EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen poistaminen

Laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen poistaminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1005/2008 – laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskeva EU:n järjestelmä

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Siinä perustetaan Euroopan unioniin (EU) järjestelmä unionin ja kansainvälisillä vesillä harjoitetun laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastus) ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi.
 • Kansalliset viranomaiset noudattavat yhteisen kalastuspolitiikan valvonnassa, tarkastuksissa ja sääntöjen noudattamisen valvonnassa asetuksen säännöksiä yhdessä EU:n kalastuksenvalvontajärjestelmän kanssa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Kalastusaluksen oletetaan harjoittavan LIS-kalastusta, jos se kuuluu johonkin alla luetelluista ryhmistä:
  • se kalastaa ilman voimassa olevaa lupaa
  • se jättää täyttämättä velvollisuutensa kirjata ja ilmoittaa saalistiedot tai saaliiseen liittyvät tiedot
  • se kalastaa kalastuskieltoalueella* kieltoaikana* taikka ilman kiintiötä tai kiintiön täyttymisen jälkeen tai syvyydessä, jossa kalastus on kielletty*
  • se kalastaa kiellettyjä lajeja
  • se käyttää kiellettyjä tai säännösten vastaisia pyydyksiä
  • se väärentää tai salaa merkintöjään taikka tunniste- tai rekisteröintitietojaan
  • se vääristelee tai salaa tutkintaan liittyvää todistusaineistoa
  • se estää tarkastajien työtä
  • se ottaa alukselle, jälleenlaivaa tai purkaa alamittaisia kaloja
  • se osallistuu yhteisiin toimiin LIS-alusluetteloon kirjattujen alusten kanssa
  • se harjoittaa kalastustoimintaa alueellisen kalastuksenhoitojärjestön alueella noudattamatta kyseisen järjestön säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä ja on rekisteröity maahan, joka ei ole järjestön jäsen tai tee yhteistyötä sen kanssa
  • se on valtioton alus.
 • Asetuksessa säädetään tietyt toimenpiteet, joilla estetään LIS-kalastustuotteiden tuonti EU:n markkinoille.

Nimetyt satamat

 • Muiden kuin EU-maiden aluksilla on pääsy vain EU-maiden nimeämiin satamiin.
 • EU-maiden ja muiden maiden alusten väliset kalastustuotteiden purkamis- tai jälleenlaivaustoimet*, jotka ovat kiellettyjä merellä, voivat tapahtua ainoastaan nimetyissä satamissa.

Satamatarkastukset

Se EU-maa, jossa satama sijaitsee, vastaa EU:n alueelle tuotavien kalastustuotteiden valvonnasta. Sen on tarkastettava tällaisten tuotteiden laillisuus ja aluksen sääntöjenmukaisuus, toisin sanoen että sillä on vaadittavat lisenssit ja luvat ja että kalastustuotteiden ilmoitetut määrät vastaavat purettavien tai jälleenlaivattavien tuotteiden määrää.

Saalistodistukset

Saalistodistuksilla varmistetaan, etteivät EU:n alueelle tuodut tuotteet ole peräisin LIS-kalastuksesta. Todistuksen antaa se maa, johon kalastusalus on rekisteröity (lippuvaltio). Se seuraa kalastustuotteiden mukana koko toimitusketjussa katkeamattoman tarkastusketjun varmistamiseksi.

Oletettu LIS-kalastus

 • Euroopan komissio
  • yksilöi kalastusalukset, joiden osalta on saatujen tietojen perusteella riittävät perusteet olettaa, että ne saattavat harjoittaa LIS-kalastusta
  • ilmoittaa niille lippuvaltioille (eli EU-maille ja muille maille), joiden kalastusalukset on yksilöity, ja
  • toimittaa tiedot kaikille EU-maille.
 • Se laatii myös luettelon LIS-kalastusta harjoittavista aluksista. Asianomaisten alusten ja maiden oikeudenmukaisen kohtelun varmistamiseksi kyseisen luettelon laatimista koskevien menettelyjen yhteydessä on mahdollisuus oikeussuojaan tai muutoksenhakuun.

Yhteistyöhön osallistumattomat EU:n ulkopuoliset maat

Torjuakseen LIS-kalastusta komissio tunnistaa myös ne EU:n ulkopuoliset maat, jotka eivät toimi yhteistyössä sen kanssa. EU:n ulkopuolinen maa voidaan todeta yhteistyöhön osallistumattomaksi maaksi, jos se laiminlyö sille lippu-, satama-, rannikko- tai markkinavaltiona kuuluvat LIS-kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevat velvollisuudet.

Seuraamukset

 • EU-maiden on määrättävä LIS-kalastusta harjoittavalle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia.
 • Enimmäisseuraamus on suuruudeltaan vähintään viisi kertaa saatujen kalastustuotteiden arvo.
 • Kun on kyse viiden vuoden kuluessa toistuneesta rikkomuksesta, EU-maiden on säädettävä enimmäisseuraamuksesta, joka on suuruudeltaan vähintään kahdeksan kertaa saatujen kalastustuotteiden arvo.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 1. tammikuuta 2010 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Kalastuskieltoalue: alue, jossa kaupallinen kalastus on kielletty kalakantojen elvyttämiseksi.

Kieltoaika: tietty aika vuodesta, jolloin kalastus on kielletty kalakantojen elvyttämiseksi.

Syvyys, jossa kalastus on kielletty: tietyn rajan ylittävä syvyys, jolla ei saa kalastaa syvänmeren kalakantojen elvyttämiseksi.

Jälleenlaivaus: saaliin siirtäminen pienemmästä kalastusaluksesta suurempaan ja sen yhdistäminen suurempaan saaliserään kuljetusta varten.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 2874/93, (EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 kumoamisesta (EUVL L 286, 29.10.2008, s. 1–32)

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 kumoamisesta (EUVL L 286, 29.10.2008) (EUVL L 22, 26.1.2011, s. 8)

Asetukseen (EY) N:o 1005/2008 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Kalastustoimintaa koskevat luvat

Neuvoston asetus (EY) N:o 1006/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, yhteisön kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsystä yhteisön vesille, asetusten (ETY) 2847/93 ja (EY) 1627/94 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) 3317/94 kumoamisesta (EUVL L 286, 29.10.2008, s. 33–44)

LIS-kalastukseen osallistuvat alukset

Komission asetus (EU) N:o 468/2010, annettu 28 päivänä toukokuuta 2010, laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta harjoittavista aluksista laaditusta EU:n luettelosta (EUVL L 131, 29.5.2010, s. 22–26)

Ks. konsolidoitu toisinto

Saalistodistuksista vastaavat toimivaltaiset viranomaiset

Luettelo jäsenvaltioista ja niiden toimivaltaisista viranomaisista koskien Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 artiklojen 15(2), 17(8) ja 21(3) (EUVL C 320, 24.12.2009, s. 17–20)

Nimetyt satamat

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 artiklan 5(2) mukainen luettelo EU:n jäsenvaltioiden satamista, joissa kolmansien maiden kalastusalusten kalastustuotteiden purkamis- ja jälleenlaivaustoimet ovat sallittuja ja satamapalvelut ovat saatavissa (EUVL C 320, 24.12.2009, s. 13–16)

Viimeisin päivitys: 11.10.2016

Top