EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Puitepäätös rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin

Puitepäätös rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin

Puitepäätöksen tavoitteena on varmistaa, että vakavimmat rasismi- ja muukalaisvihatapaukset ovat kaikkialla Euroopan unionissa (EU) rikosoikeudellisesti rangaistavia tehokkain, oikeasuhteisin ja varoittavin rangaistuksin. Tavoitteena on myös parantaa ja edistää oikeudellista yhteistyötä tällä alalla.

SÄÄDÖS

Neuvoston puitepäätös 2008/913/YOS, tehty 28 päivänä marraskuuta 2008, rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin.

TIIVISTELMÄ

Puitepäätös on jatkoa yhteiselle toiminnalle 968/443/YOS, ja siinä säädetään tiettyjä rasismiin ja muukalaisvihaan liittyviä rikoksia koskevien EU-maiden lakien ja asetusten lähentämisestä. Tietynlaiset vakavat rasismin ja muukalaisvihan ilmenemismuodot on katsottava rikokseksi kaikissa EU-maissa, ja siitä on määrättävä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia rangaistuksia.

Puitepäätöstä sovelletaan kaikkiin rikoksiin, jotka

 • on tehty Euroopan unionin (EU) alueella, myös tietojärjestelmän avulla tehtyihin rikoksiin
 • jotka on tehnyt EU-maan kansalainen tai jotka on tehty EU-maahan sijoittautuneen oikeushenkilön lukuun. Puitepäätöksessä säädetään tätä varten perusteita, joiden mukaan määritellään oikeushenkilön vastuu.

”Vihapuhe”

Rikosoikeudellisesti rangaistavia ovat määrätyt jäljempänä luetellut teot:

 • julkinen yllyttäminen väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu rodun, ihonvärin, syntyperän, uskonnon tai vakaumuksen taikka kansallisen tai etnisen alkuperän mukaan määräytyvään ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen
 • edellä mainittu rikos suoritettuna kirjoituksia, kuvia tai muuta vastaavaa aineistoa julkisesti levittämällä
 • kansainvälisen rikostuomioistuimen perussäännön 6, 7 ja 8 artiklassa määriteltyjen joukkotuhonnan, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ja sotarikosten julkinen puolustelu, kieltäminen tai vakava vähätteleminen sekä kansainvälisen sotarikostuomioistuimen perussäännön 6 artiklassa määriteltyjen rikosten julkinen puolustelu, kieltäminen tai vakava vähätteleminen, jos teko on suoritettu tavalla, joka on omiaan yllyttämään väkivaltaan tai vihaan tällaista ryhmää tai tällaisen ryhmän jäsentä kohtaan.

Myös yllytys ja avunanto edellä mainittuihin rikoksiin ovat rangaistavia.

Näiden rikosten osalta EU-maiden on otettava käyttöön

 • tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia rangaistuksia
 • vankeusrangaistuksia, joiden enimmäispituus on vähintään yksi vuosi.

Oikeushenkilöitä on rangaistava tehokkain, oikeasuhteisin ja varoittavin seuraamuksin, joihin kuuluu rikosoikeudellisia tai muita sakkoja. Lisäksi oikeushenkilöitä voidaan rangaista seuraavasti:

 • oikeuden menettäminen julkisista varoista myönnettyjen etuisuuksien tai tuen saamiseen,
 • väliaikainen tai pysyvä liiketoimintakielto,
 • oikeudelliseen valvontaan asettaminen,
 • oikeudellinen määräys lopettaa toiminta.

Tutkinnan tai syytetoimien aloittaminen rasismia ja muukalaisvihaa käsittävissä rikoksissa ei saa edellyttää uhrin tekemää rikosilmoitusta tai heidän nostamaansa syytettä.

”Viharikos”

Rasistisia ja muukalaisvihamielisiä vaikuttimia pidetään joka tapauksessa raskauttavina asianhaaroina, tai vaihtoehtoisesti tuomioistuimilla on oltava valtuudet ottaa tällaiset vaikuttimet huomioon määritettäessä rangaistuksia rikoksille.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Puitepäätös 2008/913/YOS

6.12.2008

28.11.2010

EUVL L 328, 6.12.2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/913/YOS täytäntöönpanosta [ COM(2014) 27 final of 27.1.2014 - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Kertomuksessa korostetaan, että monet EU-maat eivät ole saattaneet puitepäätöksen kaikkia ehtoja kokonaan ja/tai oikein osaksi kansallista lainsäädäntöään, etenkään rikoksia, jotka liittyvät tiettyjen kansainvälisten rikosten julkiseen puolusteluun, kieltämiseen tai vakavaan vähättelyyn.

Suurimmalla osalla EU-maita on säännöksiä, jotka tekevät rangaistavaksi julkisen yllyttämisen rasistiseen ja muukalaisvihamieliseen väkivaltaan tai vihaan, mutta useat EU-maat eivät ole siirtäneet puitepäätöksen kattamia rikoksia täysin lainsäädäntöönsä. Joitakin aukkoja on havaittavissa myös lähestymistavassa rikosten rasistisiin ja muukalaisvihamielisiin vaikuttimiin, oikeushenkilöiden vastuuseen ja lainkäyttövaltaan.

Komissio aloittaa vuoden 2014 aikana EU-maiden kanssa kahdenväliset neuvottelut varmistaakseen päätöksen täyden ja moitteettoman saattamisen osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Viimeisin päivitys: 15.06.2014

Top