Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

EU:n liikkumis- ja oleskeluvapaus

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

EU:n liikkumis- ja oleskeluvapaus

Euroopan unionin kansalaisilla on oikeus liikkua ja oleskella vapaasti EU-maiden alueella EU-sopimuksissa asetettujen ehtojen mukaisesti. Ihmisten vapaa liikkuvuus on yksi EU:n perusperiaatteista.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä

 • yhdistetään yhteen säädökseen monta olemassa olevaa säädöstä,
 • määritellään (niin väliaikaisen ja pysyvän) liikkumis- ja oleskeluoikeuden ehdot EU:n kansalaisille* ja heidän perheenjäsenilleen*,
 • asetetaan edellä mainittuja oikeuksia koskevat rajoitukset yleiseen järjestykseen, yleiseen turvallisuuteen tai kansanterveyteen liittyvistä syistä,
 • selvennetään työntekijöiden, itsenäisten ammatinharjoittajien, opiskelijoiden ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien henkilöiden asema.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU:n kansalaiset, joilla on voimassa oleva henkilötodistus tai passi,

 • voivat matkustaa toiseen EU-maahan ilman maahantulo- tai maastapoistumisviisumia. Tämä koskee myös heidän perheenjäseniään, olivatpa nämä EU:n kansalaisia tai eivät,
 • voivat oleskella toisen EU-maan alueella enintään kolmen kuukauden ajan ilman muita vaatimuksia tai muodollisuuksia,
 • voivat oleskella toisen jäsenvaltion alueella yli kolmen kuukauden ajan tietyin ehdoin, jotka riippuvat heidän asemastaan vastaanottavassa maassa. Ehdot eivät koske työntekijöitä tai itsenäisiä ammatinharjoittajia. Opiskelijoilla ja muilla työmarkkinoiden ulkopuolella olevilla henkilöillä, kuten eläkeläisillä, on oltava itseään ja perheenjäseniään varten riittävät varat, niin että he eivät oleskelunsa aikana muodostu rasitteeksi vastaanottavan maan sosiaalihuoltojärjestelmälle, ja kattava sairausvakuutusturva vastaanottavassa maassa.
 • joutuvat rekisteröitymään asianomaisen viranomaisen luona, jos oleskelu kestää yli kolme kuukautta. Heidän perheenjäsenillään, jotka eivät ole EU:n kansalaisia, on oltava viisi vuotta voimassa oleva oleskelukortti.
 • voivat saada oikeuden pysyvään oleskeluun, jos he ovat oleskelleet laillisesti toisessa EU-maassa yhtäjaksoisesti viisi vuotta. Tämä koskee myös perheenjäseniä.
 • omaavat oikeuden tasavertaiseen kohteluun vastaanottavan maan kansalaisten kanssa. Vastaanottavan maan ei kuitenkaan tarvitse myöntää työmarkkinoiden ulkopuolella oleville henkilöille oikeutta sosiaaliavustukseen oleskelun ensimmäisten kolmen kuukauden aikana.

Tämän lisäksi

 • perheenjäsenet voivat tietyin ehdoin pitää oleskeluoikeuden kyseisessä maassa, jos EU:n kansalainen kuolee tai poistuu maasta,
 • EU:n kansalainen tai perheenjäsenet voidaan karkottaa, jos heidän käyttäytymisensä vakavasti uhkaa jotain yhteiskunnan olennaista etua,
 • vapaata liikkuvuutta voidaan rajoittaa vain sellaisen taudin perusteella, jonka Maailman terveysjärjestö on määritellyt mahdollisesti epidemian aiheuttavaksi.

MILLOIN DIREKTIIVI TULI VOIMAAN?

30. huhtikuuta 2004.

KESKEISET TERMIT

* EU:n kansalainen: henkilö, jolla on jonkin EU-maan kansalaisuus.

* Perheenjäsen: esimerkiksi aviopuoliso, kumppani, jonka kanssa EU:n kansalainen on rekisteröinyt parisuhteen, ja EU:n kansalaisen alle 21-vuotias jälkeläinen.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2004/38/EY

30.4.2004

30.4.2006

EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77-123

Oikaisu

-

-

EUVL L 229, 29.6.2004, s. 35-48

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/54/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien käyttämistä helpottavista toimenpiteistä (EUVL L 128, 30.4.2014, s. 8-14)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun direktiivin 2004/38/EY täytäntöönpanon ja soveltamisen parantamisesta (COM(2009) 313 final, 2.7.2009)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä vapaa liikkuvuus: viisi merkityksellistä toimenpidettä (COM (2013) 837 final, 25.11.2013)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle - Tukea kansallisille viranomaisille vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden väärinkäytön torjuntaan: Käsikirja EU:n kansalaisten ja kolmansien maiden kansalaisten välisten epäiltyjen lumeavioliittojen vastaisista toimista EU:n kansalaisten vapaata liikkuvuutta koskevan unionin lainsäädännön yhteydessä (COM(2014) 604 final, 26.9.2014)

Viimeisin päivitys: 24.09.2015

Top