EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Moottoriajoneuvojen EU-tyyppihyväksyntäjärjestelmä

This summary has been archived and will not be updated. See 'Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunuihin sovellettavat EU:n hyväksyntä- ja markkinavalvontatoimenpiteet' for an updated information about the subject.

Moottoriajoneuvojen EU-tyyppihyväksyntäjärjestelmä

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

direktiivi 2007/46/EY puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä luodaan EU-maille yhteiset säännöt moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle.

Sen myötä koko ajoneuvon tyyppihyväksyntä tulee pakolliseksi kaikkien ajoneuvoluokkien ajoneuvoille, myös useissa vaiheissa rakennetuille ajoneuvoille. Asetuksessa säädetään:

 • yhdenmukaistetut puitteet, joihin kuuluvat tekniset vaatimukset, jotka koskevat kaikkien uusien ajoneuvojen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntää, jolloin tavoitteena on helpottaa niiden rekisteröintiä, myyntiä ja käyttöönottoa EU:ssa,
 • säännökset, jotka koskevat ajoneuvoihin tarkoitettujen osien ja varusteiden myyntiä ja käyttöönottoa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Direktiiviä sovelletaan henkilöautoihin, pakettiautoihin, kuorma-autoihin ja linja-autoihin, joita koskevat nyt täysin yhdenmukaistetut EU-vaatimukset.

Menettely

 • EU:n tyyppihyväksyntäjärjestelmä perustuu kolmannen osapuolen hyväksynnän* periaatteisiin ja hyväksyntöjen keskinäisen tunnustamisen* periaatteisiin.
 • Tyyppihyväksyntäjärjestelmän mukaisesti kansallinen tutkimuslaitos testaa ajoneuvon ennen markkinoille saattamista lainsäädännön mukaisesti. Sen jälkeen kansallinen hyväksyntäviranomainen myöntää hyväksynnän (”EY-tyyppihyväksyntätodistus”) näiden testien perusteella. Valmistaja voi jättää tyyppihyväksyntähakemuksen missä tahansa EU-maassa.
 • Kun ajoneuvo on hyväksytty yhdessä EU-maassa, kaikki sen tyypin ajoneuvot voidaan rekisteröidä ilman lisätestejä kaikkialla EU:ssa vaatimustenmukaisuustodistuksen perusteella.
 • Vaatimustenmukaisuustodistus on valmistajan antama lausunto siitä, että ajoneuvo on EU:n tyyppihyväksyntävaatimusten mukainen. Valmistajalla on vastuu varmistaa hyväksytyn tyypin tuotannon vaatimustenmukaisuus.

Tekniset vaatimukset

Direktiivi käsittelee pääasiassa ajoneuvojen hyväksynnässä noudatettavaa hallinnollista menettelyä. Varsinaisia teknisiä vaatimuksia, joiden mukaan ajoneuvot on testattava, käsitellään muissa EU:n teksteissä, jotka on lueteltu direktiivin liitteessä IV. Näissä teksteissä esimerkiksi

 • säädetään pakollisiksi tietyt ominaisuudet, kuten
  • ajonvakautusjärjestelmä,
  • uudet ja parannetut peilit,
  • huomiovalot,
  • roiskeenestolaitteet ja alleajosuojat, jotka estävät jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kaatumisen auton alle,
 • säädetään linja-autoja koskevista lisävaatimuksista, joiden kohteena ovat esimerkiksi
  • ajoneuvon kapasiteetin mukaiset hätäuloskäynnit,
  • helpompi pääsy liikuntarajoitteisille henkilöille,
  • riittävä jäljelle jäävä tila ajoneuvon kaatuessa,
 • käsitellään myös tiettyjä ympäristöä koskevia velvoitteita,
  • kuten standardoitua CO2-päästömäärää,
  • päästörajoja,
  • polttoaineen kulutusta,
  • moottorin tehoa ja ajoneuvon melupäästöjä.

Vuonna 2017 Euroopan komissio hyväksyi asetukset (EU) 2017/1151 ja (EU) 2017/1154. Niillä varmistetaan, että uudet automallit läpäisevät 1. syyskuuta 2017 alkaen uudet, entistä luotettavammat päästökokeet todellisissa ajo-olosuhteissa (”todelliset ajonaikaiset päästöt”).

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 29. lokakuuta 2007. Direktiivin soveltaminen on jaksotettu kaudelle 2009–2014 ajoneuvoluokan mukaan. Se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 28. huhtikuuta 2009 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Kolmannen osapuolen hyväksyntä: kolmannen osapuolen, kuten kunkin EU-maan hyväksymän riippumattoman valtuutetun elimen, antama hyväksyntä.
Keskinäinen tunnustaminen: EU-maat tunnustavat muiden EU-maiden nimeämien viranomaisten antamat tyyppihyväksyntätodistukset.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (puitedirektiivi) (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1–160)

Direktiiviin 2007/46/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) 2017/1151, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2017, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentämisestä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 kumoamisesta (EUVL L 175, 7.7.2017, s. 1–643)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EU) 2017/1154, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2017, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentämisestä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 692/2008 kumoamisesta annetun komission asetuksen (EU) 2017/1151 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta siltä osin kuin kyse on kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvistä päästöistä (Euro 6) (EUVL L 175, 7.7.2017, s. 708–732)

Oikaisu

Komission asetus (EU) 2017/2400, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 595/2009 täytäntöönpanosta raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen määrittämisen osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY ja komission asetuksen (EU) N:o 582/2011 muuttamisesta (EUVL L 349, 29.12.2017, s. 1–247)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 10.04.2018

Top