EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pintavesiin sovellettavat ympäristölaatunormit

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2008/105/EY ympäristönlaatunormeista vesipolitiikan alalla

DIREKTIIVIN TARKOITUS

  • Direktiivissä vahvistetaan ympäristölaatunormit, jotka koskevat pintavesissä* esiintyviä aineita tai aineryhmiä, jotka ovat prioriteettiaineiksi luokiteltuja pilaavia aineita, koska ne aiheuttavat merkittävän riskin vesiympäristölle tai vesiympäristön välityksellä. Nämä normit vastaavat EU:n vesipuitedirektiivin (direktiivi 2000/60/EY) strategiaa ja tavoitteita.
  • Sillä kumotaan direktiivit 82/176/EEC, 83/513/ETY, 84/156/ETY, 84/491/ETY ja 86/280/ETY 22. joulukuuta 2012 alkaen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivissä asetetaan prioriteettiaineiden ja kahdeksan muun pilaavan aineen ympäristönlaatunormit. Näitä aineita ovat metallit kadmium, lyijy, elohopea ja nikkeli sekä niiden yhdisteet, bentseeni, polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) ja monet torjunta-aineet. Monet näistä prioriteettiaineista on luokiteltu vaarallisiksi.

Direktiivissä 2008/105/EY asetettavat ympäristölaatunormit ovat vedessä (tai eliöstössä*) olevien prioriteettiaineiden ja kahdeksan muun pilaavan aineen pitoisuuksien raja-arvoja eli kynnysarvoja, joita ei saa ylittää, jos halutaan varmistaa vesien hyvä kemiallinen tila. Vedenlaatunormeja on kahdenlaisia:

  • kynnysarvo yhden vuoden ajanjaksolla tehtyjen mittausten perusteella lasketulle kyseisen aineen keskimääräiselle pitoisuudelle. Tämän normin tarkoituksena on suojella pitkäaikaiselta altistumiselta pilaaville aineille vesiympäristössä
  • kyseisen aineen sallittu enimmäispitoisuus eli enimmäismäärä kussakin yksittäisessä mittauksessa. Tämän normin tarkoituksena on varmistaa suojelu lyhytaikaiselta altistumiselta eli pilaantumishuipuilta.

Seuraaviin ryhmiin sovelletaan eri ympäristönormeja:

  • sisämaan pintavedet (joet ja järvet)
  • muut pintavedet (jokisuiden vaihettumisalueet, rannikko- ja aluevedet).

EU-maiden on varmistettava, että ympäristölaatunormeja noudatetaan. Niiden on myös toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, ettei yleensä sedimentteihin ja/tai eliöstöön kertyvien aineiden pitoisuudet kasva merkittävästi.

Direktiivi 2013/39/EU

Direktiivillä 2013/39/EU saatettiin ajan tasalle seitsemän ensimmäiseen 33 aineen luetteloon sisältyneen prioriteettiaineen ympäristölaatunormit ottaen huomioon näiden aineiden ominaisuuksia koskevat uusimmat tieteelliset ja tekniset tiedot.

Näiden seitsemän olemassa olevan prioriteettiaineen tarkistetut ympäristölaatunormit oli otettava ensimmäistä kertaa huomioon EU-maiden vesipiirien hoitosuunnitelmissa 22. joulukuuta 2015 alkaen, jotta näiden aineiden osalta saavutettaisiin pintaveden hyvä kemiallinen tila 22. joulukuuta 2021 mennessä.

Direktiiviin lisättiin 12 vastikään yksilöityä prioriteettiainetta, joiden ympäristölaatunormit oli otettava huomioon täydentävien toimenpideohjelmien laatimisessa ja alustavissa toimenpideohjelmissa, jotka oli määrä toimittaa Euroopan komissiolle vuoden 2018 loppuun mennessä, jotta näiden aineiden osalta saavutetaan pintavesien hyvä kemiallinen tila 22. joulukuuta 2027 mennessä.

Tarkkailtavien aineiden luettelo

Lisäksi direktiivissä 2013/39/EU edellytetään, että komissio laatii luettelon tarkkailtavista aineista, joista kerätään unionin laajuisesti seurantatietoja tulevien priorisointien tueksi. Uusin tarkkailtavien aineiden luettelo vahvistetaan täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2018/840.

Sekoittumisvyöhykkeet

Direktiivissä 2008/105/EY edellytetään myös, että EU-maat nimeävät päästölähteiden läheisyydessä sijaitsevia sekoittumisvyöhykkeitä, joissa ympäristölaatunormit voidaan ylittää sikäli kuin muu osa pintavesimuodostumasta on kyseisten normien mukainen. Nämä alueet on yksilöitävä selkeästi vesipuitedirektiivin mukaisesti laadituissa vesipiirien hoitosuunnitelmissa.

Selvitykset

EU-maiden on laadittava kunkin vesipiirin osalta selvitys kaikkien sellaisten aineiden päästöistä ja häviöistä, joka luetellaan direktiivin liitteessä I olevassa A osassa. Selvityksen perusteella komissio arvioi, edetäänkö kohti seuraavia tavoitteita:

  • vähennetään asteittain prioriteettiaineista aiheutuvaa pilaantumista ja
  • lopetetaan kerralla tai vaiheittain vaarallisten prioriteettiaineiden päästöt ja häviöt.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 13. tammikuuta 2009 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä13. heinäkuuta 2010 mennessä.

TAUSTAA

Ympäristölaatunormien noudattamisesta pitäisi aiheutua hyötyä sekä yleisölle että ympäristölle. Sillä olisi vähennettävä pintavesien juomavedeksi käsittelystä aiheutuvia kustannuksia ja parannettava näissä vesissä elävien kasvien ja eläinten ja näitä vesiä juovien kotieläinten terveyttä.

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Pintavesi: joet, järvet, jokisuiden vaihettumisalueet ja rannikkovedet. Kemiallisen tilan osalta pintavesiin sisältyvät myös aluevedet.
Eliöstö: tietyn elinympäristön tai alueen eläimet ja kasvit

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/105/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, ympäristönlaatunormeista vesipolitiikan alalla, neuvoston direktiivien 82/176/ETY, 83/513/ETY, 84/156/ETY, 84/491/ETY ja 86/280/ETY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY muuttamisesta (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 84–97)

Direktiiviin 2008/105/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/840, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/105/EY mukaisen unionin laajuista seurantaa varten laadittavan tarkkailtavien aineiden luettelon hyväksymisestä vesipolitiikan alalla ja komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/495 kumoamisesta (EUVL L 141, 7.6.2018, s. 9–12)

Viimeisin päivitys: 26.10.2018

Top