EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kuluttajien suojeleminen kohtuuttomilta sopimusehdoilta

Kuluttajien suojeleminen kohtuuttomilta sopimusehdoilta

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 93/13/ETY kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Direktiivi (EU) 2019/2161 direktiivin 93/13/ETY ja direktiivien 98/6/EY, 2005/29/EY sekä 2011/83/EU muuttamisesta unionin kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon valvonnan parantamisen ja nykyaikaistamisen osalta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivillä 93/13/ETY suojellaan EU:n kuluttajia kohtuuttomilta ehdoilta, joita saatetaan sisällyttää kuluttajan ostamia tavaroita tai palveluja koskeviin vakiosopimuksiin. Direktiivissä otetaan käyttöön ”vilpittömän mielen” vaatimus, jotta vältetään huomattava epätasapaino osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien välillä.
 • Osana Kuluttajat vahvempaan asemaan -aloitetta direktiiviä 93/13/ETY on muutettu direktiivillä (EU) 2019/2161, jolla pyritään nykyaikaistamaan EU:n kuluttajalainsäädäntöä ja parantamaan sen valvontaa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivi 93/13/ETY

 • Sopimuksen kohteena olevat tavarat ja palvelut, ostotapahtuman olosuhteet sekä kaikki muut ehdot on otettava huomioon arvioitaessa, onko sopimukseen sisältyvä määräys kohtuullinen.
 • Tässä arvioinnissa ei oteta huomioon tavaroista tai palveluista maksettavaa hintaa, ellei kyseessä oleva ehto ole epäselvä ja vaikeasti ymmärrettävissä.
 • Direktiiviin sisältyy ei-tyhjentävä ja ohjeellinen luettelo kohtuuttomista sopimusehdoista. Niitä ovat suhteettoman suuren korvauksen vaatiminen kuluttajalta tai kuluttajan sitominen ehtoihin, joiden ymmärtämiseen hänellä ei ole ollut aikaa ennen sopimuksen tekemistä.
 • Kaikki kirjalliset sopimukset on laadittava selvin ja ymmärrettävin ilmaisuin. Jos ehdon merkityksestä syntyy epäilystä, se on tulkittava kuluttajalle suotuisalla tavalla.
 • Kohtuuttomiksi katsotut ehdot eivät sido kuluttajaa, mutta sopimus sitoo edelleen osapuolia, jos se on laillisesti mahdollista.
 • EU-maiden on varmistettava, että kuluttajilla on käytössään tehokkaita oikeussuojakeinoja kuluttajasopimusten kohtuuttomien ehtojen soveltamisen lopettamiseksi.
 • Järjestöt ja henkilöt, joilla on oikeutettu intressi suojella kuluttajia, voivat saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi kohtuuttoman sopimusehdon soveltamisen lopettamisen.
 • Euroopan komissio antoi vuonna 2019 tiedonannossa ohjeita direktiivin 93/13/ETY tulkinnasta ja soveltamisesta. Tiedonannossa esitellään jäsennellyllä tavalla Euroopan unionin tuomioistuimen direktiiviä koskevaa laajaa oikeuskäytäntöä tarkoituksena helpottaa direktiivin tehokasta soveltamista EU:ssa sekä Euroopan talousalueeseen kuuluvissa maissa.

Seuraamukset

 • Muutosdirektiivillä (EU) 2019/2161 EU-maat velvoitetaan ottamaan käyttöön tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia kohtuuttomia sopimusehtoja koskevia sääntöjä rikkoville elinkeinonharjoittajille tiettyjen muuttujien perusteella. Perusteita ovat:
  • rikkomuksen luonne, vakavuus, laajuus ja kesto;
  • elinkeinonharjoittajan kuluttajille aiheutuneen vahingon lieventämiseksi tai korjaamiseksi toteuttamat toimet;
  • elinkeinonharjoittajan mahdolliset aiemmat rikkomukset;
  • elinkeinonharjoittajalle muissa jäsenvaltioissa samasta rikkomuksesta määrätyt seuraamukset rajatylittävissä tapauksissa, joissa tiedot tällaisista seuraamuksista ovat saatavilla asetuksella (EU) 2017/2394 perustetun mekanismin kautta (ks. tiivistelmä).
 • Uuden direktiivin mukaan EU-maiden on voitava määrätä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia, kun ne asetuksen (EU) 2017/2394 mukaisia koordinoituja toimia toteuttaessaan havaitsevat merkittäviä rajatylittäviä rikkomuksia, jotka vaikuttavat useisiin EU-maihin. Määrättävien sakkojen on olisi oltava neljä prosenttia elinkeinonharjoittajan vuotuisesta liikevaihdosta tai kaksi miljoonaa euroa, jos tietoja elinkeinonharjoittajan vuotuisesta liikevaihdosta ei ole saatavilla.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVEJÄ SOVELLETAAN?

 • Direktiiviä 93/13/ETY on sovellettu 16. huhtikuuta 1993 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 31. joulukuuta 1994 mennessä.
 • Muutosdirektiivi (EU) 2019/2161 on saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 28. marraskuuta 2021 mennessä. EU-maiden on sovellettava säännöksiä 28. toukokuuta 2022 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista (EYVL L 95, 21.4.1993, s. 29–34)

Direktiiviin 93/13/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/2161, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 98/6/EY, 2005/29/EY sekä 2011/83/EU muuttamisesta unionin kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon valvonnan parantamisen ja nykyaikaistamisen osalta (EUVL L 328, 18.12.2019, s. 7–28)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto – Ohjeita kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY tulkinnasta ja soveltamisesta (EUVL C 323, 27.9.2019, s. 4–92)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle – Kuluttajat vahvempaan asemaan (COM(2018) 183 final, 11.4.2018)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2017/2394, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 kumoamisesta (EUVL L 345, 27.12.2017, s. 1–26)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 10.03.2020

Top