Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopan kulttuuripääkaupunki

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Euroopan kulttuuripääkaupunki

Euroopan kulttuuripääkaupungin nimeäminen auttaa tuomaan esiin Euroopan kulttuurien rikkautta, moninaisuutta ja yhteisiä piirteitä sekä antaa Euroopan unionin kansalaisille mahdollisuuden tutustua paremmin toistensa kulttuuriin.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 1419/1999/EY, tehty 25 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskevasta yhteisön toiminnasta vuosina 2005-2019. [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Euroopan kulttuuripääkaupunki on päätöksen mukaan nimettävä vuodesta 2005 alkaen seuraavia yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen (2 artikla):

  • Asianomainen jäsenvaltio (ks. päätöksen 649/2005/EY liite I) toimittaa yhden tai useamman ehdotuksen kulttuurikaupungiksi sopivasta kaupungista tai kaupungeista sekä mahdollisen suosituksensa Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja alueiden komitealle viimeistään neljä vuotta ennen kuin kyseisen tapahtuman on määrä alkaa.
  • Komissio kutsuu vuosittain koolle valintalautakunnan, jonka tehtävänä on esittää kertomus tehdyistä ehdotuksista. Euroopan parlamentti voi antaa komissiolle lausunnon yhdestä tai useammasta tehdystä ehdotuksesta kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun kertomus on saatu.
  • Neuvosto nimeää Euroopan parlamentin lausunnon ja valintalautakunnan kertomuksen perusteella annetusta komission suosituksesta asianomaisen kaupungin virallisesti Euroopan kulttuuripääkaupungiksi siksi vuodeksi, joksi sitä on ehdotettu.

Vuodesta 2009 alkaen kulttuurikaupungin nimeämisessä otetaan huomioon Euroopan unionin laajentuminen 25 jäsenvaltioksi päätöksen 649/2005/EY liitteessä I vahvistetun luettelon mukaisesti. Aikajärjestystä voidaan muuttaa kyseisten jäsenvaltioiden yhteisellä sopimuksella.

Ehdotukseen on sisällyttävä Euroopan laajuinen kulttuurihanke, joka liittyy eurooppalaisesti merkittävään erityisteemaan ja perustuu pääasiallisesti kulttuuriyhteistyöhön perustamissopimuksen 151 artiklassa (entisessä 128 artiklassa) tarkoitettujen tavoitteiden ja toimien mukaisesti. Hanke voidaan toteuttaa yhdessä muiden eurooppalaisten kaupunkien kanssa.

Ehdotuksessa on täsmennettävä, miten ehdotettu hakijakaupunki aikoo valitun teeman puitteissa (3 artikla):

  • tuoda esille sellaisia eurooppalaisille yhteisiä taidevirtauksia ja -tyylejä, joita se on innoittanut tai joihin se on huomattavasti myötävaikuttanut;
  • edistää tapahtumia, joihin osallistuu kulttuurin parissa toimivia henkilöitä jäsenvaltioiden muista kaupungeista ja jotka johtavat kestävän kulttuuriyhteistyön luomiseen, sekä edistää tällaisten henkilöiden liikkumista Euroopan unionissa;
  • varmistaa väestön laajan liikkeelle saamisen ja osallistumisen;
  • rohkaista muiden unionin kansalaisten vastaanottamista ja edistää tapahtumien levittämistä mahdollisimman laajalti ja monikielisesti hyödyntämällä kaikkia multimedian keinoja;
  • edistää Euroopan kulttuurien ja maailman muiden kulttuurien välistä vuoropuhelua;
  • hyödyntää kaupungin historiallista perintöä, kaupunkiarkkitehtuuria ja elämänlaatua.

Euroopan unionin ulkopuoliset Euroopan maat voivat osallistua tähän toimintaan. Tällainen maa voi ehdottaa jotain kaupunkia yhdeksi Euroopan kulttuuripääkaupungiksi ja ilmoittaa ehdotuksestaan Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja alueiden komitealle. Neuvosto nimeää komission suosituksesta yksimielisesti yhden näistä ehdotetuista kaupungeista virallisesti Euroopan kulttuuripääkaupungiksi kullekin vuodelle ottaen huomioon, että valmisteluaikaa olisi oltava neljä vuotta (4 artikla).

Kunkin nimetyn kaupungin on laadittava kulttuuritapahtumien ohjelma, jossa korostetaan kaupungin omaa kulttuuria ja kulttuuriperintöä sekä kaupungin asemaa osana yhteistä kulttuuriperintöä ja jossa pysyvän yhteistyön aikaansaamiseksi otetaan huomioon muista Euroopan maista kotoisin olevat kulttuurin parissa toimivat henkilöt (5 artikla).

Komissio laatii edellisen vuoden tapahtuman tuloksista kunakin vuonna arviointikertomuksen. Kertomus toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja alueiden komitealle.

Komissio voi myös tehdä sellaisia ehdotuksia tämän päätöksen tarkistamiseksi, joiden se arvioi olevan tämän toiminnan sujuvuuden kannalta tarpeellisia (6 artikla).

Euroopan unioni voi osallistua Euroopan kulttuuripääkaupunkia koskevan aloitteen rahoittamiseen Kulttuuri 2000 -puiteohjelman välityksellä ja tukea yhtä tai useampaa tapahtumakalenterissa esitettyä eurooppalaista tapahtumaa.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 1419/1999/EY

-

-

EYVL L 166, 1.7.1999

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 649/2005/EY

26.5.2005

-

EUVL L 117, 4.5.2005

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös2005/815/EY, tehty 14 päivänä marraskuuta 2005, Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumasta vuonna 2009 [EUVL L 305, 24.11.2005].

Neuvosto on nimennyt kaksi kaupunkia, Linzin (Itävalta) ja Vilnan (Liettua) Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2009.

Neuvoston päätös 2004/659/EY, tehty 27 päivänä toukokuuta 2004, Euroopan kulttuuripääkaupungin nimeämisestä vuodeksi 2008 [EUVL L 301, 28.9.2004].

Neuvosto on nimennyt kaksi kaupunkia, Liverpoolin (Yhdistyneet kuningaskunnat) ja Stavangerin (Norja) Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2008.

Neuvoston päätös 2004/654/EY, tehty 27 päivänä toukokuuta 2004, Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumasta vuonna 2007 [EUVL L 299, 24.9.2004].

Neuvosto on nimennyt kaksi kaupunkia, Luxemburgin ja Sibiun (Romania) Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2007.

Neuvoston päätös 2003/399/EY, tehty 6 päivänä toukokuuta 2003, Euroopan kulttuuripääkaupungin nimeämisestä vuodeksi 2006 [EUVL L 139, 6.6.2003].

Patrasin kaupunki Kreikassa on nimetty Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2006.

Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä toukokuuta 2002, Euroopan kulttuuripääkaupungin nimeämisestä vuodeksi 2005 [EYVL C 124, 25.5.2002].

Corkin kaupunki on nimetty Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2005.

Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä joulukuuta 1999, neuvoston suorittamasta valintalautakunnan jäsenten nimeämisestä Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskevaa yhteisön toimintaa varten [EYVL C 9, 13.1.2000].

Vuodesta 2000 alkaen komissio kutsuu vuosittain koolle valintalautakunnan, jonka tehtävänä on antaa kertomus yhdestä tai useammasta tehdystä ehdotuksesta tämän toiminnan tavoitteet ja erityispiirteet huomioon ottaen. Valintalautakunta koostuu johtavista riippumattomista henkilöistä, jotka ovat kulttuurialan asiantuntijoita, ja se antaa kertomuksen komissiolle, parlamentille ja neuvostolle. Euroopan parlamentti voi antaa komissiolle lausunnon yhdestä tai useammasta ehdotuksesta kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut kertomuksen.

Viimeisin päivitys 10.01.2006

Top