Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuosi (2009)

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuosi (2009)

Komissio julistaa täten, että vuosi 2009 nimetään Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuodeksi. Aloitteen tarkoituksena on edistää luovuutta ja innovointikykyä kaikille kuuluvina avaintaitoina elinikäisen oppimisen avulla. Haasteena on saada aikaan suotuisa ympäristö kaikenlaiselle luovuudelle ja innovoinnille, olipa se sitten taiteellista, kulttuurista, sosiaalista tai teknologista ja edistää tietämyksen ja ideoiden käyttökelpoisuutta.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1350/2008/EY, annettu 16. joulukuuta 2008, Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuodesta (2009).

TIIVISTELMÄ

Luomis- ja innovointikyky on taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen keskeinen edellytys. Euroopan unionin (EU) on vahvistettava luovuus- ja innovointikapasiteettiaan, jotta tätä kapasiteettia voidaan kehittyvässä osaamisyhteiskunnassa mieluummin rohkaista kuin lannistaa.

Luovuus on inhimillinen ominaisuus, joka ilmenee monissa eri yhteyksissä. Se voi olla taidetta, muotoilua tai käsiteollisuutta, mutta yhtä hyvin tieteellisiä saavutuksia, yrittäjyyttä ja sosiaalista innovointia.

Innovointi on ihmisen luovuudesta syntynyttä uusien ideoiden toteuttamista käytännössä. Sen vuoksi toisiinsa kiinteästi liittyvät luovuus ja innovointikyky ovat oleellisia niin talouden ja yhteiskunnan aloilla kuin taiteissakin.

Menetelmä

Viitekehyksenä käytetään Euroopan parlamentin ja neuvoston 18. joulukuuta 2006 antamaa suositusta 2006/962/EY elinikäisen oppimisen avaintaidoista.

Menetelmä on monialainen, koska se kattaa sekä opetus- ja koulutusalan että kulttuurin, yritystoiminnan, joukkoviestinnän, tutkimuksen, sosiaali- ja aluepolitiikan, tietoyhteiskunnan ja maaseudun kehittämisen.

Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuoden toteuttamiseen käytetään nykyisiä yhteisön ohjelmia, varsinkin elinikäisen oppimisen toimintaohjelmaa 2007-2013 ja eurooppalaista nuorisosopimusta. Aloitteessa hyödynnetään Euroopan kulttuurienvälisestä teemavuodesta (2008) ja Kulttuuri-ohjelmasta (2007−2013) saatuja tuloksia luovuuden ja innovointikyvyn edistämiseksi kulttuurisesti monimuotoisessa ympäristössä.

Aloitteelle ei myönnetä erillistä rahoitusta. Tarvittavat resurssit rahoitetaan koulutusalan ohjelmien ja muiden asiaankuuluvien ohjelmien taloudellisesta liikkumavarasta.

Jokainen jäsenvaltio on nimennyt koordinaattorin, joka varmistaa yhteyden kansallisella tasolla sekä jäsenvaltioiden ja yhteisön välillä yhteisön tasolle asetetun ohjauskomitean kautta.

Erityistavoitteet

Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuoden erityistavoitteet ovat:

  • tarjotaan innovointia suosiva ympäristö
  • osoitetaan monimuotoisen kulttuurin merkitys
  • edistetään luovuutta ja aloitekykyä jo nuoresta iästä alkaen muodollisen ja epämuodollisen koulutuksen sekä epämuodollisten nuorisotoimien avulla
  • osoitetaan luovuuden, innovoinnin ja yrittäjyyden merkitys, varsinkin taloudellista kasvua ja työllisyyttä ajatellen
  • edistetään yhteiskunnallisissa ja ammatillisissa ympäristöissä tärkeiden taitojen hankkimista
  • edistetään muotoiluteollisuuden asemaa
  • kannustetaan sekä julkisia että yksityisiä organisaatioita luovuuteen ja innovointiin.

Luovuutta ja innovointia koskevat tapahtumat

Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuotta toteutetaan konkreettisesti alue- ja paikallistasolla, jäsenvaltioiden tasolla ja yhteisön tasolla seuraavanlaisin toimenpitein:

  • järjestetään kokouksia ja tapahtumia keskustelun edistämiseksi, ja parannetaan eri kohderyhmien tietoisuutta luovuuden ja innovointikyvyn merkityksestä
  • järjestetään tiedotus- ja edistämiskampanjoita, joilla levitetään keskeisiä viestejä ja hyviä käytäntöjä
  • toteutetaan selvityksiä ja tutkimuksia yhteisön tasolla tai jäsenvaltioiden tasolla.

Luovuuden ja innovoinnin edistäminen koulutuksen kautta

Komissio painottaa sitä, miten tärkeää on vahvistaa luovuuden ja innovoinnin asemaa koulutusjärjestelmissä, sillä koulutus on osaamiskolmion (koulutus, tutkimus ja innovointi) toimivuuden edellytys.

Teemavuonna tulisikin pohtia perusteellisesti käytössä olevia opetus- ja arviointimenetelmiä. Motivaatio ja aloitekyky ovat luovuuden ja innovointikyvyn perusedellytyksiä, ja niiden merkitystä olisikin korostettava enemmän sekä nuorten että varttuneempien koulutuksessa koko elämän ajan.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös N:o 1350/2008/EY

25.12.2008

EUVL L 348, 24.12.2008

Viimeisin päivitys 03.02.2009

Top