EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopan kalatalousrahasto

This summary has been archived and will not be updated. See 'Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (2014–2020)' for an updated information about the subject.

Euroopan kalatalousrahasto

Asetuksella perustetaan uusi Euroopan kalatalousrahasto kaudeksi 2007–2013. Rahastosta on määrä myöntää rahoitustukea, jolla pyritään helpottamaan yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) vuonna 2002 toteutetun uudistuksen täytäntöönpanoa ja tukemaan alan kehittymisen edellyttämiä rakenneuudistuksia.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1198/2006, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan kalatalousrahastosta [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Euroopan kalatalousrahaston on edistettävä yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) tavoitteiden toteuttamista muun muassa turvaamalla vesiluonnonvarojen säilyttäminen ja kestävä hyödyntäminen. Tätä varten rahastosta voidaan myöntää taloudellista tukea seuraaviin toimiin:

 • kalastustoiminnan jatkuvuuden ja kalavarojen kestävän käytön varmistaminen
 • kalakantoihin kohdistuvan paineen hillitseminen suhteuttamalla yhteisön laivaston kapasiteetti käytettävissä oleviin luonnonvaroihin
 • sisävesikalastuksen kestävän kehityksen edistäminen
 • taloudellisesti elinkelpoisten kalatalousalan yritysten kehittäminen ja resurssien hyödyntämisrakenteiden kilpailukyvyn lisääminen
 • ympäristönsuojelun ja vesiluonnonvarojen säilyttämisen edistäminen
 • kalastukseen ja vesiviljelyyn käytettyjen alueiden kestävän kehityksen edistäminen ja näiden alueiden elin- ja työolosuhteiden parantaminen
 • kalastusalalla toimivien miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistäminen.

Ensisijaiset toimintalinjat

Euroopan kalatalousrahastolla on viisi toimintalinjaa:

 • Toimenpiteet yhteisön kalastuslaivaston mukauttamiseksi: Kalastajille ja kalastusalusten omistajille voidaan myöntää taloudellista tukea, jolla korvataan liikakalastuksen torjumiseksi tai kansanterveyden suojelemiseksi, kalastusalusten kalastustoiminnan väliaikaiseksi tai pysyväksi lopettamiseksi sekä kalastajien koulutuksen, muihin ammatteihin siirtymisen ja varhaiseläkkeelle siirtymisen mahdollistamiseksi toteutettavien toimenpiteiden vaikutukset. Kalastusaluksen pysyvä poistaminen kalastuslaivastosta voi aluksen romuttamisen lisäksi tapahtua myös siirtämällä alus muuhun kuin kalastuskäyttöön tai siirtämällä se keinotekoisten riuttojen muodostamiseen. Euroopan kalatalousrahasto voi osaltaan edistää työolojen, tuotteiden laadun, energiatehokkuuden ja kalastusmenetelmien valikoivuuden parantamista. Kalatalousrahastosta voidaan myöntää tukea myös moottoreiden uusimiseen, kertaluonteisia korvauksia kalastustoiminnan lopullisesta lopettamisesta kärsiville kalastajille ja palkkioita nuorille kalastajille ensimmäisen kalastusaluksen hankintaa varten. Rahoitustuki ei kuitenkaan missään tapauksessa saa aiheuttaa aluksen kalastuskapasiteetin tai konetehon kasvua.
 • Vesiviljely, sisävesikalastus, jalostus ja kaupan pitäminen:Euroopan kalatalousrahaston avulla edistetään vesiviljelytuotannon ympäristövaikutuksia vähentävien ja tuotteiden laatua sekä hygieniaan ja ihmisten ja eläinten terveyteen liittyviä olosuhteita parantavien laitteiden ja tekniikoiden hankintaa ja käyttöä. Tuki on rajoitettu koskemaan mikroyrityksiä, pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä eräitä suuryrityksiä, joilla on alle 750 työntekijää tai joiden liikevaihto on alle 200 miljoonaa euroa. Etusijalla ovat kuitenkin mikro- ja pienyritykset.
 • Kollektiiviset toimet: Tietyt kollektiiviset toimet voivat saada tukea Euroopan kalatalousrahastosta edellyttäen, että niillä edistetään kestävää kehitystä kalavarojen hoidon ja säilyttämisen alalla, parannetaan kalastussatamien palvelutasoa, kehitetään kalastustuotteiden markkinoita ja edistetään kalatalousalan tutkijoiden ja toimijoiden välistä kumppanuutta.
 • Kalastusalueiden kestävä kehitys:Euroopan kalatalousrahastosta tuetaan toimenpiteitä ja aloitteita, joilla pyritään monipuolistamaan ja lujittamaan taloudellista kehitystä kalastustoiminnan taantumisesta kärsivillä kalastusalueilla.
 • Tekninen apu: Kalatalousrahastosta voidaan rahoittaa kyseessä olevan asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavia valmistelua, seurantaa, hallinnollista ja teknistä tukea, arviointia, tarkastuksia ja valvontaa koskevia toimenpiteitä.

Ohjelmatyö

Varojen myöntämisen ja hallinnoinnin yksinkertaistaminen on yksi Euroopan kalatalousrahaston keskeisimmistä tavoitteista. Saadakseen tukea rahastosta jäsenvaltioiden on esitettävä komissiolle strategiasuunnitelma ja toimintaohjelma.

Kansallisissa strategiasuunnitelmissa on ilmoitettava YKP:n täytäntöönpanoon liittyvät kansalliset tavoitteet ja painopisteet. Komissio järjestää viimeistään 31. joulukuuta 2011 jäsenvaltioiden kanssa kansallisten strategiasuunnitelmien täytäntöönpanon edistymistä koskevat keskustelut väliarvioinneissa tehtyjen päätelmien perusteella.

Strategiasuunnitelmien perusteella laaditaan toimintaohjelmat, joiden avulla pannaan täytäntöön kalatalousrahastosta rahoitettavat politiikat ja toimintalinjat. Komissio tekee päätöksen toimintaohjelmien hyväksymisestä todettuaan, että ne ovat rahaston tavoitteiden mukaisia. Komissio voi tarvittaessa pyytää jäsenvaltiota mukauttamaan toimintaohjelmaa.

Toimintaohjelmat arvioidaan kolme kertaa. Jäsenvaltiot vastaavat ennakko- ja väliarvioinnista, kun taas komissio toteuttaa lopullisen jälkiarvioinnin. Arviointien rahoittamiseen voidaan käyttää talousarviossa tekniseen apuun varattuja määrärahoja.

Velvollisuudet

Asetuksessa määritellään jäsenvaltioiden ja komission kalatalousrahastoon liittyvät velvollisuudet. Jäsenvaltioiden on erityisesti tiedotettava suurelle yleisölle, mahdollisille tuensaajille ja muille asianomaisille rahaston tarjoamista mahdollisuuksista siten, että voidaan varmistaa rahaston toimenpiteiden avoimuus ja tuoda esiin unionin osallistuminen.

Rahoituskehys

Euroopan kalatalousrahaston määrärahat ohjelmakaudeksi 2007–2013 ovat 4 304 miljoonaa euroa. Komissio ehdottaa, että kyseisellä ajanjaksolla jaetaan vuosittain keskimäärin 615 miljoonaa euroa niille jäsenvaltioille, jotka ovat päättäneet hyödyntää rahaston tukia (kaikki jäsenvaltiot Luxemburgia lukuun ottamatta).

Määrät jaetaan jäsenvaltioiden kesken suhteessa kalastusalan merkitykseen, alalla toimivien henkilöiden lukumäärään sekä kalastusalan ja kalastustoiminnan jatkuvuuden edellyttämään mukautustarpeeseen.

Lukuun ottamatta tiettyjä komissiolle aiheutuvia menoja, jotka katetaan täysimääräisesti kalatalousrahastosta, rahaston rahoitusosuuden enimmäismäärä lasketaan aina suhteessa julkisten menojen kokonaismäärään. Se vaihtelee toimintalinjojen mukaan ja on suurin epäsuotuisimmilla alueilla ja uusissa jäsenvaltioissa, toisin sanoen rakennerahastojen uuden lähentymistavoitteen kohdealueilla. Lisäksi rahoitettavan toimenpiteen julkisen tuen sallittu intensiteetti vaihtelee samojen parametrien mukaan (ks. asetuksen liite II).

Asetuksessa määritellään menojen tukikelpoisuutta (55 artikla), varainhoitoa, rahoitusoikaisuja, talousarviositoumuksia ja maksamista koskevat säännöt ja perustetaan Euroopan kalatalousrahastokomitea, joka avustaa komissiota rahaston hallinnointiin liittyvissä asioissa.

Unionin rahoitusosuus ei saa olla suurempi kuin julkinen rahoitusosuus ja kullekin toimintalinjalle ja tavoitteelle Euroopan kalatalousrahastosta myönnetyn tuen enimmäismäärä. Poikkeuksia voidaan kuitenkin myöntää jäsenvaltion kirjallisesta pyynnöstä tietyin edellytyksin (ks. 76 artikla).

Hallinnointi, seuranta ja valvonta

Ennen maksupyyntöjen esittämistä kunkin jäsenvaltion on nimettävä

 • ohjelman hallintoviranomainen, joka vastaa rahoitettavien toimien valitsemisesta ja seurannasta
 • todentamisviranomainen, joka varmistaa, että menot ovat yhteisön sääntöjen mukaisia
 • tarkastusviranomainen, joka varmistaa hallinto- ja todentamisviranomaisten moitteettoman toiminnan
 • seurantakomitea, jonka työskentelyyn komission edustaja osallistuu neuvonantajana ja joka arvioi edistymistä toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamisessa.

Hallintoviranomaisten on toimitettava vuosittain komissiolle kertomus, josta komissio esittää huomautuksensa. Komissio laatii yhteenvedon näistä kertomuksista vuosikertomuksessaan, jonka se toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle. Jäsenvaltioiden on lisäksi toimitettava viimeistään 31. maaliskuuta 2017 toimintaohjelman täytäntöönpanoa koskeva loppukertomus.

Taustaa

Euroopan kalatalousrahasto on uusi väline, jolla edistetään kalatalousalan ohjelmatyötä kaudeksi 2007–2013 vahvistettujen EU:n rahoitusnäkymien mukaisesti. Sillä korvataan kalatalouden ohjauksen rahoitusväline (KOR).

Muiden EU:n rahastojen tavoin myös Euroopan kalatalousrahasto ilmentää uuden lähestymistavan periaatteita, joita ovat pyrkimys yksinkertaistamiseen, avoimuuteen, strategiseen suunnitteluun ja jäsenvaltioiden vastuun lisäämiseen rahastotuen valinnassa ja käytössä. Kalatalousrahasto on toinen YKP:an liittyvien menojen rahoitusvälineistä.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1198/2006

4.9.2006

-

L 223, 15.8.2006

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EU) N:o 387/2012

16.5.2012

-

EUVL L 129, 16.5.2012

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1198/2006 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2008/693/EY, tehty 13 päivänä elokuuta 2008, Euroopan kalatalousrahaston maksusitoumusmäärärahojen vuosittaisesta ohjeellisesta jäsenvaltiokohtaisesta jaosta 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi kaudeksi tehdyn päätöksen K(2006) 4332 muuttamisesta [EUVL L 229, 28.8.2008].

Viimeisin päivitys 13.01.2013

Top