EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Simpukkavesien laatu

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Simpukkavesien laatu

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2006/113/EY simpukkavesiltä vaadittavasta ympäristön laadusta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Euroopan unioni (EU) ottaa käyttöön EU-maiden simpukkavesiä koskevat pakolliset laatukriteerit.
 • Se pyrkii näin suojelemaan eräitä simpukkakantoja haittavaikutuksilta, jotka aiheutuvat saastuttavien aineiden päästöistä mereen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Simpukkavedet

Direktiivissä käsitellään simpukkavesien eli simpukoiden (simpukoiden ja kotiloiden) kasvuun soveltuvien vesien laatua.

Sitä sovelletaan rannikko- ja murtovesiin, jotka tarvitsevat suojelua tai parantamista, jotta mahdollistettaisiin simpukoiden kasvu ja jotta edistettäisiin osaltaan ihmisten syötäväksi kelpaavien simpukkatuotteiden korkeaa laatua.

Simpukkavesien nimeäminen

EU-maat vastaavat simpukkavesien nimeämisestä. Nimettyjen vesien luetteloa voidaan muuttaa sellaisten tekijöiden perusteella, jotka eivät olleet ennakoitavissa nimeämisajankohtana.

Jos simpukkavesiä nimetään toisten EU-maiden rajan välittömästä läheisyydestä, maiden on neuvoteltava keskenään.

Laatukriteerit

Direktiivissä määritellään nimettyihin simpukkavesiin sovellettavat parametrit, tavoitearvot, pakolliset arvot, vertailumenetelmät sekä näytteenoton ja mittauksen vähimmäistiheys.

Simpukkavesiin sovellettavat parametrit ovat:

 • pH
 • lämpötila
 • väri
 • suspendoitunut kiinteä aine
 • suolapitoisuus
 • liuennut happi ja
 • joidenkin aineiden (hiilivedyt, metallit, organohalogenoidut aineet) esiintyminen tai pitoisuus.

Näiden kriteerien perusteella EU-maat määrittelevät arvot, jotka nimettyjen simpukkavesien on täytettävä. Nämä raja-arvot voivat olla direktiivissä määriteltyjä raja-arvoja tiukempia. Metallien ja organohalogenoitujen aineiden osalta arvojen on oltava tiettyjen yhteisön vesiympäristöön päästettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamasta pilaantumisesta annetussa direktiivissä 2006/11/EY (sisällytetty vuonna 2013 direktiiviin 2000/60/EY, EU:n vesipuitedirektiivi) määriteltyjen päästösääntöjen mukaisia.

EU-maiden on laadittava ohjelmia, jotka mahdollistavat niiden määrittelemien raja-arvojen saavuttamisen kuuden vuoden sisällä nimeämisestä.

Näytteenotto

Jokaisen EU-maan toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava näytteitä ottamalla, että vedet täyttävät direktiivissä määritellyt kriteerit. Näytteiden on täytettävä määritellyt arvot seuraavasti:

 • 100 prosentissa näytteistä ”organohalogenoidut aineet” ja ”metallit” parametrien osalta
 • 95 prosentissa näytteistä ”suolapitoisuus” ja ”liuennut happi” parametrien osalta
 • 75 prosentissa näytteistä muiden parametrien osalta.

Poikkeukset

Katastrofin sattuessa määriteltyjen raja-arvojen ja kriteerien noudattamisesta voidaan myöntää erivapaus.

Näytteenottotiheyttä voidaan vähentää, jos vesien laatu on huomattavasti parempi kuin mitä EU-lainsäädännössä vahvistettujen kriteerien soveltamisen tuloksena saavutettaisiin.

Jos raja-arvoja tai vahvistettuja kriteerejä ei saavuteta, toimivaltainen viranomainen toteaa, johtuuko tämä sattumasta, luonnonilmiöstä vai pilaantumisesta, ja toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet. Nämä toimenpiteet eivät missään tapauksessa saa johtaa rannikko- ja murtovesien pilaantumisen lisääntymiseen.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

EU-maiden tuli saattaa direktiivi 2006/113/EY, joka korvasi direktiivin 79/923/ETY, osaksi kansallista lainsäädäntöä 6. marraskuuta 1981 mennessä.

TAUSTAA

Direktiivi 2006/113/EY kumottiin vuonna 2013 direktiivillä 2000/60/EY (vesipuitedirektiivi). Direktiivissä 2006/113/EY määritellyt säännöt, jotka koskevat erityisesti vesipiirien hoitosuunnitelmien mikrobiologisia ja fysikaaliskemiallisia parametreja, sisällytettiin vesipuitedirektiiviin.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/113/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, simpukkavesiltä vaadittavasta laadusta (kodifioitu toisinto) (EUVL L 376, 27.12.2006, s. 14–20)

Direktiiviin 2006/113/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EUVL L 327, 22.12.2000, s. 1–73). Katso konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 08.05.2016

Top