Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU:n paikkatietoinfrastruktuuri (INSPIRE)

EU:n paikkatietoinfrastruktuuri (INSPIRE)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2007/2/EY Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivissä säädetään yleiset säännöt, joiden tarkoituksena on Euroopan unionin (EU) ympäristöpolitiikkoja ja ympäristöön mahdollisesti vaikuttavia politiikkoja tai toimintoja tukevan Euroopan paikkatietoinfrastruktuurin* perustaminen.
 • Tämä eurooppalainen infrastruktuuri perustuu jäsenvaltioiden perustamiin ja ylläpitämiin paikkatietoinfrastruktuureihin.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Säädöstä sovelletaan paikkatietoihin, jotka

 • liittyvät alueeseen, jolla jäsenvaltiolla on lainkäyttöoikeuksia
 • ovat sähköisessä muodossa
 • ovat viranomaisen tai verkkoa käyttävän toisen elimen hallussa tai näiden puolesta toisen hallussa
 • liittyvät ympäristötietoihin.
 • EU-maiden on varmistettava, että direktiivissä luetelluista erilaisista ympäristöön liittyvistä paikkatietoaineistoista* ja paikkatietopalveluista tuotetaan metatietoja*. Aiheesta riippuen metatiedot on tuotettava kahden tai viiden vuoden kuluessa sääntöjen voimaantulopäivästä.
 • Euroopan komissio hyväksyy komitean avustamana tekniset järjestelyt paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden varmistamiseksi ja yhdenmukaistaa niitä mahdollisuuksien mukaan.
 • Nämä täytäntöönpanosäännöt oli määrä hyväksyä tietoryhmästä riippuen viimeistään 15. toukokuuta 2009 tai 15. toukokuuta 2012.
 • EU-maiden on perustettava seuraavien palvelujen verkko ja ylläpidettävä sitä:
 • Hakupalvelut: mahdollistavat paikkatietoaineistojen ja paikkatietopalvelujen hakemisen.
 • Katselupalvelut: mahdollistavat paikkatietoaineistojen esittämisen näytöllä, näytöllä olevalla kartalla liikkumisen, mittakaavan suurentamisen ja pienentämisen, kartan vierityksen tai eri tietojen päällekkäin näyttämisen.
 • Latauspalvelut: mahdollistavat paikkatietoaineistojen kopioinnin omalle tietokoneelle ja mahdollisuuksien mukaan suoran pääsyn niihin.
 • Muunnospalvelut: mahdollistavat paikkatietoaineistojen muuntamisen yhteentoimivuuden saavuttamiseksi.
 • Viranomaisten on voitava yhdistää paikkatietoaineistot ja -palvelut kansalliseen verkkoon.
 • EU-maat voivat rajoittaa paikkatietoaineistojen ja -palvelujen julkista saatavuutta erilaisista syistä, joita ovat muun muassa laissa säädetty luottamuksellisuus, yleinen turvallisuus, teollis- ja tekijänoikeudet tai ympäristönsuojelu.
 • Komissio ylläpitää EU:n INSPIRE-paikkatietoportaalia. Se tarjoaa yhteyden kansallisiin verkkoihin.
 • Direktiivissä ei edellytetä uusien paikkatietojen keräämistä.

Arviointi

 • Komissio antoi elokuussa 2016 kertomuksensa INSPIRE-direktiivin (2007/2/EY) täytäntöönpanosta. Se julkaisi kertomuksen kanssa yksityiskohtaisen arvioinnin, joka toteutettiin sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan ohjelman (REFIT) puitteissa.
 • Arviointi osoitti, että INSPIRE-direktiivi on edelleen laajasti ottaen tarkoituksenmukainen mutta että lisätoimenpiteitä tarvitaan EU:n ja EU-maiden tasolla täytäntöönpanossa havaittujen merkittävien puutteiden korjaamiseksi ja direktiivin etujen hyödyntämiseksi. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä tiettyihin tietopoliitiikan säännöksiin (direktiivin 17 artikla) ja täytäntöönpanosääntöjen teknisten eritelmien vaatimuksiin ja käyttöön (mukaan lukien raportoinnin virtaviivaistaminen).
 • Tämän seurauksena komissio on antanut ylläpitoa ja täytäntöönpanoa koskevassa työohjelmassa 2016–2020lukuisia suosituksia ja ehdottanut toimenpiteitä, jotka se nyt panee täytäntöön tiiviissä yhteistyössä EU-maiden kanssa.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 15. toukokuuta 2007 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 15. toukokuuta 2009.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Paikkatietoinfrastruktuuri: kattaa metatiedot, paikkatietoaineistot ja paikkatietopalvelut, verkkopalvelut ja -teknologiat, tietojen yhteiskäyttöä, saatavuutta ja käyttöä koskevat sopimukset sekä koordinointi- ja seurantamekanismit, -prosessit ja -menetelmät.

Metatieto: paikkatietoaineistoja ja paikkatietopalveluja kuvaava tieto, joka mahdollistaa kyseisten aineistojen ja palvelujen löytämisen, luetteloinnin ja käytön.

Paikkatieto: kaikki tieto, joka sisältää välittömän tai välillisen viittauksen tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen, kuten osoitteet, liikenneverkot, korkeus ja maankäyttö.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1–14)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 1205/2008, annettu 3 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta metatiedon osalta (EUVL L 326, 4.12.2008, s. 12–30).

Asetukseen (EU) N:o 1205/2008 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Komission päätös 2009/442/EY, tehty 5 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta seurannan ja raportoinnin osalta (EUVL L 148, 11.6.2009, s. 18–26).

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19–40)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EY) N:o 976/2009, annettu 19 päivänä lokakuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta verkkopalvelujen osalta (EUVL L 274, 20.10.2009, s. 9–18).

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EU) N:o 268/2010, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta niiden säännösten osalta, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden on mahdollistettava yhteisön toimielimille ja elimille pääsy paikkatietoaineistoihin ja paikkatietopalveluihin yhdenmukaisin edellytyksin (EUVL L 83, 30.3.2010, s. 8–9)

Komission asetus (EU) N:o 1089/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta (EUVL L 323, 8.12.2010, s. 11–102).

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EU) N:o 1088/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 976/2009 muuttamisesta latauspalvelujen ja muunnospalvelujen osalta (EUVL L 323, 8.12.2010, s. 1–10)

Komission asetus (EU) N:o 102/2011, annettu 4 päivänä helmikuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta annetun asetuksen (EU) N:o 1089/2010 muuttamisesta (EUVL L 31, 5.2.2011, s. 13–34)

Komission asetus (EU) N:o 1253/2013, annettu 21 päivänä lokakuuta 2013, direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta annetun asetuksen (EU) N:o 1089/2010 muuttamisesta (EUVL L 331, 10.12.2013, s. 1–267)

Komission asetus (EU) N:o 1311/2014, annettu 10 päivänä joulukuuta 2014, asetuksen (EY) N:o 976/2009 muuttamisesta INSPIRE-metatietoelementin määritelmän osalta (EUVL L 354, 11.12.2014, s. 6–7)

Komission asetus (EU) N:o 1312/2014, annettu 10 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta annetun asetuksen (EU) N:o 1089/2010 muuttamisesta (EUVL L 354, 11.12.2014, s. 8–16)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/18/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta sekä neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta (EUVL L 197, 24.7.2012, s. 1–37)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/40/EU, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2010, tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista (EUVL L 207, 6.8.2010, s. 1–13)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 377/2014, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, Copernicus-ohjelman perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 911/2010 kumoamisesta (EUVL L 122, 24.4.2014, s. 44–66)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/89/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, merten aluesuunnittelun puitteista (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 135–145)

Viimeisin päivitys: 21.02.2017

Top