Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Euroopan puolustusvirasto

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Euroopan puolustusvirasto

Euroopan puolustusviraston tarkoituksena on kehittää puolustusvoimavaroja kriisinhallinnan alalla sekä edistää ja tehostaa puolustusmateriaalialan yhteistyötä Euroopassa. Sen tavoitteena on myös Euroopan puolustusalan teollisen ja teknologisen perustan vahvistaminen, kilpailukykyisten Euroopan puolustusmateriaalimarkkinoiden luominen ja alan tutkimuksen edistäminen.

SÄÄDÖS

Neuvoston yhteinen toiminta 2004/551/YUTP, 12 päivänä heinäkuuta 2004, Euroopan puolustusviraston perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

Euroopan puolustusviraston tehtävänä on avustaa neuvostoa ja jäsenvaltioita niiden pyrkiessä parantamaan Euroopan unionin (EU) puolustusvoimavaroja kriisinhallinnan alalla ja tukea yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa (YTPP).

Kaikki EU:n jäsenvaltiot Tanskaa lukuun ottamatta osallistuvat viraston toimintaan (EU:sta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu niiden EU:n päätösten ja toimien valmisteluun ja täytäntöönpanoon, joilla on merkitystä puolustuksen alalla). Viraston toimipaikka on Brysselissä.

Virasto toimii neuvoston määräysvallan ja poliittisen johdon alaisuudessa. Neuvosto laatii vuosittain viraston toimintaa ja erityisesti sen työohjelmaa koskevat suuntaviivat ja viraston rahoituspuitteet. Virasto raportoi neuvostolle säännöllisesti toiminnastaan.

Toimialat

Viraston tärkeimmät tehtävät ovat seuraavat

 • Puolustusvoimavarojen kehittäminen kriisinhallinnan alalla. Virasto kartoittaa EU:n tulevia puolustustarpeita, koordinoi voimavaroja koskevan Euroopan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja sotilaallisten vaatimusten yhdenmukaistamista, ehdottaa operatiivisia yhteistyötoimia ja toimittaa arviointeja rahoituksen painopisteistä
 • Puolustusmateriaalialan yhteistyön edistäminen ja tehostaminen Euroopassa. Virasto ehdottaa uusia monenvälisiä yhteistyöhankkeita, koordinoi käynnissä olevia ohjelmia ja hallinnoi tiettyjä ohjelmia
 • Euroopan puolustusalan teollisen ja teknologisen perustan vahvistaminen ja kilpailukykyisten Euroopan puolustusmateriaalimarkkinoiden luominen. Virasto kehittää yhteistyössä komission ja elinkeinoelämän kanssa asiaankuuluvia toimintatapoja ja strategioita sekä kehittää ja yhdenmukaistaa alan sääntöjä ja säännöksiä
 • Eurooppalaisen puolustusalan tutkimuksen ja teknologian tehokkuuden parantaminen. Virasto edistää ja koordinoi yhteistyössä komission kanssa tutkimustoimintaa, jonka tarkoituksena on täyttää tulevat puolustusvoimavaratarpeet.

Organisaatio

Virastolla on oikeushenkilöys. Sen organisaatioon kuuluvat mm. viraston johtaja, johtokunta ja toimitusjohtaja

 • Viraston johtajana toimii unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja. Johtaja vastaa viraston yleisestä organisaatiosta ja toiminnasta. Hän myös varmistaa, että viraston toimitusjohtaja noudattaa neuvoston antamia suuntaviivoja ja panee täytäntöön johtokunnan tekemät päätökset
 • Johtokunta on viraston päättävä elin. Se muodostuu kunkin osallistuvan jäsenvaltion edustajasta ja komission edustajasta. Johtokunta kokoontuu ainakin kaksi kertaa vuodessa puolustusministerien tasolla. Se voi kokoontua myös erityiskokoonpanoissa (esimerkiksi kansalliset puolustusalan tutkimusjohtajat, kansalliset puolustusmateriaalialan johtajat jne.).Viraston johtaja toimii johtokunnan kokousten koollekutsujana ja puheenjohtajana
 • Viraston toimitusjohtajan nimittää johtokunta viraston johtajan ehdotuksesta kolmen vuoden toimikaudeksi, jota voidaan jatkaa kahdella vuodella. Toimitusjohtaja toimii viraston henkilöstön päällikkönä ja vastaa toimintayksikköjen valvonnasta ja koordinoinnista. Viraston toimitusjohtajan apuna toimii kaksi varatoimitusjohtajaa, jotka heidätkin nimittää johtokunta samojen sääntöjen mukaisesti.

Komissio on johtokunnan äänioikeudeton jäsen, ja se osallistuu täysimääräisesti viraston työhön. Komissio voi myös osallistua EU:n puolesta viraston hankkeisiin tai ohjelmiin.

Tilapäiset hankkeet

Virasto tarjoaa jäsenvaltioille mahdollisuuden panna alulle tilapäisiä hankkeita, jotka koskevat jotain tiettyä erityisaihetta ja johon osallistuvat vain siitä kiinnostuneet jäsenvaltiot. Johtokunta voi lisäksi antaa ulkopuolisille tahoille luvan osallistua tällaisiin hankkeisiin. Se laatii viraston ja ulkopuolisten tahojen yhteistyötä koskevat säännöt.

Varainhoitoa koskevat säännöt

Neuvosto vahvistaa yksimielisellä päätöksellä viraston yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitoa koskevat säännöt. Tulot muodostuvat sekalaisista tuloista ja viraston toimintaan osallistuvien jäsenvaltioiden maksamista osuuksista.

Johtokunta voi päättää toimitusjohtajan tai jäsenvaltion ehdotuksesta, että virasto voi sopimusluonteisesti ottaa jäsenvaltioiden puolesta tehtäväkseen viraston toimialaan kuuluvien tiettyjen toimien hallinnoinnin ja varainhoidon. Johtokunta voi myös valtuuttaa viraston tekemään sopimuksia tiettyjen jäsenvaltioiden puolesta.

Suhteet järjestöihin ja EU:n ulkopuolisiin valtioihin

Virasto voi tehtäviensä suorittamiseksi tehdä yhteistyötä EU:n ulkopuolisten valtioiden kanssa. Se voi myös olla yhteistyössä Pohjois-Atlantin liiton (NATO) (EN) (FR) puolustusmateriaalialan yhteistyöorganisaation (OCCAR) (EN) ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. EU:n ulkopuolisten maiden ja järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö koskee muun muassa

 • viraston ja kolmannen osapuolen välisiä suhteita
 • säännöksiä viraston toimialaan kuuluvia asioita koskevasta neuvonpidosta
 • turvallisuusasioita.

Tausta

Euroopan puolustusvirasto perustettiin EU:sta tehdyn sopimuksen 42 artiklan 3 kohdan perusteella. Viraston tehtävät luetellaan kyseisen sopimuksen 45 artiklassa. Puolustusvirasto on EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan peruselementti. Se tarjoaa oikeudellisen ja institutionaalisen kehyksen jäsenvaltioiden puolustuspoliittiselle yhteistyölle.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Yhteinen toiminta 2004/551/YUTP

12.7.2004

-

EUVL L 245, 17.7.2004

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Yhteinen toiminta 2008/299/YUTP

7.4.2008

-

EUVL L 102, 12.4.2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2007/643/YUTP, tehty 18 päivänä syyskuuta 2007, Euroopan puolustusviraston varainhoitoa koskevista säännöksistä sekä Euroopan puolustusviraston hankintasäännöksistä ja sen operatiivisesta talousarviosta maksettavia rahoitusosuuksia koskevista säännöksistä [EUVL L 269, 12.10.2007].

Päätöksellä tarkennetaan ja täydennetään yhteisen toiminnan 2004/551/YUTP varainhoitoa koskevia säännöksiä muun muassa yhdenmukaisuuden varmistamiseksi asiaankuuluvien EU:n säännösten kanssa. Siinä täsmennetään viraston talousarvioon ja sen toteuttamiseen sovellettavia periaatteita ja tarkennetaan rahoitusselvitysten ja vuotuisen tilintarkastuksen aikataulua. Siinä selvennetään myös Euroopan puolustusviraston hankintasäännöksiä ja sen operatiivisesta talousarviosta maksettavia rahoitusosuuksia koskevia säännöksiä (soveltamisala, menettelyt, seuraamukset jne.) ja niiden täytäntöönpanosta annettuja yksityiskohtaisia sääntöjä.

See also

 • Euroopan puolustusvirasto (EN)

Viimeisin päivitys 11.03.2011

Top