Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Toimielinten sopimus budjettiyhteistyöstä

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Toimielinten sopimus budjettiyhteistyöstä

Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta tehty toimielinten sopimus, jonka Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio tekivät 17. toukokuuta 2006, sisältää rahoituskehyksen vuosiksi 2007–2013 talousarviota koskevan kurinalaisuuden toteuttamiseksi. Toimielinten sopimuksen tavoitteena on myös parantaa vuotuista talousarviomenettelyä ja talousarviota koskevaa yhteistyötä toimielinten välillä.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat tehneet sopimuksen talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus). Se koskee Euroopan unionin (EU) talousarvion laatimista ja toteuttamista. Toimielimet ovat tällä sopimuksella päättäneet organisoida yhteistyönsä parantaakseen talousarviomenettelyä ja varmistaakseen EU:n varojen moitteettoman hoidon.

Sopimuksessa on kolme osaa

 • I osassa vahvistetaan rahoituskehys kaudelle 2007–2013, toisin sanoen kunkin toimintalohkon arvioitujen menojen määrä
 • II osassa määrätään parlamentin, neuvoston ja komission väliset yhteistyöjärjestelyt talousarviomenettelyn aikana
 • III osassa annetaan määräykset EU:n varojen moitteettomasta hoidosta.

Rahoituskehys 2007–2013

Rahoituskehyksen tavoitteena on varmistaa EU:n hallittu menokehitys tietyllä aikavälillä. Rahoituskehyksessä vahvistetaankin yläraja vuosien 2007–2013 kunkin vuoden kullekin menoluokalle. Unionin toimielimet sitoutuvat noudattamaan näitä ylärajoja käyttäessään talousarviota koskevia toimivaltuuksiaan.

Rahoituskehystä koskeva taulukko kaudeksi 2007–2013 esitetään toimielinten sopimuksen liitteessä I. Ylärajat on vahvistettu EU:n omien varojen rajoissa.

Lisäksi komissio voi tehdä rahoituskehykseen teknisiä mukautuksia. Tällaisia mukautuksia ovat esimerkiksi ylärajojen uudelleenarviointi hintakehityksen tai talousarvion täytäntöönpanon edellytysten perusteella.

Rahoituskehys voidaan omien varojen ylärajaa noudattaen myös tarkistaa, jos syntyy ennakoimaton tilanne. Tällaista tarkistusta koskeva komission ehdotus on esitettävä ja hyväksyttävä ennen kyseistä varainhoitovuotta tai kyseisistä varainhoitovuosista ensimmäistä koskevan talousarviomenettelyn aloittamista.

Lisäksi toimielinten sopimuksessa vahvistetaan eräiden rahoituskehyksen ulkopuolisten välineiden käyttöönottoa koskevat säännöt

 • hätäapuvaraus: tällä varauksella on tarkoitus vastata nopeasti kolmansien maiden yksittäisiin avuntarpeisiin, kun nämä tarpeet johtuvat tapahtumista, joita ei voitu ennakoida talousarviota laadittaessa. Varauksen määräksi rahoituskehyksen voimassaoloaikana asetetaan 221 miljoonaa euroa vuodessa
 • solidaarisuusrahasto: EU:n solidaarisuusrahaston tarkoituksena on tarjota nopeasti taloudellista apua, kun on kyse suurkatastrofista, joka tapahtuu jonkin jäsenvaltion tai ehdokasmaan alueella. Solidaarisuusrahaston käyttöön vuosittain asetettavien määrärahojen yläraja on miljardi euroa
 • joustoväline: joustovälineen vuosittainen enimmäismäärä on yhteensä 200 miljoonaa euroa, ja siitä on tarkoitus rahoittaa menoja, joita ei voida kattaa yhden tai useamman muun otsakkeen enimmäismäärien rajoissa käytettävissä olevista määristä
 • globalisaatioon mukautumista tukeva eurooppalainen rahasto: globalisaatioon mukautumista tukevasta eurooppalaisesta rahastosta on tarkoitus tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden suurten rakennemuutosten seurauksista, ja auttaa kyseisiä työntekijöitä pääsemään takaisin työmarkkinoille. Rahaston varojen vuosittainen enimmäismäärä on 500 miljoonaa euroa.

Toimielinten välinen yhteistyö talousarviomenettelyn aikana

Toimielinten sopimuksessa vahvistetaan toimielinten talousarvion alalla harjoittamaan yhteistyöhön liittyvät menettelyt ja yksityiskohtaiset säännöt suhteessa

 • talousarvion laatimiseen
 • menojen luokitteluun
 • ei-pakollisten menojen suurimpaan sallittuun korottamiseen, jos rahoituskehys puuttuu
 • varainhoitoa koskevien säännösten sisällyttämiseen säädöksiin
 • kalastussopimuksiin liittyviin menoihin
 • yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) rahoittamiseen.

Moitteeton varainhoito

Toimielinten on varmistettava, että tämä sopimus pannaan täytäntöön ja talousarvio toteutetaan noudattaen moitteetonta varainhoitoa, joka perustuu taloudellisuuden, vaikuttavuuden, taloudellisten etujen suojaamisen, hallinnollisten kustannusten oikeasuhteisuuden ja menettelyjen helppokäyttöisyyden periaatteisiin.

Lisäksi komissio toimittaa kahdesti vuodessa rahoitussuunnitelman, joka on jäsennelty otsakkeiden, toimintalohkojen ja budjettikohtien mukaisesti. Rahoitussuunnitelman on oltava tiiviisti kytköksissä komission lainsäädäntötyön suunnitteluun.

Parlamentti, neuvosto ja komissio ovat yhtä mieltä siitä, että unionin varojen sisäistä valvontaa on tehostettava hallinnollista taakkaa lisäämättä. Toimielimet aikovat ottaa asianomaisissa säädöksissä käyttöön tätä alaa koskevia säännöksiä.

Toimielimet sitoutuvat myös edistämään julkisiin ja yksityisiin investointeihin perustuvien yhteisrahoitusmekanismin käyttöönottoa. Tavoitteena on hyödyntää EU:n talousarviolla saavutettavaa vipuvaikutusta.

Taustaa

Lissabonin sopimuksessa, joka astui voimaan 1. joulukuuta 2009, otettiin käyttöön EU:n talousarviota koskevia uusia määräyksiä.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 312 artiklassa täsmennetäänkin, että neuvosto antaa vastedes monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen yksimielisellä päätöksellä ja saatuaan parlamentin hyväksynnän.

Myös talousarvion hyväksymistä koskevaa menettelyä on tarkistettu. Parlamentin asemaa on vahvistettu ja pakollisten ja muiden kuin pakollisten menojen välinen ero on poistettu.

Lissabonin sopimuksella käyttöön otetut muutokset edellyttävä näin ollen nykyisen toimielinten sopimuksen tarkistamista. Parhaillaan on laadittavana kaksi EU:n säädösehdotusta

 • ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2007–2013 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta
 • uusi ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi budjettiyhteistyöstä.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta tehty toimielinten sopimus

1.1.2007

-

EUVL C 139, 14.6.2006

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 2008/29/EY

18.12.2007

-

EUVL L 6, 10.1.2008

Päätös 2008/371/EY

29.4.2008

-

EUVL L 128, 16.5.2008

Päätös 2009/407/EY

6.5.2009

-

EUVL L 132, 29.5.2009

Päätös 2009/1005/EU

17.12.2009

-

EUVL L 347, 24.12.2009

Päätös 2012/5/EU

27.1.2012

-

EUVL L 4, 7.1.2012

See also

 • Lisätietoja on saatavilla Euroopan komission (DE) (EN) (FR) verkkosivustolla

Viimeisin päivitys 24.04.2012

Top