Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Kevyiden moottoriajoneuvojen aiheuttaman saastumisen vähentäminen

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Kevyiden moottoriajoneuvojen aiheuttaman saastumisen vähentäminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 715/2007 – kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen tyyppihyväksyntä päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuus

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Siinä yhdenmukaistetaan kevyiden ajoneuvojen eli henkilö- ja pakettiautojen päästöjen vähentämistä koskevat tekniset vaatimukset.
 • Sen soveltamisalaan kuuluvat varaosat, kuten pilaantumista rajoittavat laitteet*, ja siinä vahvistetaan niiden huoltoa ja korjaamista koskevat säännöt.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetusta sovelletaan alle viiden tonnin painoisiin henkilöautoihin ja alle 12 tonnin painoisiin tavarankuljetusajoneuvoihin.

Ajoneuvojen valmistajien on:

 • osoitettava, että kaikki uudet ajoneuvot ja pilaantumista rajoittavat laitteet ovat lainsäädännön mukaisia ja täyttävät päästörajat ajoneuvon tavanomaisen elinkaaren ajan;
 • varmistettava, että pilaantumista rajoittavat laitteet kestävät 160 000 kilometrin ajan ja että ne tarkistetaan viiden vuoden tai 100 000 kilometrin kuluttua sen mukaan, kumpi näistä toteutuu aiemmin;
 • ilmoitettava ajoneuvon ostajalle hiilidioksidipäästöt ja polttoaineen kulutusluvut;
 • suunniteltava, valmistettava ja asennettava osat siten, että ajoneuvo on säädösten mukainen;
 • sallittava päästöjenrajoitusjärjestelmien tehokkuutta vähentävien estolaitteiden käyttö ainoastaan tiukoin edellytyksin, esimerkiksi kun se on tarpeen moottorin suojaamiseksi vaurioitumiselta tai vahingolta;
 • annettava itsenäisille korjaamoalan toimijoille vapaa ja standardoitu pääsy ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin verkkosivustojen kautta. Tällaisia tietoja ovat muun muassa huoltokirjat ja tekniset ohjeet. Valmistajat voivat periä näistä tiedoista kohtuullisen maksun.

Kansallisten viranomaisten on:

 • annettava EU:n tai kansallinen tyyppihyväksyntä* lainsäädännön mukaisille uusille ajoneuvoille (eli sallittava niiden myynti);
 • evättävä hyväksyntä ajoneuvoilta, jotka eivät täytä päästöihin tai polttoaineenkulutukseen liittyviä vaatimuksia kullekin ajoneuvoluokalle asetetussa määräajassa;
 • kiellettävä sellaisten pilaantumista rajoittavien laitteiden myynti ja ajoneuvoon asentaminen, jotka eivät täytä EU:n vaatimuksia;
 • varmistettava, että valmistajille, jotka antavat vääriä tietoja tai väärentävät tuloksia, jättävät tietoja ilmoittamatta, käyttävät estolaitteita tai kieltäytyvät antamasta tietoja, määrätään seuraamuksia.

Kansalliset viranomaiset voivat tammikuun 2011 ja syyskuun 2016 välisenä aikana tarjota taloudellisia kannustimia niille, jotka aikaistavat päästöjä vähentävien laitteiden käyttöönottoa.

Euroopan komission oli annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle 2. heinäkuuta 2011 mennessä kertomus järjestelmän toimivuudesta. Komissio tarkastelee säännöllisesti lainsäädännössä vahvistettuja menettelyjä, testejä, vaatimuksia ja päästörajoja.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 3. tammikuuta 2009 alkaen. Kansalliset viranomaiset eivät kuitenkaan saa 2. heinäkuuta 2007 alkaen evätä uudelta ajoneuvotyypiltä EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää eivätkä kieltää uuden ajoneuvon rekisteröintiä, myyntiä tai käyttöönottoa ajoneuvojen päästöihin tai polttoaineenkulutukseen liittyvistä syistä, jos asianomainen ajoneuvo on tämän asetuksen säännösten mukainen (ks. 10 artiklan 1 kohta). Myös taloudellisia kannustimia koskevaa 12 artiklaa sovelletaan 2. heinäkuuta 2007 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Pilaantumista rajoittava laite: mekanismi tai laite, joka poistaa esimerkiksi ajoneuvojen pakokaasuista epäpuhtauksia, jotka muutoin vapautuisivat ilmakehään.

Tyyppihyväksyntä: sääntelyyn liittyvät sekä teknisiä ominaisuuksia ja turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset täyttävälle tuotteelle annettu vaatimustenmukaisuustodistus.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta (EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1–16)

Asetukseen (EY) N:o 715/2007 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 09.11.2016

Top