeushenkilö. Sillä on täysi oikeuskelpoisuus, joka tunnustetaan kaikissa EU-maissa. ERICin sisäinen perusrakenne on joustava, ja ERICin jäsenet määrittävät rakenteen sen perussäännöissä.
 • ERICin jäsenet (EU-maat ja tietyin ehdoin myös assosioituneet maat, muut EU:n ulkopuoliset maat ja kansainväliset järjestöt) neuvottelevat sen perussäännön ja liitteiden sisällöstä asetuksen mukaisesti.
 • ERICin jäsenten vastuu voi rajoittua niiden omiin rahoitusosuuksiin.
 • Isäntämaa tunnustaa ERICin kansainväliseksi järjestöksi tai toimielimeksi arvonlisäverosta annetun direktiivin 2006/112/EY ja valmisteverosta annetun direktiivin 2008/118/EY soveltamisen kannalta. ERIC voi siksi tietyin rajoituksin ja ehdoin soveltaa tiettyjä poikkeuksia näihin veroihin kaikissa EU-maissa tekemissään ostoissa.
 • ERIC katsotaan kansainväliseksi organisaatioksi EU:n julkisia hankintoja koskevien sääntöjen soveltamisen kannalta. ERIC voi hyväksyä omat hankintasääntönsä.
 • ERICin toimet ovat lähtökohtaisesti voittoa tavoittelemattomia. ERIC voi harjoittaa rajallista taloudellista toimintaa, jos se liittyy läheisesti sen päätehtävään eikä haittaa tutkimusinfrastruktuurin pääasiallista tarkoitusta.
 • ERICillä on oltava kotipaikka jonkin sellaisen jäsenen alueella, joka on EU-maa tai EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan assosioitunut maa. ERICillä on oltava nimi, joka sisältää lyhenteen ”ERIC”.
 • ERICin perustamiseen tarvitaan vähimmäismäärä jäseniä. Vähimmäiskokoonpano koostuu vähintään yhdestä EU-maasta ja kahdesta muusta maasta, jotka ovat joko EU-maita tai assosioituneita maita. Muita jäseniä voi liittyä myöhemmin perussäännössä määriteltyjen ehtojen mukaan.
 • Jotta ERIC voidaan perustaa, sen on täytettävä seuraavat vaatimukset:
  • sitä tarvitaan eurooppalaisen tutkimustoiminnan toteuttamiseen
  • se tuo merkittäviä parannuksia eurooppalaisen ja kansainvälisen tieteen ja teknologian aloille
  • se suo eurooppalaiselle tutkimusyhteisölle tosiasiallisen pääsyn infrastruktuuriin
  • se edistää tutkijoiden liikkuvuutta ja tietämyksen jakamista eurooppalaisella tutkimusalueella
  • se edistää tutkimukseen, teknologian kehittämiseen ja demonstrointiin liittyvän toiminnan tulosten levittämistä ja hyödyntämistä.
 • ERICin perustamista koskevat hakemukset on toimitettava komission arvioitavaksi. Niiden on sisällettävä
  • pyyntö ERICin perustamisesta
  • ehdotus perussäännöksi (luettelo jäsenistä, kotipaikka, ERICin nimi, jäsenten oikeudet ja velvollisuudet, ERICin toimielimet ja niiden toimivalta, kokoonpano ja päätöksentekotapa, ERICin toimiaika, perusperiaatteet, työkieli, viittaukset perussääntöjen täytäntöönpanoa koskeviin sääntöihin)
  • tekninen ja tieteellinen kuvaus
  • isäntänä toimivan EU-maan ilmoitus siitä, että se tunnustaa ERICin arvonlisäverosta ja valmisteverosta annetuissa direktiiveissä tarkoitetuksi kansainväliseksi järjestöksi.
 • ERICin perustamisessa on kaksi vaihetta:
  • Vaihe 1: Varmistetaan, että ERIC-asetuksessa vahvistettuja vaatimuksia noudatetaan. Komission on arvioitava hakemus riippumattomien asiantuntijoiden avulla ja annettava hakijalle palautetta.
  • Vaihe 2: Komissiolle osoitetaan virallinen pyyntö ERICin perustamisesta. Tämän perusteella komissio pyytää ERICin hallintokomitealta lausunnon ja laatii päätöksensä, josta ilmoitetaan sen jälkeen hakijoille ja joka julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
 • Asetusta (EU) N:o 723/2009 muutettiin asetuksella (EU) N:o 1261/2013, jotta voitiin helpottaa assosioituneiden maiden osallistumista siten, että jäsenyys- ja äänioikeusehdoissa otetaan niiden osallistuminen täysimääräisesti huomioon.
 • Toisin kuin yhteisten teknologia-aloitteiden toteuttamiseksi perustetuissa yhteisyrityksissä, joissa EU on järjestelmällisesti jäsenenä, EU ei välttämättä ole ERICin jäsen.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 28. elokuuta 2009 alkaen.

TAUSTAA

 • Asetus on yksi niistä strategisista aloitteista, jotka perustuvat 4. huhtikuuta 2007 annettuun yhteistä eurooppalaista tutkimusaluetta (ERA) koskevaan vihreään kirjaan. Kyseessä olevalla aloitteella helpotetaan seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman (2007–2013) ”tutkimusinfrastruktuurin” ja tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” ( 2014–2020) täytäntöönpanoa.
 • ERICien perustamisesta on hyötyä eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) kehittämisessä, koska niillä puututaan pullonkauloihin, kuten tämän luokan tutkimusinfrastruktuurin perustamista, rahoitusta ja käyttöä koskevien sääntöjen hajanaisuuteen ja alueellistumiseen.
 • Tähän mennessä on perustettu 21 ERICiä.
 • Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Assosioitunut maa: EU:n ulkopuolinen maa, joka on EU:n kanssa tehdyn sellaisen kansainvälisen sopimuksen osapuoli, jonka ehtojen mukaisesti tai jonka nojalla se suorittaa rahoitusosuuden EU:n tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja demonstroinnin ohjelmiin tai niiden osaan.

ASIAKIRJA

Neuvoton asetus (EY) N:o 723/2009, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta kehyksestä (EUVL L 206, 8.8.2009, s. 1–8)

Asetukseen (EY) N:o 723/2009 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1854, annettu 29 päivänä lokakuuta 2019, biotieteissä ja biolääketieteessä käytettävien kuvantamistekniikoiden eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (Euro-BioImaging ERICin) perustamisesta (EUVL L 285, 6.11.2019, s. 9–13)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1732, 30 päivänä lokakuuta 2018, Euroopan mannerlaattojen havainnointijärjestelmän perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (EPOS ERIC) (EUVL L 288, 16.11.2018, s. 10–14)

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Toinen kertomus eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta kehyksestä 25 päivänä kesäkuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 723/2009 soveltamisesta (COM(2018) 523 final, 6.7.2018)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/499, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2018, kemiallisbiologisten seulonta-alustojen eurooppalaisen infrastruktuurin perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (EU-OPENSCREEN ERIC) (EUVL L 82, 26.3.2018, s. 8–12)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/272, annettu 20 päivänä helmikuuta 2018, Euroopan meribiologian keskus – eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (EMBRC–ERIC) perustamisesta (EUVL L 51, 23.2.2018, s.17–22)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1213, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017, integroidun rakennebiologian eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (Instruct ERIC) perustamisesta (EUVL L 173, 6.7.2017, s. 47–52)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/996, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2017, hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin eurooppalaisen laboratorioinfrastruktuurin perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (ECCSEL ERIC) (EUVL L 149, 13.6.2017, s. 91–97)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/995, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2017, eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen konsortion perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (CESSDA ERIC) (EUVL L 149, 13.6.2017, s. 85–90)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/499, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2017, luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien tutkimusta käsittelevän e-tieteen ja -teknologian eurooppalaisen infrastruktuurin perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (LifeWatch ERIC) (EUVL L 76, 22.3.2017, s. 35–39)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1757, annettu 29 päivänä syyskuuta 2016, Euroopan monitieteisen merenpohjan ja vesipatsaan seurantakeskuksen perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (EMSO ERIC) (EUVL L 268, 1.10.2016, s. 113–117)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2097, annettu 26 päivänä lokakuuta 2015, integroidun hiilipitoisuuksien seurantajärjestelmän perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (ICOS ERIC) (EUVL L 303, 20.11.2015, s. 19–34)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1478, annettu 19 päivänä elokuuta 2015, eurooppalaisen spallaatiolähteen perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (Eurooppalainen spallaatiolähde ERIC) (EUVL L 225, 28.8.2015, s. 16–48)

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/923/EU, annettu 12 päivänä joulukuuta 2014, pitkäkantainterferometrian yhteisen tutkimuslaitoksen perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (JIV-ERIC) (EUVL L 363, 18.12.2014. s.156-169)

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/526/EU annettu 6 päivänä elokuuta 2014, taiteiden ja humanististen tieteiden sähköisen tutkimusinfrastruktuurin perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (DARIAH ERIC) (EUVL L 239, 12.8.2014, s. 64-80)

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/392/EU, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014, Keski-Euroopan tutkimusinfrastruktuurikonsortion (CERIC-ERIC) perustamisesta (EUVL L 184, 25.6.2014, s. 49–62)

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/261/EU, annettu 5 päivänä toukokuuta 2014, Euro-Argon tutkimusinfrastruktuurin perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (Euro-Argo ERIC) (EUVL L 136, 9.5.2014, s. 35–50)

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/713/EU, annettu 29 päivänä marraskuuta 2013,eurooppalaisen kliinisten tutkimusten infrastruktuuriverkoston (ECRIN) perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (ECRIN-ERIC) (EUVL L 324, 5.12.2013, s. 8–20)

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/701/EU, annettu 22 päivänä marraskuuta 2013, biopankkien ja biomolekulaaristen aineistojen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (BBMRI-ERIC) perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (EUVL L 320, 30.11.2013, s. 63–80)

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/700/EU, annettu 22 päivänä marraskuuta 2013,eurooppalaisen sosiaalitutkimuksen (ESS) perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (ESS ERIC) (EUVL L 320, 30.11.2013, s. 44–62)

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/640/EU, annettu 7 päivänä marraskuuta 2013, eurooppalaisen translationaalisen lääketieteen tutkimusinfrastruktuurin perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (EATRIS ERIC) (EUVL L 298, 8.11.2013, s. 38–47)

Komission päätös 2012/136/EU, annettu 29 päivänä helmikuuta 2012, yhteisen kieliaineistojen ja -teknologian infrastruktuurin perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (CLARIN ERIC) (EUVL L 64, 3.3.2012, s 13–28)

Komission päätös 2011/166/EU, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2011, SHARE-ERICin perustamisesta (EUVL L 71, 18.3.2011, s. 20–31)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 28.02.2020

Top