EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Meda-ohjelma

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Meda-ohjelma

Meda-ohjelmalla toteutetaan yhteistyöhön kuuluvia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on auttaa unionin ulkopuolisia Välimeren alueen maita uudistamaan taloudellisia ja yhteiskunnallisia rakenteitaan sekä lieventämään seurauksia, joita taloudellisesta kehityksestä voi yhteiskunnalle ja ympäristölle aiheutua.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1488/96, annettu 23. heinäkuuta 1996, rahoituksellisista ja teknisistä toimenpiteistä (MEDA) taloudellisen ja yhteiskunnallisen rakenneuudistuksen tukemiseksi Euro-Välimeri-yhteistyökumppanuuden puitteissa.

TIIVISTELMÄ

Meda-ohjelmasta annettu asetus on tärkein Euro-Välimeri-kumppanuuden taloudellisen ja rahoitusyhteistyön väline. Ohjelma (MEDA I) käynnistettiin vuonna 1996, ja sitä muutettiin vuonna 2000 (MEDA II). Asetuksen avulla Euroopan unioni voi myöntää rahoitustukea ja teknistä tukea Välimeren alueen eteläisille valtioille. Kyseessä ovat seuraavat valtiot: Algeria, Kypros, Egypti, Israel, Jordania, Libanon, Malta, Marokko, Syyria, Palestiinan itsehallintoalue, Tunisia ja Turkki. Meda-ohjelma korvaa Välimeren alueen maiden kanssa laaditut kahdenväliset rahoitusalan ja teknisen alan yhteistyötä koskevat pöytäkirjat. Meda-ohjelmaan on otettu mallia Phare- ja Tacis-ohjelmista erityisesti avoimuuden ja tiedottamisen osalta. Rahoituksen varmistamiseksi talousarviosta varattiin ohjelmalle oma määräraha.

Meda-ohjelman toiminnan tarkoituksena on toteuttaa Euro-Välimeri-kumppanuuden tavoitteet seuraavilla kolmella alalla:

 • poliittisen vakauden ja demokratian vahvistaminen
 • Euroopan ja Välimeren alueen vapaakauppa-alueen luominen sekä taloudellisen ja yhteiskunnallisen yhteistyön kehittäminen
 • inhimillisten ja kulttuuristen näkökohtien huomioon ottaminen.

Tuetut toimet

Meda-ohjelmasta tuetaan unionin ulkopuolisten Välimeren alueen maiden taloudellista siirtymävaihetta sekä Euroopan ja Välimeren alueen vapaakauppa-alueen toteuttamista avustamalla taloudellisissa ja yhteiskunnallisissa uudistuksissa, joilla nykyaikaistetaan yrityksiä ja kehitetään yksityistä sektoria, korostaen erityisesti seuraavia näkökohtia:

 • pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) tukeminen ja työpaikkojen luominen
 • markkinoiden avaaminen
 • yhteistyökumppaneiden keskinäisten investointien, teollisen yhteistyön ja kaupan edistäminen
 • taloudellisten perusrakenteiden sekä rahoitus- ja verotusjärjestelmien parantaminen
 • rahoitustasapainon palauttaminen ja nopeammalle kasvulle suotuisten taloudellisten toimintaedellytysten luominen (rakennesopeutuksen tukeminen).

Meda-ohjelmasta tuetaan myös kestävää yhteiskunnallis-taloudellista kehitystä seuraavin keinoin:

 • kansalaisyhteiskunnan ja väestönosien osallistuminen kehityksen suunnitteluun ja toteuttamiseen
 • yhteiskunnallisten palvelujen parantaminen (koulutus, terveydenhuolto, asuminen, vesihuolto jne.)
 • maaseudun sopusointuinen ja yhtenäinen kehittäminen sekä maatalouden kehittäminen
 • demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion vahvistaminen
 • ympäristön suojelu ja kunnostaminen
 • taloudellisten perusrakenteiden erojen tasoittaminen erityisesti liikenteen, energiahuollon ja tietoyhteiskunnan alalla
 • kulttuuriyhteistyön ja nuorten vaihto-ohjelmien edistäminen
 • inhimillisten voimavarojen kehittäminen (ammatillinen koulutus, tieteellisen ja teknisen tutkimustoiminnan parantaminen).

Lisäksi Meda-ohjelmasta tuetaan alueellista, paikallista ja rajojen yli tapahtuvaa yhteistyötä seuraavin tavoin:

 • Luodaan ja kehitetään alueellisen yhteistyön rakenteita unionin ulkopuolisten Välimeren alueen maiden välillä sekä Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja kyseisten maiden välillä.
 • Rakennetaan alueellisen kaupankäynnin tarvitsemat perusrakenteet liikenteen, tietoliikenteen ja energiahuollon alalla.
 • Perustetaan unionin ja Välimeren alueen yhteistyökumppaneiden kansalaisyhteiskuntien välisiä vaihto-ohjelmia, jotka toteutetaan hajautetun yhteistyön avulla saattamalla kansalaisyhteiskunnan toimijat (yliopistot, paikallisyhteisöt, yhdistykset, ammattiliitot, tiedotusvälineet, yritykset ja valtioista riippumattomat järjestöt jne.) toistensa yhteyteen.

Asetuksessa korostetaan, että yhteistyön kokonaissuunnitelmassa ja toteutuksessa on otettava huomioon sukupuolten välinen tasa-arvo sekä naisten osallistumisen edistäminen yhteiskunnassa ja talouselämässä. Asetuksen perusteella rahoitetuissa toimissa on otettava huomioon myös ympäristönäkökohdat.

Meda-ohjelmasta annetun asetuksen mukaan demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen on olennainen osa kumppanuutta, ja kunnioittamisen rikkominen aiheuttaa asianmukaiset toimenpiteet. Toimenpiteistä päättää neuvosto määräenemmistöllä komission ehdotuksesta.

Rahoitus

Jotta tavoitteet saavutettaisiin, MEDA II -ohjelmalle on kaudeksi 2000-2006 varattu 5 350 miljoonaa euroa.

Meda-ohjelmasta rahoitetut toimet voivat olla teknistä apua, koulutusta, laitosten kehittämistä, tiedottamista, seminaareja, tutkimuksia, investointihankkeita ja toimia, joilla osoitetaan avustuksen olevan peräisin Euroopan unionilta.

Meda-ohjelman rahoitus muodostuu

 • komission hallinnoimista avustuksista, joita ei makseta takaisin ja jotka käytetään Meda-ohjelman tavoitteiden saavuttamista edistävien toimintojen, hankkeiden tai ohjelmien rahoittamiseen tai yhteisrahoittamiseen;
 • Euroopan investointipankin (EIP:n) myöntämästä ja hallinnoimasta riskipääomasta, jolla vahvistetaan yksityistä sektoria ja erityisesti rahoitusalaa;
 • ympäristöalan yhteistyötä varten EIP:n myöntämille lainoille myönnetystä korkotuesta, joka on enintään 3 prosenttia.

Yhteisön rahoituksella voidaan kattaa tavaroiden ja palvelujen tuontikustannuksia sekä hankkeiden ja ohjelmien toteuttamisesta johtuvia paikallisia kustannuksia. Yhteisön rahoitus ei koske veroja, tulleja eikä maksuja. Edunsaajana olevan yhteistyökumppanin talousuudistusohjelmien tukemiseen voidaan myöntää myös suoraa talousarviotukea erityisesti rakennesopeutusohjelmien yhteydessä.

Tuotannollisiin investointeihin käytetään yhteisön rahoituksen lisäksi myös edunsaajan omia varoja. Euroopan unionin myöntämä rahoitus ei saa ylittää 80 prosenttia investointien kokonaiskustannuksista. Yhteisön rahoitusta voidaan myöntää myös yhteisrahoituksen muodossa muiden elinten kanssa.

Meda-ohjelmasta voivat saada rahoitusta paitsi valtiot ja alueet, myös Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja unionin ulkopuolisten Välimeren alueen valtioiden paikalliset viranomaiset, alueelliset järjestöt, julkiset virastot, paikallisyhteisöt, liike-elämää tukevat järjestöt, yksityiset toimijat, osuustoiminnalliset järjestöt, keskinäiset yhtiöt, yhdistykset, säätiöt ja valtioista riippumattomat järjestöt.

Ohjelmansuunnittelu

Komissiolla on tärkeä tehtävä varmistaa yhteisön, Euroopan investointipankin ja kunkin jäsenvaltion avustustoimenpiteiden tehokas yhteensovittaminen, jotta niiden yhteistyöohjelmat olisivat keskenään johdonmukaisia ja toisiaan täydentäviä. Lisäksi komissio edistää yhteensovittamista ja yhteistyötä kansainvälisten rahoituslaitosten ja muiden tuenantajien kanssa.

Meda-ohjelmasta rahoitettavat toimet valitaan ottaen huomioon edunsaajien painopistealueet, niiden tarpeiden kehittyminen, toteuttamiskyky ja rakenneuudistuksen edistyminen. Huomioon otetaan myös solmittujen yhteistyö- tai assosiaatiosopimusten määräykset.

Yhdessä Euroopan investointipankin kanssa laaditaan maa- ja aluekohtaisia strategia-asiakirjoja kaudelle 2000-2006. Strategia-asiakirjojen tarkoituksena on määritellä yhteistyön pitkän aikavälin tavoitteet ja toiminnan ensisijaiset painopistealueet.

Kolmivuotiset kansalliset ja alueelliset maaohjelmat perustuvat Euroopan unionin ja kunkin Välimeren alueen yhteistyökumppanin yhdessä laatimiin ja hyväksymiin strategia-asiakirjoihin. Ohjelmissa määritellään yhteisön tuen tärkeimmät tavoitteet, suuntaviivat ja ensisijaiset alat sekä kyseisten ohjelmien arviointiperusteet. Ohjelmissa esitetään ohjeelliset avustusmäärät ja perustellaan varojen myöntäminen kyseiselle ohjelmalle. Ohjelmat voidaan saattaa ajan tasalle vuosittain ja niitä voidaan muuttaa sen perusteella, miten kukin yhteistyökumppani on edistynyt.

Rahoitussuunnitelmat laaditaan vuosittain yhdessä Euroopan investointipankin kanssa ja ne perustuvat kansallisiin ja alueellisiin maaohjelmiin. Suunnitelmiin sisältyy luettelo rahoitettavista hankkeista.

Menettelyt

Komissio vahvistaa strategia-asiakirjat, maaohjelmat ja rahoitussuunnitelmat hallintomenettelyn mukaisesti MED-komiteaa kuultuaan. MED-komitea muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja sen puheenjohtajana toimii komission edustaja. Tehokkuuden takaamiseksi komissio tekee suuruudeltaan enintään 2 miljoonan euron rahoituspäätökset tapauskohtaisesti. Komissio ilmoittaa MED-komitealle päätöksestä viipymättä.

Komissio tekee korkotukeen liittyvät päätökset ja ilmoittaa päätöksistä Euroopan investointipankille. Euroopan investointipankki päättää riskipääoman myöntämisestä saatuaan jäsenvaltioiden edustajien muodostamalta komitealta myönteisen lausunnon. Pankki ilmoittaa asiasta komissiolle.

Meda-ohjelmasta rahoitetut toimenpiteet ja ohjelmat ovat julkisia hankintoja, jotka myönnetään tarjouspyynnön perusteella yhtäläisin ehdoin kaikille jäsenvaltioiden ja Välimeren alueen yhteistyökumppaneiden luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille. Komissio varmistaa, että avoimuuden ja tehokkaan kilpailuttamisen ehtoja noudatetaan julkisia hankkeita jaettaessa, ja huolehtii, että julkisia tietoja julkaistaan mahdollisimman laajasti Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ja Internetissä.

Hankintasopimukset myönnetään noudattaen yhteisön varainhoitoasetuksen säännöksiä sekä ottaen huomioon moitteettoman varainhoitotavan ja erityisesti taloudellisuuden sekä kustannusvaikuttavuuden periaatteet.

Seuranta ja arviointi

Kokonaisarviointikertomuksen ja väliarviointikertomuksen lisäksi komissio antaa yhdessä Euroopan investointipankin kanssa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosikertomuksen. Vuosikertomuksessa annetaan tietoja varainhoitovuoden aikana rahoitetuista toimenpiteistä ja arvioidaan strategia-asiakirjojen perusteella saavutettuja tuloksia. Vastedes arviointi esitetään komission vuosikertomuksessa Euroopan yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikasta ja ulkomaanavusta (FR) (pdf).

Jotta neuvosto voi arvioida Meda-ohjelmaa uudelleen, komission on ennen 31. joulukuuta 2005 esitettävä sille arviointikertomus, johon sisältyy ehdotuksia Meda-ohjelman tulevaisuudesta.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Neuvoston asetus (EY) N:o 1488/96

2.8.1996

-

EYVL L 189, 30.70.1996

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Neuvoston asetus (EY) N:o 780/98

18.4.1998

-

EYVL L 113, 15.4.1998

Neuvoston asetus (EY) N:o 2698/2000

15.12.2000

-

EYVL L 311, 12.12.2000

Neuvoston asetus (EY) N:o 2112/2005

28.12.2005

-

EUVL L 344, 27.12.2005

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1638/2006, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä koskevista yleisistä määräyksistä [EUVL L 310, 9.11.2006]. Tällä asetuksella kumotaan MEDA-ohjelma.

Neuvoston päätös, tehty 23 päivänä tammikuuta 2006, eurooppalaisen naapuruuspolitiikan edunsaajamaiden sekä Venäjän oikeudesta saada tiedonvaihtoohjelman (TAIEX) tukea [EUVL L 32, 4.2.2006].

Viimeisin päivitys 12.04.2007

Top