EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euro–Välimeri-assosiaatiosopimukset

Euro–Välimeri-assosiaatiosopimukset

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJOISTA:

Päätös 2006/356/EY Euro–Välimeri-sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta

Euro–Välimeri-sopimus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta

Päätös 2005/690/EY Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välistä assosiaatiota koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen tekemisestä

Euro–Välimeri-sopimus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisestä assosiaatiosta

Päätös 2004/635/EY Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisen assosiaation perustavan Euro–Välimeri-sopimuksen tekemisestä

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisen assosiaation perustava Euro–Välimeri-sopimus

Päätös 2002/357/EY, EHTY Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen assosiaation perustavan Euro–Välimeri-sopimuksen tekemisestä

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–välimeri-assosiaatiosopimus

Päätös 2000/384/EY, EHTY Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisen assosioinnin perustavan Euro–Välimeri-sopimuksen tekemisestä

Euro–välimeri-sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisestä assosioinnista

Päätös 2000/204/EY, EHTY Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välistä assosiointia koskevan Euro-Välimeri-sopimuksen tekemisestä

Euro–Välimeri-sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä assosioinnista

Päätös 98/238/EY, EHTY Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisen Euroopan ja Välimeren alueen assosiointia koskevan sopimuksen tekemisestä

Euro–Välimeri-sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisestä assosioinnista

Päätös 97/430/EY Euroopan yhteisön sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon puolesta toimivan Palestiinan vapautusjärjestön (PLO) väliaikaisen Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen tekemisestä kaupasta ja yhteistyöstä Euroopan yhteisön puolesta

Euroopan yhteisöjen sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon puolesta toimivan Palestiinan vapautusjärjestön väliaikainen Euro–Välimeri-assosiaatiosopimus kaupasta ja yhteistyöstä

SOPIMUSTEN JA PÄÄTÖSTEN JA TARKOITUS

Sopimuksilla pyritään edistämään

 • säännöllistä poliittista ja turvallisuuskysymyksiä koskevaa vuoropuhelua keskinäisen ymmärryksen, yhteistyön ja yhteisten aloitteiden edistämiseksi,
 • taloudellista, kaupallista ja rahoitusyhteistyötä, mukaan luettuina:
  • tavarakaupan asteittainen vapauttaminen,
  • palvelukaupan helpottaminen ja pääoman liikkuvuus vapauttamisen aikaansaamiseksi heti, kun ehdot täyttyvät,
  • Välimeren alueen kestävä kehitys ja
  • alueellinen yhdentyminen,
 • sosiaalinen sekä kulttuuri- ja koulutusyhteistyö, erityisesti kulttuurien välisen vuoropuhelun, muuttoliikkeen valvonnan, taitojen kehittämisen, työoikeuden edistämisen tai sukupuolten tasa-arvon avulla.

Päätöksillä tehdään sopimukset EU:n puolesta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Euro–Välimeri-kumppanuus

 • EU:n ja eteläisen Välimeren maiden välinen sopimus perustuu Euro–Välimeri-kumppanuuteen.
 • Tämä poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen kumppanuus perustuu vastavuoroisuuden, yhteisvastuun ja yhteisen kehityksen periaatteisiin.

Välimeren unioni korvasi kumppanuuden vuonna 2008.

 • Välimeren unionin tehtävänä on vahvistaa alueellista yhteistyötä, vuoropuhelua ja sellaisten hankkeiden ja aloitteiden täytäntöönpanoa, joilla on konkreettisia vaikutuksia kansalaisiin, painottaen erityisesti nuoria ja naisia, alueen kolmen strategisen tavoitteen saavuttamiseksi:
  • vakaus,
  • inhimillinen kehitys ja
  • integraatio.
 • Kaupan alalla Välimeren unioni edistää:
  • jäsentensä välisiä kauppasuhteita,
  • kaupan esteiden vähentämistä,
  • alueellista yhdentymistä koskevia aloitteita ja
  • laajempaa yritysyhteistyötä.
 • EU:lla on assosiaatiosopimukset kaikkien kumppanien kanssa Libyaa lukuun ottamatta.
 • Syyrian kanssa on tehty sopimus, jota ei ole allekirjoitettu.

Soveltamisala

Kukin sopimus on mukautettu kyseisen EU:n ulkopuolisen maan erityispiirteisiin. Niillä kaikilla on kuitenkin periaatteessa sama perusrakenne, joka kattaa

 • poliittisen vuoropuhelun,
 • tavaroiden vapaan liikkuvuuden,
 • palvelujen luomisen,
 • maksut, pääoman, kilpailun ja muut taloudelliset toimenpiteet,
 • taloudellisen yhteistyön,
 • sosiaali- ja kulttuuriasioita koskevan yhteistyön,
 • ympäristönsuojelua koskevan yhteistyön,
 • rahoitusyhteistyön,
 • institutionaaliset ja yleiset määräykset.

Tavoitteet

Kaikissa kahdenvälisissä sopimuksissa on yhteisiä tavoitteita, erityisesti seuraavat:

 • Välimeren maiden alueensisäisen yhteistyön edistäminen rauhan, vakauden sekä taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tekijänä,
 • vapaakauppa-alueen perustaminen.

Vapaakauppa-alueen perustaminen

 • Sopimuksissa vahvistetaan puitteet Välimeren vapaakauppa-alueen perustamiselle Maailman kauppajärjestön sääntöjen mukaisesti.
 • Vapaakauppa-alue on perustettava sopimusten voimaantulosta alkavan 12 vuoden siirtymäkauden jälkeen.
 • Tavaroiden vapaan liikkuvuuden EU:n ja Välimeren maiden välillä on seurattava
  • tullien asteittaisesta poistamisesta,
  • määrällisten vienti- ja tuontirajoitusten (lukuun ottamatta poikkeuksia tietyissä tapauksissa) sekä kaikkien toimenpiteiden, joilla on vastaava tai syrjivä vaikutus osapuolten välillä, kieltämisestä.
 • Osapuolet vahvistavat GATS-sopimuksen mukaiset sitoumuksensa.
 • EU:n ulkopuolisten maiden kumppaneiden on saatava pääoma-ala täysin vapautetuksi heti, kun riittävät edellytykset ovat olemassa.
 • Riitojenratkaisumekanismi on otettava käyttöön asteittain.

Institutionaaliset järjestelyt

Sopimuksilla on perustettu institutionaalinen rakenne, johon kuuluvat:

 • ministeritasolla toimiva assosiaationeuvosto, joka tekee päätöksiä ja antaa suosituksia vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi,
 • assosiaatiokomitea, joka hallinnoi sopimusta ja ratkaisee sen soveltamiseen ja tulkintaan liittyviä erimielisyyksiä.

VOIMAANTULO

Assosiaatiosopimukset tulivat voimaan seuraavina päivinä:

 • 1. heinäkuuta 1997 – väliaikainen sopimus Palestiinan kanssa,*
 • 1. maaliskuuta 2000 – Marokko,
 • 1. kesäkuuta 2000 – Israel,
 • 1. toukokuuta 2002 – Jordania,
 • 1. kesäkuuta 2004 – Egypti,
 • 1. syyskuuta 2005 – Algeria,
 • 1. huhtikuuta 2006 – Libanon,
 • 1. maaliskuuta 1998 – Tunisia.

TAUSTAA

ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2006/356/EY, tehty 14 päivänä helmikuuta 2006, Euro–Välimeri-sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta (EUVL L 143, 30.5.2006, s. 1)

Euro–Välimeri-sopimus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta – Pöytäkirja 1 Sopimuksen 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen Libanonista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnissa yhteisöön sovellettavista järjestelyistä – Pöytäkirja 2 Sopimuksen 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnissa Libanoniin sovellettavista järjestelyistä – Pöytäkirja 3 Sopimuksen 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen jalostettujen maataloustuotteiden kaupasta Libanonin ja yhteisön välillä – Pöytäkirja 4 käsitteen peräisin olevat tuotteet (alkuperätuotteet) määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä – Pöytäkirja 5 keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa (EUVL L 143, 30.5.2006,s. 2)

Sopimukseen tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Neuvoston päätös 2005/690/EY, tehty 18 päivänä heinäkuuta 2005, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välistä assosiaatiota koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen tekemisestä (EUVL L 265, 10.10.2005, s. 1)

Euro–Välimeri-sopimus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisestä assosiaatiosta – Liitteet – Pöytäkirjat – Päätösasiakirja – Julistukset (EUVL L 265, 10.10.2005, s. 2)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Neuvoston päätös 2004/635/EY, tehty 21 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisen assosiaation perustavan Euro–Välimeri-sopimuksen tekemisestä (EUVL L 304, 30.9.2004, s. 38)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisen assosiaation perustava Euro–Välimeri-sopimus – Pöytäkirjat – Päätösasiakirja – Julistukset – Euroopan yhteisön ja Egyptin välinen kirjeenvaihtona tehty sopimus yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 0603 10 kuuluvien tuoreiden leikkokukkien ja kukannuppujen tuonnista yhteisöön (EUVL L 304, 30.9.2004, s. 39)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Neuvoston ja komission päätös 2002/357/EY, EHTY, tehty 26 päivänä maaliskuuta 2002, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen assosiaation perustavan Euro–Välimeri-sopimuksen tekemisestä (EYVL L 129, 15.5.2000, s. 1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–välimeri-assosiaatiosopimus – Pöytäkirja 1 Jordaniasta peräisin olevien maataloustuotteiden yhteisöön tulevaan tuontiin sovellettavista järjestelyistä – Pöytäkirja 2 Yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden Jordaniaan tulevaan tuontiin sovellettavista järjestelyistä – Pöytäkirja 3 käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (’alkuperätuotteet’) määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä – Pöytäkirja 4 hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta tulliasioissa – Yhteiset julistukset – Päätösasiakirja (EYVL L 129, 15.5.2002, s. 3)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Neuvoston ja komission päätös 2000/384/EY, EHTY, tehty 19 päivänä huhtikuuta 2000, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisen assosioinnin perustavan Euro–Välimeri-sopimuksen tekemisestä (EYVL L 147, 21.6.2000, s. 1)

Euro-välimeri-sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisestä assosioinnista – Pöytäkirja N:o 1 Israelista peräisin olevien maataloustuotteiden yhteisöön tuontiin sovellettavista järjestelyistä – Pöytäkirja N:o 2 yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden Israeliin tuonnissa sovellettavista järjestelyistä – Pöytäkirja N:o 3 kasvinsuojelukysymyksistä – Pöytäkirja N:o 4 käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet) määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä – Pöytäkirja N:o 5 hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta tulliasioissa – Yhteiset julistukset – Kirjeenvaihtona tehty sopimus ratkaisemattomista kahdenvälisistä kysymyksistä – Kirjeenvaihtona tehty sopimus pöytäkirjasta 1, joka koskee yhteisen tullitariffin nimikkeeseen 0603 10 kuuluvien tuoreiden leikkokukkien ja kukannuppujen yhteisöön suuntautuvaan tuontia – Kirjeenvaihtona tehty sopimus Uruguayn kierroksen sopimusten täytäntöönpanosta – Euroopan yhteisön julistukset – Israelin julistus (EYVL L 147, 21.6.2000, s. 3)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Neuvoston ja komission päätös 2000/204/EY, EHTY, tehty 26 päivänä tammikuuta 2000, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välistä assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen tekemisestä (EYVL L 70, 18.3.2000, s. 1)

Euro–Välimeri-sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä assosioinnista – Pöytäkirja N:o 1 Marokosta peräisin olevien maataloustuotteiden tuontia yhteisöön koskevasta järjestelystä – Pöytäkirja N:o 2 Marokosta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia yhteisöön koskevasta järjestelystä – Pöytäkirja N:o 3 yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden tuontia Marokkoon koskevasta järjestelystä – Pöytäkirja N:o 4 käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet) määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä – Pöytäkirja N:o 5 hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta tulliasioissa – Päätösasiakirja – Yhteiset julistukset – Kirjeenvaihtona tehdyt sopimukset – Euroopan yhteisön julistus – Marokon julistukset (EYVL L 70, 18.3.2000, s. 2)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Neuvoston ja komission päätös 98/238/EY, EHTY, tehty 26 päivänä tammikuuta 1998, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisen Euroopan ja Välimeren alueen assosiointia koskevan sopimuksen tekemisestä (EYVL L 97, 30.3.1998, s. 1)

Euro–Välimeri-sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisestä assosioinnista – Pöytäkirja N:o 1 Tunisiasta peräisin olevien maataloustuotteiden tuontia yhteisöön koskevasta järjestyksestä – Pöytäkirja N:o 2 Tunisiasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia yhteisöön koskevasta järjestyksestä – Pöytäkirja N:o 3 Yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden tuontia Tunisiaan koskevasta järjestyksestä – Pöytäkirja N:o 4 Käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet) määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä – Pöytäkirja N:o 5 Hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta tulliasioissa – Yhteiset julistukset – Julistukset (EYVL L 97, 30.3.1998, s. 2)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Neuvoston päätös 97/430/EY, tehty 2 päivänä kesäkuuta 1997, Euroopan yhteisön sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon puolesta toimivan Palestiinan vapautusjärjestön (PLO) väliaikaisen Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen tekemisestä kaupasta ja yhteistyöstä Euroopan yhteisön puolesta (EYVL L 187, 16.7.1997, s. 1)

Euroopan yhteisöjen sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon puolesta toimivan Palestiinan vapautusjärjestön väliaikainen Euro–Välimeri-assosiaatiosopimus kaupasta ja yhteistyöstä – Pöytäkirja N:o 1 Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien maataloustuotteiden tuontia yhteisöön koskevasta järjestelystä – Pöytäkirja N:o 2 yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden tuontia Länsirannalle ja Gazan alueelle koskevasta järjestelystä – Pöytäkirja N:o 3 käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (”alkuperätuotteet”) määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä – Päätösasiakirja – Yhteiset julistukset – Euroopan yhteisön julistukset (EYVL L 187, 16.7.1997, s. 3)

Ks. konsolidoitu toisinto.


* Nimeä ei pidä tulkita Palestiinan valtion tunnustamiseksi, eikä se vaikuta jäsenvaltioiden yksittäisiin kantoihin tässä asiassa.

Viimeisin päivitys: 27.03.2020

Top