Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Euroopan investointipankki (EIP)

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Euroopan investointipankki (EIP)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteenä oleva pöytäkirja (N:o 5) Euroopan investointipankin perussäännöstä

PÖYTÄKIRJAN (N:O 5) TARKOITUS

 • Pöytäkirja sisältää EU:n rahoituslaitoksen Euroopan investointipankin (EIP) toimintaa koskevat säännöt.
 • Siinä vahvistetaan Euroopan investointipankin (EIP) kokoonpano ja tehtävät.
 • EIP:llä on oikeushenkilön asema ja oma päätöksentekorakenne, ja se on taloudellisesti itsenäinen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Euroopan investointipankki perustettiin edistämään EU:n tasapainoista ja vakaata kehitystä. Se tarjoaa rahoitusta ja asiantuntemusta järkeviin ja kestäviin investointihankkeisiin Euroopan alueella ja sen ulkopuolella. EIP on 28 EU-maan omistuksessa, ja sen tukemilla hankkeilla edistetään EU:n poliittisten tavoitteiden saavuttamista.

Toimipaikka, jäsenet ja pääoma

Euroopan investointipankin toimipaikka on Luxemburgissa. Kukin EU-maa merkitsee sen pääoman, joka oli 243 miljardia euroa 1. heinäkuuta 2015. Kunkin EU-maan osuus lasketaan sen mukaan, mikä oli sen taloudellinen painoarvo (bruttokansantuotteena ilmoitettuna) sen liittyessä EU:hun. Kun uusi maa liittyy EU:hun, pääoma kasvaa. Myös EIP:n valtuusto voi yksimielisesti päättää merkityn pääoman korottamisesta.

Kokoonpano

Valtuusto

Valtuusto muodostuu EU-maiden nimeämistä ministereistä (yleensä valtiovarainministereistä). Se on EIP:n päätöksentekoelin. Valtuusto vahvistaa pankin yleiset suuntaviivat ja tekee tärkeimmät päätökset, jotka koskevat muun muassa seuraavia:

 • luotonantopolitiikan yleiset suuntaviivat
 • muiden hallintoelinten jäsenten nimittäminen ja heille maksettavien palkkioiden vahvistaminen
 • tilinpäätöksen hyväksyminen
 • pankin valtuuttaminen rahoittamaan EU:n ulkopuolella toteutettavia hankkeita
 • pääoman korottaminen.

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto muodostuu 29 jäsenestä siten, että jokainen EU-maa sekä komissio nimeävät kukin yhden jäsenen. Lisäksi hallintoneuvostossa on 19 varajäsentä. Lisätäkseen asiantuntemustaan tietyillä aloilla hallintoneuvosto on hyödyntänyt mahdollisuutta valita jäsenistöönsä kuusi asiantuntijaa, jotka osallistuvat hallintoneuvoston kokouksiin ilman äänioikeutta.

Hallintoneuvosto hyväksyy jokaisen rahoituksen myöntämistä koskevan päätöksen sekä varainhankintaohjelman. Se tarkistaa varainhankinta- ja varainhallintatoimet ja valvoo hallituksen toimintaa.

Hallitus

Euroopan investointipankin hallitus vastaa EIP:n puheenjohtajan alaisena pankin juoksevien asioiden hoitamisesta. Sen muodostavat puheenjohtaja ja kahdeksan varapuheenjohtajaa. Perinteisesti kukin niistä EU-maista, joilla on suurin osuus merkitystä pääomasta (Ranska, Saksa, Italia ja Yhdistynyt kuningaskunta) nimeää yhden jäsenen, ja viiteen maaryhmään jaetut muut maat nimeävät loput viisi jäsentä. Hallituksen jäsenet ovat vastuussa yksinomaan pankille ja hoitavat tehtäviään täysin riippumattomina.

Tarkastuskomitea

Tarkastuskomitea on riippumaton elin, joka vastaa suoraan valtuustolle. Sen tehtävänä on varmistaa EIP:n toiminnan ja kirjanpidon asianmukaisuus. Tarkastuskomitea vastaa myös pankin tilien tarkastuksesta. Se varmistaa, että pankin toiminta noudattaa parhaita siihen sovellettavia pankkikäytäntöjä. Tarkastuskomitea muodostuu kuudesta jäsenestä. Se voi myös nimittää avukseen enintään kolme tarkkailijaa.

Tavoitteet ja toiminnat

EIP:n tärkein tehtävä on tukea järkeviä investointeja. Se tukee investointeja ”lainoilla, yhdistelyllä ja neuvonnalla”, toisin sanoen tarjoamalla rahoitusta, täydentämällä EU:n rahoitusta ja neuvomalla ohjelmien tai hankkeiden suunnittelussa. Euroopan investointipankin tehtävä vahvistetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 309 artiklassa.

EIP tarjoaa rahoitusta laajoihin ja usein kansainvälisiin hankkeisiin (muun muassa maailmanlaajuiset ilmastotoimet) tai toteutettavaan taloudelliseen toimintaan, johon on vaikea saada rahoitusta (esimerkiksi vähemmän kehittyneet alueet ja pk-yritykset), EU-maiden alueella. Valtuuston päätöksellä pankki voi kuitenkin myöntää rahoitusta myös EU:n ulkopuolella toteutettaviin investointeihin.

Lainanantotoiminnassa noudatettavat periaatteet

Varoja on käytettävä EU:n edun kannalta mahdollisimman järkevästi.

Pankki tai EU-maat eivät saa asettaa lainoille ehtoja, jotka edellyttävät lainaksi annettujen varojen käyttämistä jossakin tietyssä EU-maassa. Pankki ei rahoita hanketta, jos EU-maa, jonka alueella hanke on toteutettava, vastustaa hanketta.

Lainan hakeminen

Laina- ja takaushakemukset osoitetaan EIP:lle joko komission tai sen EU-maan välityksellä, jonka alueella hanke aiotaan toteuttaa. Yritys voi myös hakea lainaa tai takausta suoraan pankilta. Kummassakin tapauksessa pyydetään komission ja asianomaisen EU-maan lausunto.

Hallitus tutkii, ovatko laina- ja takaushakemukset perussäännön mukaisia. Hankkeiden ja ohjelmien on oltava taloudellisesti ja teknisesti sekä ympäristön ja rahoituksen kannalta elinkelpoisia. Jokainen investointihanke arvioidaan huolellisesti, ja sen toteutusta seurataan loppuun asti.

Pääomamarkkinatoimet

EIP:llä on valtuudet toteuttaa pääomamarkkinatoimia. Se voi

 • lainata tehtäviensä toteuttamiseksi tarvittavat varat pääomamarkkinoilta
 • ostaa ja myydä arvopapereita rahoitusmarkkinoilla
 • tehdä sijoituksia rahamarkkinoilla.

Tytäryhtiöt

EIP voi perustaa tytäryhtiöitä tai muita yksikköjä, jotka ovat oikeushenkilöitä ja taloudellisesti itsenäisiä. Valtuuston on hyväksyttävä yksimielisesti näiden laitosten perussääntö.

TAUSTAA

Vuonna 1958 perustettu Euroopan investointipankki on pitkäaikaisia luottoja myöntävä EU:n pankki. Vuonna 1994 aloitti toimintansa Euroopan investointirahasto (EIR), joka tukee voimakkaassa kasvussa olevien ja/tai uusien tekniikoiden alalla aktiivisesti toimivien pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kehitystä. EIP on Euroopan investointirahaston (EIR) pääosakas ja hoitaja. Vuonna 2000 perustettiin EIP-ryhmä, johon kuuluvat EIP ja EIR. Ryhmässä EIP myöntää keskipitkän ja pitkän aikavälin pankkilainoja, kun taas EIR on erikoistunut riskipääomaan liittyviin toimiin sekä takuiden myöntämiseen pk-yrityksille.

Kaudella 2015–2017 EIP:llä ja EIR:llä on keskeinen rooli Euroopan investointiohjelmaan sisältyvän Euroopan strategisten investointien rahaston perustamisessa.

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetty pöytäkirja (N:o 5) Euroopan investointipankin perussäännöstä (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 251–264)

Viimeisin päivitys: 03.08.2016

Top