EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU:n palveludirektiivi

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Direktiivi 2006/123/EY – Palveludirektiivi

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä pyritään poistamaan palveluiden kaupan esteitä EU:ssa

yksinkertaistamalla palveluntarjoajia koskevia hallinnollisia menettelyjä

parantamalla palveluja vastaanottavien kuluttajien ja yritysten oikeuksia

vahvistamalla EU-maiden välistä yhteistyötä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivin soveltamisalaan kuuluu monenlaisia palveluja, kuten

tavaroiden ja palveluiden vähittäis- ja tukkukauppa

säännellyimpien ammattien harjoittaminen (esimerkiksi oikeudelliset neuvonantajat, veroneuvojat, arkkitehdit ja insinöörit)

rakennuspalvelut

yritystoimintaan liittyvät palvelut, kuten kiinteistöjen huolto, liikkeenjohdon konsultointi ja tapahtumien järjestäminen

matkailualan palvelut ja vapaa-ajan palvelut.

Direktiiviä ei sovelleta tiettyihin palveluihin. Näihin lukeutuvat rahoituspalvelut, tietyt sähköiset viestintäpalvelut, työvoimanvuokrausyritysten palvelut, yksityiset turvallisuuspalvelut ja rahapelitoiminta.

Direktiivillä sallitaan yritysten sijoittautuminen muihin EU-maihin. Tämän mahdollistamiseksi EU-maiden on toteutettava lukuisia toimia, kuten

perustettava keskitetty asiointipiste hallinnollisia menettelyjä koskevien tietojen ja tuen tarjoamiseksi sekä varmistettava, että nämä menettelyt on mahdollista hoitaa sähköisesti

tarkistettava ja yksinkertaistettava kaikki palvelujen saantia koskevat lupajärjestelmänsä

vaadittava EU-maita kieltämään syrjivät vaatimukset, kuten kansalaisuutta tai asuinpaikkaa koskevat vaatimukset, sekä rajoittavat vaatimukset, kuten taloudellista tarvetta koskevat testit, joissa vaaditaan, että yritykset todistavat viranomaisille, että niiden palveluille on kysyntää.

Vastaavalla tavalla taataan palvelujen vastaanottajien oikeudet (kuluttajat ja yritykset), jotta voidaan lisätä luottamusta sisämarkkinoihin. EU-maita vaaditaan

poistamaan esteet vastaanottajilta, jotka haluavat käyttää toiseen EU-maahan sijoittautuneiden palveluntarjoajien palveluja (esimerkiksi luvanhankintavelvoite)

kieltämään syrjivät vaatimukset, jotka perustuvat vastaanottajan kansallisuuteen tai kotipaikkaan

antamaan yleistä tietoa ja apua oikeudellisista vaatimuksista, erityisesti toisissa EU-maissa sovellettavista kuluttajansuojasäännöistä ja muutoksenhakumenettelyistä.

Palveludirektiivi oli sisällytettävä osaksi kaikkien EU-maiden kansallista lainsäädäntöä 28. joulukuuta 2009 mennessä. Vuonna 2012 Euroopan komissio hyväksyi tiedonannon palveludirektiivin täytäntöönpanosta. Tiedonannossa

tehtiin tilannekatsaus siihen, kuinka EU-maat edistyvät palvelujen sisämarkkinoiden perusteettomien esteiden poistamisessa

tunnistettiin rajoituksia, joita ei ole vielä kielletty, kuten asuinpaikkaa koskevien vaatimusten tai taloudellista tarvetta koskevien testien käyttö

ehdotettiin toimia palvelujen sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

28. joulukuuta 2006 alkaen. Se oli saatettava osaksi EU-maiden kansallista lainsäädäntöä 28. joulukuuta 2009 mennessä.

TAUSTAA

Palveludirektiivi

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/123/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, palveluista sisämarkkinoilla (EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36–68)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Palvelujen sisämarkkinat toimivammiksi – palveludirektiivin mukaisen keskinäisen arvioinnin tulokset ja tarvittavat jatkotoimet (KOM(2011) 20 lopullinen, 27.1.2011)

Komission päätös 2011/130/EU, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, palveluista sisämarkkinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY nojalla toimivaltaisten viranomaisten sähköisesti allekirjoittamien asiakirjojen maiden rajat ylittävää käsittelyä koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 53, 26.2.2011, s. 66–72)

Direktiiviin 2011/130/EU tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle palveludirektiivin täytäntöönpanosta. Kasvua luovia uusia palveluita koskeva kumppanuus vuosina 2012–2015 (COM(2012) 261 final, 8.6.2012)

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/148/EU, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, palveluista sisämarkkinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY nojalla toimivaltaisten viranomaisten sähköisesti allekirjoittamien asiakirjojen maiden rajat ylittävää käsittelyä koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun päätöksen 2011/130/EU muuttamisesta (EUVL L 80, 19.3.2014, s. 7–9)

Viimeisin päivitys: 09.11.2015

Top