EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tehokkaammat luovuttamismenettelyt: eurooppalainen pidätysmääräys

Tehokkaammat luovuttamismenettelyt: eurooppalainen pidätysmääräys

Henkilö, joka on tehnyt vakavan rikoksen jossakin EU-maassa, mutta asuu toisessa EU-maassa, voidaan palauttaa ensimmäiseen maahan vastaamaan teoistaan oikeudessa nopeasti ja vähäisellä hallinnollisella taakalla.

SÄÄDÖS

Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä - Tiettyjen jäsenvaltioiden lausumat puitepäätöksen tekemisestä.

TIIVISTELMÄ

Henkilö, joka on tehnyt vakavan rikoksen jossakin EU-maassa, mutta asuu toisessa EU-maassa, voidaan palauttaa ensimmäiseen maahan vastaamaan teoistaan oikeudessa nopeasti ja vähäisellä hallinnollisella taakalla.

PUITEPÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Se parantaa ja yksinkertaistaa oikeudellisia menettelyjä vakavan rikoksen tehneiden henkilöiden toisesta EU-maasta palauttamisen nopeuttamiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Eurooppalainen pidätysmääräys korvaa luovutusjärjestelmän. Siinä vaaditaan, että jokainen kansallinen oikeusviranomainen tunnustaa toisen EU-maan oikeusviranomaisen tekemät pyynnöt ja ryhtyy toimiin niiden pohjalta mahdollisimman vähillä muodollisuuksilla ja tietyn määräajan sisällä. Pidätysmääräyksellä pyydetään henkilöä luovutettavaksi

 • syytetoimenpiteiden täytäntöönpanemista varten ja
 • vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen tai turvaamistoimenpiteen täytäntöönpanemista varten.

Pidätysmääräystä sovelletaan seuraavissa tapauksissa:

 • rikoksista, joista voi seurata vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäisaika on vähintään 1 vuosi,
 • jos on annettu päätös rangaistustuomiosta tai turvaamistoimenpiteestä, jonka kesto on vähintään neljä kuukautta.

Pidätysmääräyksen oikeasuhtainen käyttö

EU-maiden on otettava huomioon seuraavat (luettelo ei ole tyhjentävä):

 • olosuhteet ja rikoksen vakavuus,
 • todennäköinen tuomio,
 • vaihtoehtoiset lievemmät toimet.

Etsityllä henkilöllä on pidätyksen jälkeen oikeus saada tietoonsa pidätysmääräyksen sisältö.

Missä tapauksissa EU-maat voivat kieltäytyä luovuttamisesta?

 • Jos jokin EU-maa on jo antanut lopullisen tuomion samasta rikoksesta samalle henkilölle,
 • Jos rikoksesta on annettu yleinen armahdus EU-maassa, jota pyydetään luovuttamaan rikoksentekijä,
 • Jos asianomaista henkilöä ei voida ikänsä takia pitää rikosoikeudellisesti vastuullisena täytäntöönpanosta vastaavassa EU-maassa.

Säännöt pidätysmääräysmenettelyjen prosessuaalisten oikeuksien takaamiseksi

Näihin kuuluvat

 • Direktiivi 2010/64/EU oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä
 • Direktiivi 2012/13/EU tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä
 • Direktiivi 2013/48/EU oikeudesta käyttää avustajaa ja pitää vapaudenmenetyksen aikana yhteyttä perheenjäseniin ja työnantajaan.

Parantamisen varaa

Vuoden 2011 Euroopan komission kertomuksessa todettiin, että vaikka eurooppalainen pidätysmääräys auttaa EU-maita menestyksekkäästi rikosten torjunnassa, monilla aloilla olisi vielä parantamisen varaa. Niitä ovat esimerkiksi

 • saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä,
 • asianmukainen soveltaminen,
 • oikeasuhtaisuus,
 • prosessuaalisten oikeuksien takaaminen.

Lisätietoja Euroopan komission eurooppalaista pidätysmääräystä koskevilta verkkosivuilta

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Puitepäätös 2002/584/YOS

7.8.2002

31.12.2003

EUVL L 190, 18.7.2002, s. 1-20

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Puitepäätös 2009/299/YOS

28.3.2009

28.3.2011

EUVL L 81, 27.3.2009, s. 24-36.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010 , oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 280, 26.10.2010, s. 1-7).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/13/EU, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012 , tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 142, 1.6.2012, s. 1-10).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/48/EU oikeudesta käyttää avustajaa rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä sekä oikeudesta saada tieto vapaudenmenetyksestä ilmoitetuksi kolmannelle osapuolelle ja pitää vapaudenmenetyksen aikana yhteyttä kolmansiin henkilöihin ja konsuliviranomaisiin (EUVL L 294, 6.11.2013, s. 1-12).

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen täytäntöönpanosta vuodesta 2007 lähtien (KOM(2011) 175 lopull., 11.4.2011).

Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut lausumat (EUVL L 246, 29.9.2003, s. 1-1).

Viimeisin päivitys: 29.07.2015

Top