EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Terrorismin vastainen strategia

Terrorismin vastainen strategia

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJOISTA:

83 artikla – Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus (SEUT)

Euroopan unionin terrorismin vastainen strategia

EU:N TERRORISMIN VASTAISEN STRATEGIAN TARKOITUS

 • Neuvosto hyväksyi vuonna 2005 EU:n terrorismin vastaisen strategian, jonka tarkoituksena on torjua terrorismia globaalisti ja tehdä Euroopasta turvallisempi.
 • Kansalaisiin kohdistuu yhä tappavia terrori-iskuja Euroopassa ja sen ulkopuolella, joten terrorismin torjunta on EU:n, EU-maiden ja EU:n kumppanien ensisijainen tavoite.

SEUT-sopimuksen 83 artikla antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle valtuudet säätää vähimmäissäännöistä erityisen vakavan rajat ylittävän rikollisuuden alalla, josta terrorismi on yksi esimerkki.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tavoitteet

Jotta terrorismia voidaan torjua tehokkaasti, strategiassa keskitytään neljään prioriteettiin (pilariin):

 • ennaltaehkäisy
 • suojaus
 • toiminnan estäminen ja
 • varautuminen.

Strategian kaikissa pilareissa otetaan huomioon, että on tärkeää tehdä yhteistyötä kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Ennaltaehkäisy

EU:n yhtenä keskeisenä prioriteettina on puuttua syihin, jotka johtavat radikalisoitumiseen ja terroristiryhmiin värväämiseen. Ennaltaehkäisyllä pyritään torjumaan radikalisoitumista ja terroristien värväämistä määrittelemällä terroristien käyttämät menetelmät, propaganda ja keinot. EU auttaa koordinoimaan kansallisia toimintapolitiikkoja, määrittämään hyviä käytäntöjä ja vaihtamaan tietoja.

Vuonna 2014 annetun radikalisoitumisen ja terrorismiin värväyksen torjumista koskevan tarkistetun EU:n strategian tavoitteena on torjua radikalisoitumista ja värväystä. Samalla siinä otetaan huomioon uudet suuntaukset, kuten yksinään toimivat terrori-iskujen tekijät, vierastaistelijat sekä terroristien hyödyntämä sosiaalinen media. Strategiaan on tehty vielä uusia muutoksia joillakin neuvoston päätelmillä, joilla vastataan EU:n maaperällä tehtyihin terrori-iskuihin.

Suojaus

EU:n terrorismin vastaisen strategian toisena prioriteettina on suojella kansalaisia ja infrastruktuuria sekä vähentää haavoittuvuutta iskuille. Tähän sisältyvät

 • ulkorajojen turvaaminen
 • liikenteen turvallisuuden parantaminen
 • strategisten kohteiden suojaaminen
 • kriittisen infrastruktuurin haavoittuvuuden vähentäminen.

Esimerkkejä parhaillaan tehtävästä työstä:

Toiminnan estäminen

Kolmannen pilarin tarkoituksena on mahdollistaa rajojen yli ulottuvat terroristietsinnät kuitenkin ihmisoikeuksia kunnioittaen ja kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti. Näitä tavoitteita varten EU pyrkii

 • parantamaan yhteistyötä ja tietojenvaihtoa poliisi- ja oikeusviranomaisten välillä
 • poistamaan terroristeilta keinot tuen saantiin ja kommunikointiin
 • puuttumaan terrorismin rahoitukseen.

Yksi esimerkki parhaillaan tehtävästä työstä on vuoden 2016 toimintasuunnitelman täytäntöönpano terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamiseksi.

Varautuminen

EU:n terrorismin vastaisen strategian neljäntenä tavoitteena on varautua terrori-iskun seurauksiin sekä hallita ja minimoida ne. Sitä varten parannetaan valmiuksia

 • käsitellä jälkivaikutuksia
 • koordinoida jatkotoimia
 • huolehtia uhrien tarpeista.

Tämän alan prioriteetteina on

 • kehittää EU:n kriisinkoordinointijärjestelyjä
 • kehittää riskinarvioinnin välineitä
 • jakaa tietoa parhaista käytännöistä avun antamiseksi terrorismin uhreille.

Yksi esimerkki parhaillaan tehtävästä työstä on terrorismin uhreille tarkoitetun EU:n keskuksen perustaminen (Euroopan parlamentin pilottihanke).

Yhteistyö kansainvälisten kumppanien kanssa

EU:n turvallisuus liittyy läheisesti muiden maiden ja erityisesti naapurivaltioiden tilanteeseen.

Eurooppa-neuvosto peräsi kesäkuussa 2014 tehokasta terrorismin vastaista toimintapolitiikkaa, jossa otetaan huomioon sisäiset ja ulkoiset näkökohdat. EU-johtajat korostivat 9. helmikuuta 2015 Charlie Hebdo -lehden toimitukseen tehdyn iskun vanavedessä, että EU:n on pidettävä aiempaa tiiviimmin yhteyttä kolmansiin maihin turvallisuuteen ja terrorismin torjuntaan liittyvissä kysymyksissä.

Neuvoston 19. kesäkuuta 2017 antamissa päätelmissä terrorismin torjuntaan liittyvistä EU:n ulkoisista toimista korostettiin, että on

 • varmistettava sisäisten ja ulkoisten turvallisuustoimien suurempi yhdenmukaisuus
 • vahvistettava oikeus- ja sisäasioiden virastojen roolia kolmansiin maihin nähden.

Päätelmissä todetaan myös, että yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan siviili- ja sotilasoperaatioilla olisi oltava suurempi rooli terrorismin torjunnassa.

Terrorismin torjunnan tavoitteet ovat läsnä EU:n ja kolmansien maiden välisissä suhteissa muun muassa seuraavissa eri muodoissa:

 • korkean tason poliittiset vuoropuhelut
 • yhteistyölausekkeiden ja -sopimusten laatiminen tai erityisten avustustoimien toteutus
 • valmiuksien kehittämistä koskevat hankkeet strategisten maiden kanssa.

EU tekee yhteistyötä terrorismin torjumiseksi seuraavilla alueilla sijaitsevien maiden kanssa:

 • Länsi-Balkan
 • Afrikka (Sahel, Pohjois-Afrikka ja Afrikan sarvi)
 • Lähi-itä
 • Pohjois-Amerikka
 • Aasia.

Yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa on perustavanlaatuinen osa EU:n strategiaa. Viime vuosina on tehty yhteistyösopimuksia sellaisilla aloilla kuin terrorismin rahoitus, liikenne ja rajat, keskinäinen oikeusapu ja luovuttaminen Yhdysvaltojen viranomaiset tekevät yhä tiiviimpää yhteistyötä Europolin ja Eurojustin kanssa.

EU työskentelee lisäksi läheisesti muiden kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen ja toimijoiden kanssa kansainvälisen yhteisymmärryksen rakentamiseksi ja terrorismin torjunnassa sovellettavien kansainvälisten normien edistämiseksi.

TAUSTAA

ASIAKIRJAT

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Kolmas osa – Unionin sisäiset politiikat ja toimet – V osasto – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – 4 luku – Oikeudellinen yhteistyö rikosoikeuden alalla – 83 artikla (aiempi SEU-sopimuksen 31 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 80–81)

Euroopan unionin neuvosto, 30. marraskuuta 2005: Euroopan unionin terrorismin vastainen strategia

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Toimintasuunnitelma toimintavalmiuden parantamiseksi kemialliseen, biologiseen sekä säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyviä riskejä vastaan (COM(2017) 610 final, 18.10.2017)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Toimintasuunnitelma julkisten tilojen suojelun parantamiseksi (COM(2017) 612 final, 18.10.2017)

Neuvoston päätelmät terrorismin torjuntaan liittyvistä EU:n ulkoisista toimista (19. kesäkuuta 2017)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/853, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta (EUVL L 137, 24.5.2017, s. 22–39)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53–114)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Toimintasuunnitelma terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamiseksi (COM(2016) 50 final, 2.2.2016)

Neuvoston päätös (EU, Euratom) 2015/457, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2015, terrorismin ja muiden turvallisuuteen liittyvien riskien ennalta ehkäisyä, torjuntavalmiutta ja niiden seurausten hallintaa koskevan erityisohjelman perustamisesta kaudelle 2007–2013 osana turvallisuutta ja vapauksien suojelua koskevaa yleisohjelmaa tehdyn päätöksen 2007/124/EY, Euratom kumoamisesta (EUVL L 76, 20.3.2015, s. 1 ja 2)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Euroopan turvallisuusagenda (COM(2015) 185 final, 28.4.2015)

Tarkistettu EU:n strategia radikalisoitumisen ja terrorismiin värväyksen torjumiseksi (19. toukokuuta 2014)

Neuvoston päätös 2010/412/EU, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2010, terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa varten tapahtuvaa rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelyä ja siirtämistä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä (EUVL L 195, 27.7.2010, s. 3 ja 4)

Päätökseen 2010/412/EU tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen Sopimus rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelyä ja siirtämistä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin (EUVL L 195, 27.7.2010, s. 5–14)

Neuvoston asetus (EY) N:o 2580/2001, annettu 27 päivänä joulukuuta 2001, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi (EYVL L 344, 28.12.2001, s. 70–75)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 23.07.2018

Top