EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU:n humanitaarisen avun väline

EU:n humanitaarisen avun väline

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96 humanitaarisesta avusta

ASETUKSEN TARKOITUS

  • EU:n humanitaariseen apuun kuuluvat luonnonmullistusten tai ihmisten aiheuttamien katastrofien ja vastaavien hätätilanteiden uhreiksi joutuneiden väestöjen hyväksi suunnatut avustus- ja suojelutoimet. Toimet kohdistetaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin uhreihin.
  • Asetuksessa määritellään EU:n humanitaarista apua koskevien toimien tärkeimmät tavoitteet, suuntaviivat ja toteutumista koskevat menettelyt.

TÄRKEIMMÄT PAINOPISTEALUEET

Suuntaviivat

EU:n avun pitää

Edunsaajat

EU:n avun yhteensovittamisesta vastaa Euroopan komission pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosasto (ECHO).

Rahoitus on tarkoitettu EU:n ulkopuolisille maille.

Katetut alat

Humanitaarista apua voidaan tarjota monessa muodossa kriisin luonteesta riippuen:

  • ruoka-apu ja ravitsemuksellinen tuki;
  • lääkinnällinen apu ja psykososiaalinen tuki;
  • vedenhankinta ja sanitaatio;
  • suoja;
  • infrastruktuurin hätäkorjaukset;
  • miinanraivaus;
  • koulutus.

Humanitaarisen avun tavoitteena voi olla myös katastrofiriskin pienentäminen.

Rahoitus

EU yhdessä jäsenmaidensa kanssa on maailman johtava humanitaarisen avun antaja. Vuonna 2014 noin 121 miljoonaa ihmistä yli 80 maassa sai EU:lta apua yhteensä yli 1,27 miljardia euroa.

Apua saivat kaikki maailman suurimmat kriisialueet, kuten muun muassa Syyria, Etelä-Sudan, Jemen ja Ukraina.

Yhteensovittaminen kumppanien kanssa

EU:n humanitaarista apua jakaa yli 200 kumppaniorganisaatiota, kuten muun muassa Yhdistyneiden kansakuntien virastot, Punaisen Ristin kaltaiset kansainväliset järjestöt ja monet kansalaisjärjestöt.

Saadakseen rahoitusta humanitaariseen hankkeeseen kumppaniorganisaatioiden on toimitettava rahoitushakemus ja noudatettava tiukkoja hankkeiden arviointia ja valvontaa koskevia suuntaviivoja.

EU:n visuaalisen ilmeen pitää näkyä hankkeen tapahtumapaikoilla merkkinä EU:n tuesta.

Kumppaneiden on taattava hankkeidensa tiivis yhteensovittaminen nopean ja tehokkaan avun takaamiseksi.

Pitkän aikavälin toiminta

Humanitaarisen avun tarkoituksena on myös parantaa tulevistakatastrofeistaselviytymiskykyä edistämällä pitkän aikavälin kehitystä seuraavin keinoin:

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 5. heinäkuuta 1996 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, humanitaarisesta avusta (EUVL L 163, 2.7.1996, s. 1–6)

Asetukseen (EY) N:o 1257/96 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 26.07.2016

Top