Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sovittelu siviili- ja kauppaoikeuden alalla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sovittelu siviili- ja kauppaoikeuden alalla

Ennustettavan lainsäädäntöympäristön ansiosta Euroopan unionin (EU) kansalaiset voivat hyötyä täysimääräisesti eduista, joita sovittelun* käyttö riidanratkaisumenettelynä tarjoaa, erityisesti kustannustehokkuudesta ja nopeudesta.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/52/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 2008, tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla

TIIVISTELMÄ

Ennustettavan lainsäädäntöympäristön ansiosta Euroopan unionin (EU) kansalaiset voivat hyötyä täysimääräisesti eduista, joita sovittelun* käyttö riidanratkaisumenettelynä tarjoaa, erityisesti kustannustehokkuudesta ja nopeudesta.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tavoitteena on kannustaa vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen, erityisesti sovittelun käyttöön. Sillä pyritään varmistamaan, että sovittelu ja tuomioistuinkäsittely ovat tasapainoisessa suhteessa toisiinsa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiiviä sovelletaan rajatylittävissä riidoissa siviili- ja kauppaoikeudellisiin asioihin. Sitä ei sovelleta

  • vero-, tulli- tai hallinto-oikeudellisiin asioihin;
  • EU-maan vastuuseen teoista ja laiminlyönneistä, jotka on tehty julkista valtaa käytettäessä;
  • riitoihin, joiden yhden tai useamman osapuolen kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka sijaitsee Tanskassa.

EU-maiden on otettava käyttöön menettely, jolla osapuolet voivat pyytää sopimuksen sisällön vahvistamista. Se voidaan vahvistaa tuomioistuimen tai jonkin muun toimivaltaisen viranomaisen antamalla tuomiolla, päätöksellä tai virallisella asiakirjalla. Tämä mahdollistaa sopimuksen vastavuoroisen tunnustamisen ja täytäntöönpanon koko EU:ssa samoin edellytyksin kuin tuomioistuinten päätökset siviili- ja kauppaoikeuden alalla ja avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevia asioissa.

Sovittelijat* tai sovittelumenettelyyn osallistuvat henkilöt eivät ole velvollisia todistamaan oikeudenkäynnissä sovittelumenettelyn yhteydessä esiin tulleista seikoista, paitsi

  • jos tämä on tarpeen yleiseen järjestykseen liittyvistä pakottavista syistä, erityisesti kun on tarpeen suojella henkilöiden ruumiillista koskemattomuutta;
  • jos sopimuksen sisällön julkituominen on tarpeen kyseisen sopimuksen toteuttamiseksi tai täytäntöönpanemiseksi.

EU-maiden on edistettävä sovittelijoiden koulutusta sekä ammattia koskevien vapaaehtoisten menettelysääntöjen luomista ja soveltamista.

TAUSTAA

EU julkaisi vuonna 2013 kaksi uutta vaihtoehtoista riidanratkaisumenettelyä koskevaa säädöstä:

  • Direktiivillä 2013/11/EU vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta varmistetaan, että kuluttajilla on käytettävissään korkealaatuiset vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt kaikenlaisissa elinkeinonharjoittajien kanssa syntyneissä sopimusriidoissa. Tämän takaamiseksi EU-maiden on perustettava kansalliset vaihtoehtoiset riidanratkaisuinfrastruktuurit tammikuuhun 2016 mennessä. Sovittelu on yksi vaihtoehtoisen riidanratkaisun useista muodoista, joita EU-maat voivat käyttää tämän infrastruktuurin luomisen perustana.
  • Asetus (EU) N:o 524/2013 kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta, jonka nojalla perustetaan EU:n laajuinen verkkofoorumi sähköisiin liiketoimiin liittyvien riitojen käsittelyä varten. Foorumin ansiosta kuluttajat voivat toimittaa riita-asiansa riidanratkaisuun verkossa, ja sitä voi käyttää kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Sen on tarkoitus olla käytettävissä tammikuusta 2016 lähtien.

Lisätietoja on saatavilla vaihtoehtoista ja verkkovälitteistä riidanratkaisua käsittelevällä Euroopan komission verkkosivustolla.

KESKEISET TERMIT

* Sovittelu: jäsennelty menettely, jossa riidan molemmat tai useammat osapuolet pyrkivät itse vapaaehtoisesti ratkaisemaan riitansa sovinnollisesti sovittelijan avustuksella. Sovittelu voi alkaa osapuolten aloitteesta, tuomioistuin voi suositella sovittelua tai päättää sovittelun aloittamisesta, taikka sovitteluvelvoitteesta voidaan säätää EU-maan lainsäädännössä.

* Sovittelija: kolmas henkilö, jota pyydetään hoitamaan sovittelua tehokkaasti, puolueettomasti ja asiantuntevasti. Kyseisen henkilön ammatti- tai virkanimike kyseisessä EU-maassa tai se, miten hänet on tehtävään nimetty tai määrätty, on merkityksetöntä.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2008/52/EY

13.6.2008

21.5.2011 (10 artikla: 21.11.2010)

EUVL L 136, 24.5.2008, s. 3-8

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/11/EU, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (vaihtoehtoista kuluttajariitojen ratkaisua koskeva direktiivi) (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 63-79)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 524/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (verkkovälitteistä kuluttajariitojen ratkaisua koskeva asetus) (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 1-12)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Euroopan vähittäiskaupan toimintasuunnitelmasta ”Kohti kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevaa EU:n horisontaalista kehystä” (COM(2013) 401 final, 31.1.2013)

Viimeisin päivitys: 17.08.2015

Top