EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Yhdennettyä meripolitiikkaa koskeva toimintasuunnitelma

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Yhdennettyä meripolitiikkaa koskeva toimintasuunnitelma

Komissio aikoo meriluonnonvarojen säilyttämistä varten ottaa käyttöön horisontaalisen ja monialaisen yhdennetyn meripolitiikan, joka kattaa kaikki meriin ja valtameriin liittyvät näkökohdat. Tässä Lissabonin ja Göteborgin strategioihin perustuvassa tiedonannossa tarkastellaan komission ehdottamia hallintopuitteita, tavoitteita ja välineitä.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 10 päivänä lokakuuta 2007 – Euroopan unionin yhdennetty meripolitiikka [KOM(2007) 575 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Yhdennetyn meripolitiikan luominen edellyttää tarkoin määriteltyjä hallintopuitteita. Komissio on perustanut meripolitiikka-toiminnon, jonka tehtävänä on analysoida alakohtaisten politiikkojen välistä vuorovaikutusta ja varmistaa niiden yhteensovittaminen. Lisäksi se on pyytänyt uusien politiikkojen suunnitteluapua meriasioiden kanssa tekemisissä olevilta Euroopan unionin (EU) erillisvirastoilta. Uusien meripolitiikkojen kehittäminen edellyttää myös kansalaisyhteiskunnan ja kaikkien sidosryhmien kuulemista sekä kokonaisvaikutusten arviointia.

Tavoitteet

EU:n yhdennetyn meripolitiikan ensisijainen tavoite on merten ja valtamerten kestävän käytön maksimointi siten, että meritalouden ja rannikkoalueiden talouskasvu on mahdollista. Alan kilpailukyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi komissio sitoutuu

 • luomaan strategian ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseksi rannikkoalueilla
 • lisäämään merialan ammattipätevyyksien ja koulutuksen arvostusta parempien uramahdollisuuksien tarjoamiseksi tällä alalla
 • luomaan eurooppalaisen meriliikennealueen, jolla ei ole hallinnollisia esteitä tai tulliesteitä, sekä vuosia 2008–2018 koskevan kattavan meriliikennestrategian merikuljetusten tehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi Euroopassa
 • antamaan suuntaviivat yhteisön ympäristölainsäädännön soveltamisesta satamien kehittämiseen ja ehdottamaan uutta satamapolitiikkaa, jossa otetaan huomioon satamien moninaiset roolit
 • kannustamaan monialaisten klusterien muodostamiseen ja edistämään laivanrakennus- ja energia-alalla toteutettavia teknisiä innovaatioita, jotta taloudellinen kilpailukyky voidaan varmistaa ympäristöä vahingoittamatta
 • tukemaan kansainvälisiä toimenpiteitä alusten aiheuttaman ilman pilaantumisen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi
 • toteuttamaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on torjua saaliiden poisheittämistä, laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta sekä muita vahingollisia käytänteitä.

Toinen tärkeä tavoite on meripolitiikan osaamis- ja innovaatiokannan perustaminen. Meritieteen, -teknologian ja -tutkimuksen avulla on mahdollista analysoida, miten ihmisen toiminta vaikuttaa merten järjestelmiin, ja löytää ratkaisuja ympäristön pilaantumisen ja ilmastonmuutosvaikutusten lieventämiseksi. Euroopan komissio aikoo

 • esitellä kattavan eurooppalaisen merentutkimusstrategian
 • lisätä meriasioiden ymmärtämistä 7. puiteohjelman yhteydessä
 • tukea eurooppalaisen meritiedekumppanuuden perustamista tavoitteena keskitetty vuoropuhelu tiedeyhteisön, elinkeinoelämän ja poliittisten päättäjien välillä.

Yhdennetyn politiikan tavoitteena on niin ikään mahdollisimman hyvän elämänlaadun turvaaminen rannikkoalueilla ja syrjäisimmillä alueilla taloudellisen kehityksen ja ympäristönsuojelun hengessä. Komissio haluaa erityisesti

 • edistää rannikkomatkailua
 • perustaa tietokannan merihankkeille ja rannikkoalueille saatavana olevasta yhteisön rahoituksesta
 • luoda kyseisiä alueita varten suuronnettomuuksien ennaltaehkäisyä koskevan yhteisön strategian
 • kehittää syrjäisimpien alueiden ja saarten mereen liittyviä mahdollisuuksia.

Tämän lisäksi EU aikoo vahvistaa johtavaa asemaansa kansainvälisissä meriasioissa. Yhdennetyn politiikan avulla on mahdollista tehostaa kansainvälistä meriasioiden hallintoa ja EU:n ensisijaisten tavoitteiden saavuttamista tällä alalla. Tämä on erityisen tärkeää, koska merialaan liittyvät ongelmat ovat maailmanlaajuisia. Komissio kannustaa sen vuoksi erityisesti

 • EU:n laajentumis- ja naapuruuspolitiikkojen ja pohjoisen ulottuvuuden puitteissa tapahtuvaa meriasioita koskevaa yhteistyötä sekä rakenteellista vuoropuhelua tärkeimpien kumppanien kanssa. Näin ollen on olennaisen tärkeää, että kumppanit soveltavat kansainvälisiä sopimuksia
 • jäsenvaltioita ratifioimaan alaa koskevat oikeudelliset välineet ja soveltamaan niitä.

Yhdennetyn meripolitiikan viimeisenä tavoitteena on lisätä EU:n merialan näkyvyyttä ja parantaa mielikuvaa merellä tapahtuvasta toiminnasta ja merenkulkuammateista. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi komissio ehdottaa esimerkiksi seuraavia konkreettisia toimia ja välineitä:

 • sellaisten opetusvälineiden (merikartastot) kehittäminen, joiden avulla voidaan myös tuoda esiin yhteistä merellistä perintöämme
 • vuosittaisen Euroopan merenkulkupäivän viettäminen vuodesta 2008 alkaen.

Välineet

Seuraavat kolme välinettä ovat erityisen tärkeitä meripolitiikan yhteisen kehittämisen kannalta:

 • eurooppalainen merivalvontaverkosto, joka varmistaa merten turvallisen käytön ja Euroopan merirajojen turvaamisen, sillä kyseiset ongelmat ovat luonteeltaan valtioiden rajat ylittäviä. Komissio kannustaa erityisesti rannikkovartiolaitosten ja muiden asiaan liittyvien virastojen välistä yhteistyötä sekä sitoutuu parantamaan valvontajärjestelmien yhteentoimivuutta
 • rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito (maalla ja merellä), joka mahdollistaa merten aluesuunnittelun. Vaikka tämän alan toimivalta kuuluu jäsenvaltioille, EU:n tasolla annettava sitoumus on olennaisen tärkeä. Komissio ehdottaa vuonna 2008 laadittavaa suunnitelmaa tämän välineen kehittämisen helpottamiseksi
 • kattava ja helposti käytettävä tietolähde, joka koskee sekä luontoa että ihmisten toimintaa valtamerillä ja jolla helpotetaan meripolitiikkaa koskevaa strategista päätöksentekoa. Toimenpiteitä toteutetaan Euroopan meripoliittisen seurantakeskuksen ja tietoverkoston perustamiseksi sekä jäsenvaltioiden vesien moniulotteista kartoittamista varten.

Taustaa

Tiedonanto perustuu kuulemiseen, joka käynnistettiin meripolitiikkaa käsittelevässä vihreässä kirjassa, jolla kesäkuussa kokoontunut Eurooppa‑neuvosto pyytää komissiota kehittämään toimintasuunnitelman.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, annettu 29 päivänä lokakuuta 2010, yhdennetyn meripolitiikan edelleenkehittämistä koskevasta tukiohjelmasta [KOM(2010) 494 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä]. Tällä ehdotuksella perustetaan ohjelma, josta tuetaan yhdennetyn meripolitiikan edelleenkehittämistä ja täytäntöönpanoa edistäviä toimenpiteitä. Se on jatkoa valmistelutoimille ja pilottihankkeille, joita toteutetaan tammikuusta 2001 joulukuuhun 2013. Ohjelmasta myönnetään rahoitusta toimintasuunnitelmassa asetettujen, vuonna 2007 hyväksyttyjen tavoitteiden ja painopistealojen saavuttamiseksi.

Yhteispäätösmenettely (COD/2010/0257)

Komission tiedonanto, annettu 8 päivänä lokakuuta 2010, "Meriosaaminen 2020: meritiedolla ja seurannalla älykkääseen ja kestävään kasvuun" [KOM(2010) 461 – ei julkaistu EUVL:ssä]. Tiedonannossa kuvaillaan toimintasuunnitelmaa, joka on yksi EU:n yhdennetyn meripolitiikan kolmesta monialaisesta välineestä. Toimintasuunnitelma on jaettu kolmeen osaan, ja sen tavoitteena on lisätä merialan tietojen luotettavuutta, tehdä niiden käytöstä yksinkertaisempaa ja halvempaa ja lisätä merialan tietojen käyttäjien välistä kilpailua.

Komission tiedonanto, annettu 15 päivänä lokakuuta 2009, "Merivalvonnan yhdentäminen: EU:n merialalle yhteinen tietojenvaihtoympäristö" [KOM(2009) 538 – ei julkaistu EUVL:ssä]. Tämä tiedonanto on EU:n yhdennetyssä meripolitiikassa säädetty toinen monialainen väline. Siinä esitetään merialan yhteisen tietojenvaihtoympäristön kehittämisen pääperiaatteet ja käynnistetään menettely sen perustamiseksi. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää tehostettua koordinointia ja yhdenmukaistamista Euroopan komission, EU:n jäsenvaltioiden ja neuvottelukumppaneiden välillä.

Komission tiedonanto, annettu 25 päivänä marraskuuta 2008, "Merten aluesuunnittelua koskeva toimintasuunnitelma yhteisten periaatteiden saavuttamiseksi EU:ssa" [KOM(2008) 791 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä]. Merten aluesuunnittelu on yhdennetyn meripolitiikan väline, jolla pyritään varmistamaan sidosryhmien toimien tiiviimpi yhteensovittaminen sekä merialueiden optimaalinen käyttö. Tiedonannossa määritellään keskeiset periaatteet sekä käytännön että voimassa olevan lainsäädännön pohjalta. Näiden periaatteiden nojalla käydään neuvotteluja merten aluesuunnittelua koskevan yhteisen lähestymistavan laatimisesta.

Komission kertomus, annettu 15 päivänä lokakuuta 2009, "Kertomus EU:n yhdennetyn meripolitiikan edistymisestä" [KOM(2009) 540 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä]. Komissio tarkastelee yhdennetyn meripolitiikan edistymistä vuonna 2007 annetun tiedonannon jälkeen ja määrittelee tulevaisuutta varten kuusi strategista suuntaviivaa:

 • meriasioiden yhdennetty hallinnointi: EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden ja rannikkoalueiden on perustettava tehokkaita rakenteita eri hallinnonalojen välistä yhteistyötä ja sidosryhmien kuulemista varten. Rakenteiden avulla on voitava hyödyntää täysimääräisesti meriasioihin vaikuttavien alakohtaisten politiikkojen välisiä synergioita. Alakohtaisten politiikkojen lokerointia erillisiksi yksiköiksi on vältettävä mahdollisuuksien mukaan.
 • monialaisten välineiden kehittäminen: välineisiin kuuluvat muun muassa merten aluesuunnittelu, meriympäristöä koskevat kattavat tietokannat ja tiedot sekä merten yhdennetty valvonta. Niillä voidaan saada aikaan merkittäviä taloudellisia investointeja ja parantaa Euroopan merialueiden hoitoa.
 • kestävän kehityksen rajojen määrittely merellä tapahtuvalle toiminnalle: meristrategian puitedirektiivin yhteydessä näissä rajoissa otetaan huomioon merellä tapahtuvien toimintojen toteuttamisen vaikutus meriin ja valtameriin.
 • merialuekohtaiset strategiat: näillä strategioilla edistetään pk‑yritysten menestymistä. Strategioiden avulla politiikan tavoitteet ja välineet voidaan mukauttaa kunkin Euroopan laajemman merialueen maantieteellisiin, taloudellisiin ja poliittisiin erityispiirteisiin.
 • yhdennetyn meripolitiikan kansainvälisen ulottuvuuden lujittaminen: EU:lla on keskeinen rooli meriasioiden kansainvälisen hallinnoinnin tehostamisessa, aivan kuten on jo tapahtunut merirosvouksen ja vahingollisten kalastuskäytäntöjen alalla.
 • kestävä talouskasvu, työllisyys ja innovaatiot: EU:n on määriteltävä johdonmukaiset ja globaalit taloudelliset painopisteet muun muassa tukeakseen EU:n sisäisen meriliikenteen kehitystä, vauhdittaakseen investointeja, edistääkseen päästöttömiä aluksia koskevaa hanketta ja edistääkseen merienergian tuotantoa. Sen on myös huolehdittava siitä, että meripolitiikka ja rannikkoalueet otetaan asianmukaisesti huomioon alueellisesta yhteenkuuluvuudesta käytävässä keskustelussa.

Komissio julkaisee edellä mainittujen kuuden strategisen suuntaviivan täytäntöönpanosta asiakirjan vuoden 2010 kuluessa.

Viimeisin päivitys 03.12.2010

Top