EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Maailmanlaajuinen ilmastonmuutosliittouma

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Maailmanlaajuinen ilmastonmuutosliittouma

Euroopan unioni (EU) aikoo perustaa maailmanlaajuisen ilmastonmuutosliittouman ilmastonmuutokselle altteimpien kehitysmaiden kanssa auttaakseen niitä vastaamaan tähän haasteeseen. Liittoumassa keskeisessä asemassa ovat vähiten kehittyneet maat ja pienet kehittyvät saarivaltiot, ja se tarjoaa puitteet jäsennellylle vuoropuhelulle ja käytännön yhteistyölle EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan kautta rahoitettavissa toimissa.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto, annettu syyskuun 18 päivänä 2007 neuvostolle ja Euroopan parlamentille - Maailmanlaajuisen ilmastonmuutosliittoutuman luominen Euroopan unionin ja ilmastonmuutokselle altteimpien köyhien kehitysmaiden välille [KOM(2007) 540 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Ilmastonmuutos vaikuttaa eniten kehitysmaihin, erityisesti vähiten kehittyneisiin maihin ja pieniin kehittyviin saarivaltioihin, joilla ei ole riittävästi resursseja valmistautua ja mukautua muutoksiin. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) mukaan ilmastonmuutos muodostaa erityisen suuren haasteen Afrikalle. Se altistaa Afrikan vesihuoltoon liittyville ongelmille, äärimmäisille sääilmiöille sekä kuivuudesta ja aavikoitumisesta johtuvalle ravinnon puutteelle.

Maailmanlaajuisen ilmastonmuutosliittouman tarkoituksena on parantaa köyhimpien ja ilmastonmuutokselle altteimpien maiden valmiuksia sopeutua ilmastonmuutokseen. Se tarjoaa EU:lle ja näille maille keinon käydä vuoropuhelua ja vaihtaa säännöllisesti näkemyksiä, jotta olisi mahdollista sisällyttää ilmastonmuutos kansallisiin kehitysstrategioihin ja kehitysyhteistyöhön. Vuoropuhelua käydään myös alueellisella tasolla, esimerkiksi AKT -valtioiden (Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtiot) ryhmittymän, Afrikan unionin ja pienten kehittyvien saarivaltioiden kanssa sekä Aasian ja Euroopan yhteistyökokouksen (ASEM) puitteissa. Lisäksi maailmanlaajuinen ilmastonmuutosliittouma antaa teknistä ja taloudellista tukea ilmastonmuutokseen valmistautumiseen ja ilmastonmuutoksen huomioimiseen kehitysstrategioissa.

Tämä neuvottelupuitteiden ulkopuolinen näkemysten ja kokemusten vaihtaminen tukee prosessia, joka on käynnissä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen puitteissa, auttaa lähentämään Euroopan ja kehitysmaiden käsityksiä toisiinsa ja tuottaa aineistoa vuoden 2012 jälkeisen ajan kattavaa ilmastonmuutossopimusta varten.

Komissio ehdottaa viittä toiminnan painopistealuetta, joita on käsiteltävä ja tarkennettava maailmanlaajuisen ilmastonmuutosliittouman vuoropuhelussa. Nämä painopistealueet ovat seuraavat:

  • Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevien toimenpiteiden täytäntöönpano tukemalla kansallisten sopeutumissuunnitelmien kehittämistä muissa ilmastonmuutokselle alttiissa maissa kuin vähiten kehittyneissä maissa sekä suunnitelmien toteuttaminen vähiten kehittyneissä maissa ja pienissä kehittyvissä saarivaltioissa, joiden suunnitelmat ovat jo valmiit. Muita ehdotettuja toimenpiteitä ovat koeluonteisten hankkeiden rahoitus ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia kehitysmaissa selvittävän tutkimustyön tukeminen. Lisäksi on ehdotettu innovatiivisten sopeutumisratkaisujen kehittämistä erityisesti EU:n seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman ja temaattisen elintarviketurvaohjelman (es de en fr) puitteissa.
  • Kehitysmaiden metsäkadosta aiheutuvien päästöjen vähentäminen vahvistamalla kansallisia valmiuksia metsäkadon seuraamiseksi ja kehittämällä kansallisia strategioita metsäkadon torjumiseksi. Lisäksi EU ehdottaa taloudellisten kannustimien käyttöönottoa sekä metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan aloitteen (FLEGT (es de en fr)) laajentamista.
  • Puhtaan kehityksen mekanismiin osallistumisen tukeminen vahvistamalla valmiuksia ja antamalla teknistä tukea taloudellisesti kannattavien hankkeiden kehittämiseen sekä vähiten kehittyneiden maiden ja pienten kehittyvien saarivaltioiden erityisoloihin paremmin sopivien hankkeiden tukeminen.
  • Katastrofiriskien vähentämisen edistäminen parantamalla ilmastoa koskevia ennuste- ja tietojärjestelmiä sekä käyttämällä kerättyjä tietoja tehokkaiden valmiustoimenpiteiden täytäntöönpanoon. Lisäksi komissio ehdottaa tukea alueellisten valmiuksien vahvistamiseen ilmastoon liittyvien katastrofiriskien vähentämiseksi sekä sellaisten toimenpiteiden kehittämiseen, joilla autetaan kehitysmaita panemaan Hyogon (EN) toimintakehys täytäntöön.
  • Ilmastonmuutoksen sisällyttäminen köyhyyden vähentämistä koskeviin strategioihin ja ohjelmiin. Tällä toimella edistetään yhtäältä sopeutumissuunnitelmien sisällyttämistä kehitysstrategioihin ja toisaalta valmiuksien kehittämistä vähiten kehittyneissä maissa ja pienissä kehittyvissä saarivaltioissa ilmastonmuutoskysymysten huomioimiseksi kaikissa niiden politiikoissa. Lisäksi komissio ehdottaa EU:n rahoittamien kehityshankkeiden ja -ohjelmien ympäristövaikutusten analysointia. Komissio aikoo erityisesti ottaa ilmastonmuutoksen järjestelmällisesti huomioon maa- ja aluekohtaisten strategia-asiakirjojen väliarvioinnin yhteydessä.

Rahoitus

Maailmanlaajuinen ilmastonmuutosliittouma rahoitetaan pääasiassa temaattisesta ohjelmasta "Ympäristö ja luonnonvarojen kestävä hallinta, energia mukaan luettuna (es de en fr)", jonka määrärahoja on lisätty 50 miljoonalla eurolla vuosiksi 2008-2010. Tämän lisäksi tulevat kymmenennen Euroopan kehitysrahaston varat, toisin sanoen sen maa- ja aluekohtaiset määrärahat, joilla voidaan tukea maailmanlaajuista ilmastonmuutosliittoumaa, sekä noin 200 miljoonan euron summa AKT-maita koskevasta ohjelmasta ilmastonmuutoksen, ympäristön ja katastrofiriskien vähentämisen alalla.

Lisäksi komissio on kehottanut jäsenvaltioita osallistumaan maailmanlaajuisen ilmastonmuutosliittouman rahoitukseen osoittamalla sille osan siitä julkisen kehitysavun korotuksesta, jonka ne ovat sitoutuneet toteuttamaan vuoteen 2010 mennessä. Tarkoituksena on perustaa komission hallinnoima yhteinen ilmastonmuutosliittouman rahoitusjärjestely.

Taustaa

EU korosti jo vuonna 2003 (es de en fr) ilmastonmuutoksen ja köyhyyden välisiä yhteyksiä. Ajatus maailmanlaajuisen liittouman perustamisesta ilmastonmuutokseen vastaamiseksi otettiin esille kesäkuussa 2007 vihreässä kirjassa sopeutumisesta ilmastonmuutokseen Euroopassa. Vihreä kirja sisältää pilarin, jonka tarkoituksena on sisällyttää sopeutuminen EU:n ulkoisiin toimiin. Vastauksena maaliskuussa 2007 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmiin vihreässä kirjassa peräänkuulutettiin EU:n ja kehitysmaiden tiiviimpää vuoropuhelua ja yhteistyötä tällä alalla.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätelmät maailmanlaajuisen ilmastonmuutosliittouman luomisesta Euroopan unionin ja ilmastonmuutokselle altteimpien köyhien kehitysmaiden välille. Yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston 20 päivänä marraskuuta 2007 tekemät päätelmät [Ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 12.12.2007

Top