EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Helpommin lähestyttävät, oikeudenmukaisemmat ja paremmin hallinnoidut turvapaikkajärjestelmät

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Helpommin lähestyttävät, oikeudenmukaisemmat ja paremmin hallinnoidut turvapaikkajärjestelmät

Euroopan unioni kehittää nykyisen turvapaikkajärjestelmän tilanteeseen uutta lähestymistapaa, jonka tarkoituksena on hallita paremmin turvapaikkaan liittyvät muuttovirrat Euroopassa ja lähtöalueilla. Tämä helpommin lähestyttävä, oikeudenmukainen ja paremmin hallinnoitu turvapaikkajärjestelmä perustuu lähtömaiden, kauttakulkumaiden ja ensimmäisen turvapaikan tarjoavien maiden täysivaltaiseen kumppanuuteen.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Kohti helpommin lähestyttäviä, oikeudenmukaisempia ja paremmin hallinnoituja turvapaikkajärjestelmiä [KOM(2003) 315 lopullinen - ei vielä julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

1. Komissio esittää uuden mahdollisen helpommin lähestyttäviä, oikeudenmukaisempia ja paremmin hallinnoituja turvapaikkajärjestelmiä koskevan toimintamallin peruslähtökohdat ja tavoitteet. Taustana on Eurooppa-neuvoston pyyntö laajentaa Yhdistyneen kuningaskunnan laatimassa asiakirjassa ja YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun (UNHCR) tekemissä ehdotuksissa esitettyjä ajatuksia, jotka koskevat tehokkaan kansainvälisen suojelun uusia lähestymistapoja ja esitetään osana yhteisestä turvapaikkapolitiikasta ja suojelua koskevasta toimintasuunnitelmasta annetun tiedonannon [KOM(2000) 152 lopullinen] seurantaa.

2. Komissio on sitä mieltä, että uusien lähestymistapojen perustana on oltava kansainväliset oikeudelliset velvoitteet, erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien vuoden 1951 pakolaisyleissopimus, ja Tampereella kokoontuneen Eurooppa-neuvoston kokouksessa tavoitteeksi asetettu yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän täydentäminen. Komissio arvioi myös, että tulevien toimenpiteiden on perustuttava turvapaikkajärjestelmän ensimmäiseen vaiheeseen (Tampere I) ja sisällyttävä toiseen, jolloin helpotetaan uuden Tampere II -ohjelman syntymistä. Lisäksi perusteena on oltava rasitusten todellinen jakaminen sekä EU:ssa että vastaanottavien kolmansien maiden kanssa sen sijaan, että kaikki rasitukset siirretään viimeksi mainituille. Uuden järjestelmän on siis perustuttava lähtömaiden, kauttakulkumaiden, ensimmäisen turvapaikan tarjoavien maiden ja kohdemaiden täysivaltaiseen kumppanuuteen.

3. Turvapaikkajärjestelmien uudella lähestymistavalla on kolme tavoitetta:

  • pakolaisten ja kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien henkilöiden hallittu tulo lähtöalueelta EU:n alueelle,
  • rasitusten ja vastuun jakaminen sekä EU:n sisällä että lähtöalueiden kanssa ja
  • tehokkaiden menettelyjen käyttöönotto turvapaikkapäätösten tekemistä ja palauttamispolitiikkaa varten.

Pakolaisten hallittu tulo

4. Tiedonannossa ehdotetaan ensimmäisen tavoitteen osalta, että osa ohjelmasta koskee uudelleensijoittamista koskevien järjestelyjen ja suojattua maahantuloa koskevien menettelyjen strategista hyödyntämistä ja käyttöönottoa Euroopan unionissa. 'Uudelleensijoittamisella' tarkoitetaan pakolaisten siirtämistä ensimmäisestä vastaanottavasta valtiosta toiseen, yleensä vauraampaan valtioon, jossa heille voidaan antaa takeet suojelusta ja mahdollisuus lailliseen oleskeluun sekä kotoutumiseen ja itsenäiseen elämään. 'Suojattua maahantuloa' koskevilla menettelyillä tarkoitetaan sitä, että muut kuin kyseisen maan kansalaiset voivat esittää mahdollisen vastaanottavan valtion viranomaisille sen alueen ulkopuolella turvapaikkaa tai muuta kansainvälistä suojelua koskevan pyynnön, ja heille voidaan myöntää maahantulolupa, jos pyyntöön annetaan myönteinen vastaus.

Rasitusten ja vastuun jakaminen

5. Rasitusten ja vastuun jakaminen merkitsee ennen kaikkea avun antamista vähemmän kehittyneille alueille, jotka ovat pakolaisvirtojen lähtömaiden läheisyydessä, jotta ne voisivat tarjota suojelua sitä tarvitseville ja jotta niistä voisi tulla ensimmäisen turvapaikan tarjoavia maita. Lisäksi osa EU:n varoista pitäisi ohjata pakolaisten varsinaisen lähtöalueen suojeluvalmiuksien lisäämiseen.

6. Rasitusten jakamista koskevat mekanismit olisi luotava paitsi EU:n ja lähtö- tai kauttakulkumaiden välille, myös EU:n jäsenvaltioiden välille. Kyseiset toimet kuuluisivat turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisestä annettuun asetukseen (Dublin II) ja 15. tammikuuta 2003 käyttöön otettuun turvapaikanhakijoiden sormenjälkien tunnistamiseen tarkoitetun Eurodac-tietokantaan liittyviin uusiin toimenpiteisiin.

7. Jotta turvapaikan hakijoita voitaisiin suojella vastaanottavassa valtiossa tehokkaasti, tarvitaan huomattavaa taloudellista tukea osana nykyisiä oikeudellisia, poliittisia ja taloudellisia järjestelmiä (kuten Cotonoun sopimusprosessissa). Suojelua voidaan pitää "tehokkaana", kun vähintään seuraavat edellytykset täyttyvät: fyysinen turvallisuus, takeet siitä, että henkilöä ei palauteta, mahdollisuus päästä UNHCR:n turvapaikkamenettelyihin tai kansallisiin menettelyihin riittävien suojatoimien turvin sekä sosiaalinen ja taloudellinen hyvinvointi, joka käsittää vähimmäisvaatimuksena oikeuden perusterveydenhuoltoon ja peruskoulutukseen sekä pääsyn työmarkkinoille tai riittävän toimeentulon kohtuullisen elintason ylläpitämiseksi.

Tehokkaat turvapaikka- ja palauttamismenettelyt

8. Komissio ehdottaa tiedonannossa myös uusien turvapaikkamenettelyjä koskevien sääntelytoimenpiteiden pohtimista, jotta turvapaikkajärjestelmiä voitaisiin hallita paremmin ja samalla taata oikeus suojeluun niille, jotka sitä todella tarvitsevat. Euroopan unionilla on vielä kaksi suurta kysymystä vastattavanaan: turvapaikkahakemusten tarkastelun laatu menettelyn alusta lähtien (frontloading) ja tämän menettelyn nopeus.

9. Lisäksi tarvitaan tehokas EU:n palauttamispolitiikka, joka perustuu Euroopan yhteisön sekä lähtömaan ja ensimmäisen turvapaikan tarjoavan maan suoraan yhteistyöhön. Turvapaikan hakija palautetaan sen jälkeen, kun turvapaikkahakemus on hylätty tai mahdollinen valitus on käsitelty eikä valituksella ole lykkäävää vaikutusta. Suurimman ongelman muodostavat ne turvapaikan hakijat, joilla ei ole henkilöllisyysasiakirjoja ja joiden henkilöllisyyttä ja kansalaisuutta ei voida selvittää palauttamista varten. Tiedonannossa kehotetaan pohtimaan Afganistanin paluuohjelmasta saatujen kokemusten perusteella, voisiko yhdennetyistä paluuohjelmista saada toiminnallisempia.

Taustaa

10. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehty asiakirja, joka on tämän tiedonannon lähtökohtana, kuuluu kansainväliseen suojeluun liittyviin aloitteisiin. Näitä ovat kansainvälisellä tasolla suojelua koskeva UNHCR:n toimintasuunnitelma ja Convention + -aloite sekä EU:ssa kolme tiedonantoa:

  • Yhteinen turvapaikkamenettely ja turvapaikan saaneille yhtenäinen asema koko unionissa, marraskuu 2000 [KOM(2000) 755 lopullinen]
  • Siirtolaisuuskysymykset osaksi Euroopan unionin politiikkaa suhteissa unionin ulkopuolisiin maihin, joulukuu 2002 [KOM(2002) 703 lopullinen]
  • Yhteinen turvapaikkapolitiikka ja suojelua koskeva toimintasuunnitelma [KOM(2003) 152 lopullinen].

See also

Katso myös:

Komission oikeus- ja sisäasioiden pääosaston www-sivusto "Vapaus, turvallisuus ja oikeus":

  • Turvapaikkaoikeuden yhdenmukaistaminen Euroopan unionissa (DE) (EN) (FR)

Euroopan parlamentin www-sivusto "Vapaus, turvallisuus ja oikeus":

  • Tietosivu (EN) (FR)
  • Tulostaulu (EN) (FR).

Viimeisin päivitys 06.01.2004

Top