Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Turvallisempia pesuaineita eurooppalaisille kuluttajille

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Turvallisempia pesuaineita eurooppalaisille kuluttajille

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 648/2004 pesuaineista

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Pesuaineet* voivat sisältää ainesosia – pinta-aktiivisia aineita* – jotka lisäävät niiden puhdistustehoa, mutta voivat heikentää veden laatua, kun niitä päästetään luontoon. Tämän vuoksi niitä on valvottava huolellisesti.

Asetuksella vahvistetaan yhteiset säännöt, jotta pesuaineita ja pinta-aktiivisia aineita voidaan myydä ja käyttää kaikkialla EU:ssa ja samalla varmistaa ympäristönsuojelun ja ihmisten terveyden suojelun korkea taso.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Säädöksellä yhdenmukaistetaan testausmenetelmiä, joilla määritetään kaikkien pesuaineissa käytettävien pinta-aktiivisten aineiden biohajoavuus. Tämä koskee primääristä* ja lopullista* biohajoavuutta.
  • Testit on tehtävä laboratorioissa, jotka ovat kansainvälisesti tunnustettujen standardien mukaisia.
  • Valmistajat vastaavat siitä, että niiden tuotteet täyttävät säädöksen vaatimukset.
  • Valmistajien on pidettävä asiasta vastaavien viranomaisten saatavilla testituloksia koskevat tiedot ja annettava viipymättä ja maksutta lääkintähenkilöstölle luettelo valmisteen ainesosista.
  • Pesuaineiden pakkauksessa olevat tiedot on merkittävä luettavin, näkyvin ja pysyvin kirjaimin. Tietoihin sisältyvät muun muassa valmistajan yhteystiedot ja koostumustiedot.
  • Kuluttajille myytävissä pesuaineissa on oltava tiedot suositellusta annostelusta erilaisille pesuohjelmille tavallisessa pesukoneessa.
  • Kansalliset viranomaiset voivat kieltää tietyn pesuaineen markkinoille saattamisen, jos ne katsovat sen aiheuttavan vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle. Ne ilmoittavat tästä päätöksestä Euroopan komissiolle ja muille EU-maille.

Vuonna 2012 lainsäädäntöä muutettiin yhdenmukaistamalla sääntöjä, jotka koskevat kotitalouksien pyykinpesuaineiden ja konetiskiaineiden fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden pitoisuuksien rajoittamista.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 8. lokakuuta 2005.

TAUSTAA

Aiempi säädös kattoi vain pesuaineiden pinta-aktiivisten aineiden primäärisen biohajoavuuden. Tässä sen korvaavassa asetuksessa pääpaino on lopullisessa biohajoavuudessa.

Vuonna 2012 tehdyssä muutoksessa otetaan käyttöön uusia rajoituksia, jotta vähennetään pesuaineiden sisältämien fosfaattien ekosysteemeille ja vedelle mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja eli rehevöitymistä.

Lisätietoja on saatavana kemikaalilainsäädäntöä käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

KESKEISET TERMIT

* Pesuaine: saippuoita ja/tai muita pinta-aktiivisia aineita sisältävät nestemäisessä, jauhemaisessa tai muussa muodossa olevat aineet ja valmisteet, jotka on tarkoitettu pesemiseen ja puhdistamiseen.

* Pinta-aktiivinen aine: yksi monista pesuaineen sisältämistä eri yhdisteistä. Niitä lisätään lian poistamiseksi nahasta, vaatteista ja taloustarvikkeista, etenkin keittiöissä ja kylpyhuoneissa. Ne alentavat kahden nesteen tai nesteen ja kiinteän aineen välistä pintajännitystä. Ne voivat toimia myös kostutusaineina, emulgointiaineina ja vaahdotusaineina. Sanalla tarkoitetaan ainetta, jolla on pinta-aktiivisia ominaisuuksia.

* Primäärinen biohajoavuus: kun pinta-aktiivinen aine menettää pinta-aktiiviset ominaisuutensa. Näiden ominaisuuksien menettäminen on tärkeää, jotta vedenkäsittelylaitoksiin kohdistuvat haittavaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi.

* Lopullinen biohajoavuus: kun pinta-aktiivinen aine hajoaa hiilidioksidiksi, vedeksi ja mineraalisuoloiksi ja imeytyy luontoon.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin asetus (EY) N:o 648/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, pesuaineista (EUVL L 104, 8.4.2004, s. 1–35)

Asetukseen (EY) N:o 648/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 15.02.2016

Top