EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ESR: Euroopan sosiaalirahasto

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

ESR: Euroopan sosiaalirahasto

Agenda 2000 -toimintaohjelmassa tarkoitetun rakennerahastouudistuksen mukaisesti tämän asetuksen tavoitteena on määritellä uudelleen Euroopan sosiaalirahaston oikeudellinen kehys ja ensisijaiset poliittiset tavoitteet eurooppalaisen työllisyysstrategian tukemiseksi ohjelmakaudella 2000-2006.

Lisäksi tavoitteena on varmistaa työmarkkinoiden toiminnan parantamiseksi ja inhimillisten voimavarojen kehittämiseksi toteutettavien toimien johdonmukaisuus ja täydentävyys.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1784/1999, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, Euroopan sosiaalirahastosta [EYVL L 213, 13.8.1999].

TIIVISTELMÄ

Tämä asetus kuuluu rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1260/1999 käyttöönotetun yleisen oikeudellisen kehyksen piiriin. Kyseinen asetus sisältää ESR:ää koskevia erityissäännöksiä, ja sen mukaan rahaston tukitoimet olisi kohdennettava koko yhteisön alueelle yleisasetuksella käyttöönotetun tavoite 1-, tavoite 2- ja tavoite 3 -aluejaon mukaisesti.

Tehtävät

ESR:n tehtävänä on tukea työttömyyden ehkäisyyn ja torjuntaan, inhimillisten voimavarojen kehittämiseen ja sosiaaliseen integroimiseen työmarkkinoille tähtääviä toimenpiteitä korkean työllisyyden, miesten ja naisten välisen tasa-arvon, kestävän kehityksen ja taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi. Rahaston tehtävänä on edistää erityisesti eurooppalaisen työllisyysstrategian ja työllisyyttä koskevien suuntaviivojen soveltamiseksi toteutettavia toimenpiteitä.

Soveltamisala

ESR edistää rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä annetussa asetuksessa (EY) N:o 1260/1999 vahvistettua kolmea tavoitetta.

Asetuksessa säädetään seuraavista ESR:n toimien keskeisistä toiminta-aloista, joiden tavoitteena on

 • kehittää aktiivista työvoimapolitiikkaa työttömyyden torjumiseksi ja miesten ja naisten pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi, pitkäaikaistyöttömien työmarkkinoille palaamisen helpottamiseksi sekä nuorten ja työmarkkinoille palaavien miesten ja naisten työelämään siirtymisen tukemiseksi
 • edistää kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille, ottaen erityisesti huomioon ne, joita uhkaa sosiaalinen syrjäytyminen
 • edistää ja parantaa ammatillista koulutusta ja yleissivistävää koulutusta sekä neuvontaa osana elinikäistä oppimista koskevaa politiikkaa
 • edistää työntekijöiden ammattitaitoa, koulutusta, joustavuutta, innovaatiota ja sopeutuvuutta työn organisointiin tukemalla yrittäjyyttä
 • parantaa erityistoimin naisten pääsyä työmarkkinoille ja osuutta niistä (esimerkiksi urakehitys, uudenlaiset työllistymisnäkymät, yrittäjyys).

Tavoite 3:n toimet pyritään kohdentamaan uuden tavoite 1 -alueiden lisäksi yleisesti koko unionin alueelle.

Lisäksi ESR ottaa huomioon seuraavat monialaiset tehtävät:

 • paikallisten työllisyysaloitteiden tukeminen (mukaan lukien alueelliset työllisyyssopimukset)
 • tietoyhteiskunnan sosiaalinen ulottuvuus ja sen työllisyysnäkökohdat
 • miesten ja naisten tasa-arvo osana valtavirtaistamista.

Tukikelpoiset toimet

Rahastosta annetaan tukea seuraavia toimia varten:

 • tärkeimmäksi tukimuodoksi tarkoitettu yksityishenkilöille annettava apu, jonka piiriin kuuluvat esimerkiksi yleissivistävä koulutus ja ammatillinen koulutus sekä opastus
 • tuki rakenteiden ja järjestelmien kehittämiseen tukitoimien tehokkuuden parantamiseksi (esimerkiksi toimintaa tehostamalla)
 • lisätoimenpiteet (edunsaajille tarkoitettujen palvelujen kehittäminen mukaan lukien huollettaville järjestettävät hoitopalvelut ja -välineet, sosio-pedagogisten taitojen kehittäminen, valistus- ja tiedotuskampanjat).

ESR:n tukitoimien on perustuttava kansallisissa työllisyyttä koskevissa toimintasuunnitelmissa määriteltyihin kansallisiin painopistealueisiin. Sen toimissa on otettava huomioon myös ennakkoarviot.

Keskittäminen

Rahaston toimien tehokkuuden lisäämiseksi toimet on keskitettävä rajattuun määrään aloja ja aiheita sekä suunnattava tärkeimpiin tarpeisiin ja tehokkaimpiin toimiin ottamalla huomioon ennakkoarvioinnit ja merkitsevät toiminta-alat.

Asetuksessa säädetään valtioista riippumattomille järjestöille ja paikallisille kumppaneille tarkoitetuista tavoitteiden 1 ja 3 mukaisista pienistä apurahoista ja niiden myöntämiseen liittyvistä erityissäännöksistä. Lisäksi rahasto voi asetuksen nojalla rahoittaa kyseisten pienten apurahojen järjestelmän käyttöönotosta aiheutuvat kustannukset 100-prosenttisesti.

Yhteisöaloitteet, innovatiiviset toimet ja tekninen apu

Rakennerahastoista annetun yleisasetuksen säännösten mukaan ESR edistää sellaisten yhteisöaloitteiden täytäntöönpanoa, joilla torjutaan kaikenlaista työmarkkinoihin liittyvää syrjintää ja eriarvoisuutta (Equal).

Lisäksi Equal-aloitteen puitteissa kiinnitetään huomiota turvapaikanhakijoiden yhteiskunnalliseen ja ammatilliseen integrointiin.

ESR:stä rahoitetaan jäsenvaltioissa tai yhteisön tasolla myös tarvittavia valmistavia toimenpiteitä sekä seuranta- ja arviointitoimenpiteitä. Näitä toimenpiteitä ovat

 • innovatiiviset toimet ja pilottihankkeet, jotka koskevat työmarkkinoita, työllisyyttä ja ammatillista koulutusta,
 • tutkimukset ja sellaisten kokemusten vaihto, joilla on kerrannaisvaikutusta,
 • tekninen apu valmisteluun, seurantaan ja arviointiin sekä rahastosta rahoitettavien toimien valvontaan,
 • toimet, jotka työmarkkinaosapuolten käymän vuoropuhelun puitteissa on suunnattu kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa toimivan yrityksen henkilökunnalle,
 • tiedottaminen eri asianomaisille osapuolille, rahaston tukitoimenpiteiden lopullisille edunsaajille ja yleisölle.

Siirtymäsäännökset

Rakennerahastoista annetussa yleisasetuksessa tarkoitettua siirtymäjärjestelyä sovelletaan ESR:ää koskevaan asetukseen.

Uudelleentarkastelu

Neuvosto tarkastelee asetusta uudelleen viimeistään 31. joulukuuta 2006.

Kumoaminen

Asetus (ETY) N:o 4255/88 kumotaan 1. tammikuuta 2000 alkaen.

See also

Lisätietoja rakennepolitiikan uudistamisesta on työllisyys- ja sosiaaliasioiden pääosaston www-sivuston kohdassa Euroopan sosiaalirahasto (FR).

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Asetus (EY) N:o 1784/1999

16.8.1999

-

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 14.7. 2004, Euroopan sosiaalirahastosta [KOM(2004) 493 lopullinen]. Tässä asiakirjassa ehdotetaan voimassa olevan asetuksen kumoamista.

Ehdotus: Neuvoston asetus, annettu 14.7.2004, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä [KOM (2004) 492 lopullinen].

Viimeisin päivitys 14.06.2005

Top