EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

KOR: Kalatalouden ohjauksen rahoitusväline

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

KOR: Kalatalouden ohjauksen rahoitusväline

Kalatalouden ohjausvälineestä (KOR) annetussa asetuksessa määritellään poliittiset painopistealueet ja toimintakehys kalatalous- ja vesiviljelyalalla ohjelmakautta 2000-2006 varten.

KOR:n tavoitteena on edistää yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamista rakenteellisilla tukitoimilla. Näin vahvistetaan alan tuotantorakenteiden kilpailukykyä ja taloudellisesti kannattavien yritysten kehittämistä.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 1263/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineestä

TIIVISTELMÄ

KOR:n tavoitteena on edistää yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden toteutumista. Siitä tuetaan kalatalous- ja vesiviljelyalan rakenteellisia toimia sekä alan tuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä luomalla alalle suotuisat kehitys- ja uudistamisedellytykset rakenneuudistuksen vauhdittamiseksi.

Tavoitteet

KOR:n rakenteellisten toimien tavoitteet ovat seuraavanlaisia:

 • tasapainon löytäminen kalavarojen ja niiden hyödyntämisen välillä
 • tuotantorakenteiden kilpailukyvyn vahvistaminen ja taloudellisesti kannattavien yritysten kehittäminen alalla
 • kalastus- ja vesiviljelytuotteiden saatavuuden ja arvostuksen parantaminen
 • kalataloudesta ja vesiviljelystä riippuvaisten alueiden elvyttäminen.

Soveltamisala

KOR:n tehtävän onnistumisen varmistamiseksi rahastosta tuetaan tämän asetuksen nojalla seuraavia toimenpiteitä:

 • laivaston uudistaminen ja kalastusalusten nykyaikaistaminen
 • pyyntiponnistuksen säätely
 • yhteisyritykset
 • pienimuotoinen rannikkokalastus
 • sosioekonomiset toimenpiteet
 • meren rannikkoalueiden kalavarojen suojelu
 • vesiviljely
 • kalastussatamien laitteisto
 • kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostus ja kaupan pitäminen
 • uusien myyntikanavien etsiminen tuotteille
 • alan ammattikunnan toimet
 • innovatiiviset toimet: tällaisia ovat erityisesti valtioiden väliset toimet ja toimet kalastusalan toimijoiden ja kalastuksesta riippuvaisten alueiden keskinäisten verkostojen luomiseksi
 • tekninen apu.

Ohjelmatyö

Tässä asetuksessa vahvistetaan KOR:n yhdistäminen sekä rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 mukaiseen rakennepolitiikkaan että neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3780/92 säädettyyn kalastuspolitiikkaan.

KOR:sta rahoitettavat rakenteelliset toimet, jotka sisältyvät monivuotisiin ohjausohjelmiin, määräytyvät alueellisten olosuhteiden mukaan seuraavasti:

 • rakennerahastojen tavoite 1 -alueita koskevat toimenpiteet ovat osa kyseisen tavoitteen ohjelmatyötä
 • kussakin jäsenvaltiossa laaditaan yhtenäinen ohjelma-asiakirja tavoite 1 -tuen ulkopuolelle jääviä alueita varten.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1263/1999

29.6.1999

-

EYVL L 161, 26.6.1999

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EY) N:o 2370/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, kalastusalusten romuttamista koskevasta yhteisön kiireellisestä toimenpiteestä [EYVL L 358, 31.12.2002].

Komission asetus (EY) N:o 2722/2000, annettu 13 päivänä joulukuuta 2000, kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR) vesiviljelyn patologisten riskien torjumistoimiin osallistumisen edellytyksistä [EYVL L 314, 14.12.2000].

Neuvoston asetus (EY) N:o 2792/1999, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä [EYVL L 83, 4.4.2000]. Tässä asetuksessa määritetään kalastusalan rakenteellisia toimia koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja edellytykset. Siinä täsmennetään kalastuslaivastoja koskevien monivuotisten ohjausohjelmien (MOO) hyväksymismenettelyä 1. tammikuuta 2002 alkavaa kautta varten.

Komission päätös 1999/500/EY, tehty 1 päivänä heinäkuuta 1999, maksusitoumusmäärärahojen alustavasta jaosta jäsenvaltioittain kaudella 2000-2006 koskien kalatalouden ohjauksen rahoitusvälinettä rakennerahastojen tavoite n:o 1 alueiden ulkopuolella [EYVL L 194, 27.7.1999].

Päätöksessä vahvistetaan 11 jäsenvaltion osalta (Irlantia, Kreikkaa, Luxemburgia ja Portugalia lukuun ottamatta) maksusitoumusmäärärahojen alustavat määrät kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen osalta tavoite 1 -alueiden ulkopuolella. Määrärahojen kokonaismäärä kaudeksi 2000-2006 on 1 106 miljoonaa euroa (vuoden 1999 hintoina). KOR:n kokonaismäärärahat kaudeksi 2000-2006 ovat 4 119 miljoonaa euroa (vuoden 2005 hintoina).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3760/92, annettu 20 päivänä joulukuuta 1992, yhteisön kalastus- ja vesiviljelyjärjestelmän perustamisesta [EYVL L 389, 31.12.1992].

Tässä asetuksessa otetaan käyttöön yhteisön kalastus- ja vesiviljelyjärjestelmä. Sen avulla tasapainotetaan toisaalta kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa ja toisaalta pyyntiponnistusta ja kalavarojen järkevää hyväksikäyttöä.

Viimeisin päivitys 15.10.2005

Top