Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Kidutusvälineiden kaupan kielto

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Kidutusvälineiden kaupan kielto

Euroopan unioni (EU) vastustaa kuolemanrangaistusta, kidutusta sekä muita julmia ja epätavallisia rangaistuksia* muissa kuin EU-maissa. Tästä syystä se kieltää edellä mainittuihin tarkoituksiin mahdollisesti käytettävien laitteiden ja tuotteiden, kuten hirsipuiden, sähkötuolien ja henkilöiden teloittamiseen tappavalla kemiallisella aineella suunniteltujen ruiskutusjärjestelmien, kaupan.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1236/2005, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2005, tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni (EU) vastustaa kuolemanrangaistusta, kidutusta sekä muita julmia ja epätavallisia rangaistuksia* muissa kuin EU-maissa. Tästä syystä se kieltää edellä mainittuihin tarkoituksiin mahdollisesti käytettävien laitteiden ja tuotteiden, kuten hirsipuiden, sähkötuolien ja henkilöiden teloittamiseen tappavalla kemiallisella aineella suunniteltujen ruiskutusjärjestelmien, kaupan.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella kielletään sellaisten tavaroiden vienti ja tuonti, joita ei käytännössä voi käyttää muuhun tarkoitukseen kuin kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen tai muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen. Lisäksi sillä perustetaan lupajärjestelmä sellaisten tavaroiden viennille, joita voidaan käyttää kyseisiin tarkoituksiin.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • EU-maiden viranomaisten on eroteltava toisistaan tavarat, joita ei käytännössä voi käyttää muuhun tarkoitukseen kuin kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon tai kidutukseen, ja tavarat, joita voi käyttää kyseisiin tarkoituksiin.
  • Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat tavarat on lueteltu liitteissä II ja III. Euroopan komissio voi muuttaa luetteloja, jos markkinoille tulee uusia laitteita.
  • Jos asianomaisia tavaroita käytetään määräjäsenvaltiossa yksinomaan niiden museossa tapahtuvaan asettamiseen julkisesti esille, EU-maan viranomaiset voivat poiketa kiellosta.
  • Vientilupien kieltämiseksi EU-maan viranomaisilla on oltava perusteltu syy olettaa, että tavaroita voidaan käyttää kidutukseen tai muuhun julmaan tai epätavalliseen rankaisemiseen.
  • Vienti- ja tuontiluvat myönnetään liitteessä V olevan mallin mukaisella lomakkeella, ja ne ovat voimassa koko EU:n alueella.
  • EU-maiden viranomaiset voivat evätä vientiluvan sekä mitätöidä jo myöntämänsä vientiluvan, keskeyttää sen soveltamisen, muuttaa sitä tai peruuttaa sen.
  • Ellei lupaa myönnetä, tulliviranomaiset ottavat haltuunsa ilmoitetut tavarat ja tiedottavat mahdollisuudesta hakea lupaa. Ellei lupaa haeta kuuden kuukauden sisällä, tavarat tuhotaan.
  • Jos lupahakemus hylätään, EU-maan viranomaisten on tehtävä siitä ilmoitus kaikille muille EU-maille ja Euroopan komissiolle.
  • EU-maiden on laadittava vuosittain julkinen toimintakertomus, mikäli mahdollista yhteistyössä Euroopan komission kanssa.

TAUSTAA

Kidutus ja fyysinen väkivalta on ehdottomasti kielletty Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksia koskevissa yleissopimuksissa sekä niiden mukaisesti EU:n perusoikeuskirjassa, jonka mukaan ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla. Peruskirjassa kielletään myös kuolemanrangaistus.

KESKEISET TERMIT

*Epätavallinen rangaistus: rangaistus, joka aiheuttaa yhteisön moraalikäsityksen yli menevää kipua, kärsimystä tai halvennusta.

Lisätietoja löytyy kidutuksen estämistä käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1236/2005

30.7.2006

-

EUVL L 200, 30.7.2005, s. 1-19

Oikaisu

-

-

EUVL L 79, 16.3.2006, s. 32-32

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 37/2014

20.2.2014

-

EUVL L 18, 21.1.2014, s. 1-51

Asetukseen (EY) N:o 1236/2005 ja sen liitteisiin tehdyt myöhemmät muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu versio on tarkoitettu ainoastaan viittaustarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 775/2014, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 muuttamisesta (EUVL L 210, 17.7.2014, s. 1-10)

Viimeisin päivitys: 03.08.2015

Top