Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Julkiset hankinnat puolustus- ja turvallisuusalalla

Julkiset hankinnat puolustus- ja turvallisuusalalla

 

TIIVISTELMÄ

Puolustus- ja turvallisuusalan julkisia hankintoja koskevat erityissäännöt ovat tarpeen, jotta voidaan avata EU:n puolustusmarkkinoita vaarantamatta EU-maiden perusteltuja turvallisuusetuja. Direktiivi lisää kilpailua ja avoimuutta näillä aloilla mahdollistaen eurooppalaisten yritysten osallistumisen useammin puolustus- ja turvallisuusalan hankintasopimusten tarjouskilpailuihin EU:ssa.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Siinä esitetään EU:n julkisia hankintoja koskevat säännöt mukautettuina puolustus- ja turvallisuusalan erityistarpeisiin.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala: direktiiviä sovelletaan periaatteessa kaikkiin puolustustarvikkeiden, rakennusurakoiden ja palveluiden hankintasopimuksiin sekä kaikkiin arkaluontoisiin turvallisuuteen liittyviin hankintoihin, joihin liittyy turvaluokiteltuja tietoja.

EU-mailla säilyy Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 346 artiklan mukainen oikeus vapauttaasopimuksia tästä direktiivistä. Tämä on välttämätöntä EU-maiden keskeisten turvallisuusetujen suojaamiseksi.

Direktiiviä ei sovelleta tietynlaisiin sopimuksiin. Näitä ovat

tiedustelutoimintaa koskevat sopimukset tai sopimukset, jotka liittyvät joukkojen sijoittamiseen ja jotka myönnetään sellaisten kansainvälisten järjestöjen soveltamien sääntöjen mukaisesti, jotka tekevät hankintoja näihin tarkoituksiin,

sopimukset, jotka hallitus on tehnyt toisen hallituksen kanssa ja jotka liittyvät sotilaskaluston tai arkaluonteisten tarvikkeiden toimittamiseen.

Direktiivissä sallitaan muutoksenhakumenettelyt (eli tarjoajan mahdollisuus riitauttaa sopimuksen myöntäminen toiselle tarjoajalle), joiden tarkoituksena on turvata tarjoajien oikeussuoja. Menettelyissä kannustetaan myös avoimuuteen ja syrjimättömyyteen sopimusten myöntämisessä vaarantamatta kuitenkaan EU-maiden tarvetta luottamuksellisuuteen.

Direktiivi liittyy direktiiviin 2009/43/EY yhteisön sisällä tapahtuvien puolustukseen liittyvien tuotteiden siirroista. Direktiivin 2009/43/EY turvaamat yksinkertaistetut puolustukseen liittyvien tuotteiden siirrot ovat välttämättömiä rajat ylittävien tarjouskilpailujen asianmukaisen toiminnan takaamiseksi.

Kesäkuussa 2014 Euroopan komissio esitteli etenemissuunnitelman menettelyistä, joilla vahvistetaan EU:n sisämarkkinoita ja edistetään kilpailua puolustusalalla. Etenemissuunnitelman tarkoituksena on komission heinäkuussa 2013 antaman puolustusta ja turvallisuutta koskevan tiedonannon täytäntöönpaneminen. Suunniteltuihin toimenpiteisiin kuuluvat direktiivin muuttaminen, jotta voidaan tehokkaammin puuttua markkinoiden vääristymiin ja auttaa parantamaan sotilaskaluston ja arkaluontoisten tarvikkeiden toimitusvarmuutta EU-maiden välillä.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Se tuli voimaan 21. elokuuta 2009 ja piti saattaa osaksi EU-maiden kansallista lainsäädäntöä 21. elokuuta 2011 mennessä.

TAUSTAA

Euroopan puolustusteollisuuspolitiikka

KESKEISET TERMIT

* Tarjoaja: yritys tai konsortio, joka jättää tarjouksen vastauksena tarjouspyyntöön.

SÄÄDÖS

Direktiivi 2009/81/EY annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemien rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja turvallisuusalalla ja direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY muuttamisesta

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2009/81/EY

21.8.2009

21.8.2011

EUVL L 216, 20.8.2009, s. 76–136

Direktiiviin 2009/81/EY tehdyt korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/43/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, yhteisön sisällä tapahtuvia puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja koskevien ehtojen yksinkertaistamisesta (EUVL L 146, 10.6.2009, s. 1–36). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 19.10.2015

Top