Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK)

Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK)

 

TIIVISTELMÄ

Vuonna 2008 vallinneen maailmanlaajuisen finanssikriisin jälkeen Euroopan unioni hyväksyi lainsäädäntöä, jolla vahvistetaan rahoitusalan valvontaa koskevia EU:n valvontajärjestelyjä. Niiden tarkoituksena oli palauttaa luottamus rahoitusjärjestelmään ja ehkäistä riskejä, jotka saattaisivat horjuttaa maailmanlaajuisen finanssijärjestelmän tasapainoa.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella perustetaan Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK) osana uutta Euroopan finanssivalvojien järjestelmää (EFVJ), johon sisältyvät myös seuraavat:

EU-maiden valvontaviranomaiset.

Uuteen valvontarakenteeseen sisältyy myös asetus, jossa Euroopan keskuspankille (EKP) annetaan EJRK:n tukemiseen liittyviä erityistehtäviä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Toimeksianto, tavoitteet ja tehtävät

EJRK:n toimipaikka on Frankfurt am Mainissa Saksassa. Se vastaa riskien valvonnasta ja analysoinnista koko rahoitusjärjestelmässä (ns. makrotason vakauden valvonnasta). Tämän tavoitteen saavuttamiseksi EJRK

havaitsee ja priorisoi järjestelmäriskejä

antaa varoituksia, jos tällaiset järjestelmäriskit vaikuttavat huomattavilta, ja tarvittaessa julkistaa varoitukset

antaa korjaavia toimia koskevia suosituksia havaittujen riskien käsittelemiseksi

voi antaa luottamuksellisen varoituksen ja tilannearvioinnin neuvostolle, kun se katsoo, että saattaa syntyä kriisitilanne

seuraa varoitusten ja suositusten mukaisesti toteutettuja jatkotoimia

koordinoi toimiaan kansainvälisten rahoituslaitosten, kuten Kansainvälisen valuuttarahaston ja finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän (FSB) kanssa.

Organisaatio

EJRK:n rakenne on seuraava:

hallintoneuvosto varmistaa EJRK:n tehtävien hoitamisen tekemällä tarvittavat päätökset

ohjauskomitea avustaa päätöksentekoprosessissa

sihteeristö vastaa EJRK:n päivittäisestä toiminnasta ja tarjoaa sille tukea

EJRK:lla on puheenjohtaja, joka edustaa EJRK:aa ulkopuolisiin tahoihin nähden, ja kaksi varapuheenjohtajaa. Euroopan keskuspankki (EKP) tarjoaa analyyttista, tilastollista, logistista ja hallinnollista tukea EJRK:lle sen sihteeristöä avustamalla.

Varoitukset ja suositukset

Jos havaitaan, että tavoitteen saavuttamiseen liittyy huomattavia riskejä, EJRK antaa varoituksia ja tarpeen mukaan suosituksia korjaaviksi toimiksi, mukaan lukien tarvittaessa lainsäädäntöaloitteet. Nämä varoitukset tai suositukset osoitetaan erityisesti

koko EU:lle

yhdelle tai useammalle EU-maalle

yhdelle tai useammalle Euroopan valvontaviranomaiselle

yhdelle tai useammalle kansalliselle valvontaviranomaiselle tai

Euroopan komissiolle asianomaisen lainsäädännön osalta.

Suosituksia saaneiden on noudatettava niitä tai selitettävä, miksi ne eivät ole toteuttaneet toimia. Jos EJRK päättää, että sen suositusta ei ole noudatettu tai että suosituksen saajat eivät ole pystyneet selittämään asianmukaisesti, miksi ne eivät ole toteuttaneet toimia, se ilmoittaa luottamuksellisesti asiasta suosituksen saajille, neuvostolle ja tarvittaessa asianomaiselle Euroopan valvontaviranomaiselle.

Eurooppalaisen valvontajärjestelmän kehittäminen

Finanssikriisin kehittyessä ja valtionvelkakriisin pahentuessa euroalueella vuosina 2010-2011, euroalueen pankkijärjestelmien yhdentämisestä tuli välttämätöntä. Tämän vuoksi EU:n toimielimet loivat pankkiunionin perustamista koskevan komission toimintasuunnitelman perusteella seuraavat mekanismit:

yhteinen valvontamekanismi (YVM), jossa EKP on euroalueen pankkien (noin 6 000 pankin) päävalvoja ja johon myös euroalueen ulkopuoliset maat voivat päättää liittyä.

yhteinen kriisinratkaisumekanismi, jonka tavoitteena on varmistaa yhteisen valvontamekanismin piiriin kuuluvien kaatuvien pankkien hallittu kriisinratkaisu käyttämättä veronmaksajien rahoja.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 16. joulukuuta 2010 alkaen.

TAUSTAA

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1092/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 1092/2010

16.12.2010

-

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 1-11

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EU) N:o 1096/2010, annettu 17 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 162-164)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/78/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, direktiivien 98/26/EY, 2002/87/EY, 2003/6/EY, 2003/41/EY, 2003/71/EY, 2004/39/EY, 2004/109/EY, 2005/60/EY, 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2009/65/EY muuttamisesta Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen), Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) toimivaltuuksien osalta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 120-161). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 26.10.2015

Top