EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Meristrategia

Meristrategia

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2008/56/EY – EU:n meriympäristöpolitiikan puitteet(meristrategiadirektiivi)

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Sillä luodaan puitteet ja tavoitteet meriympäristön säilyttämiseksi ja suojaamiseksi ihmisten haitalliselta toiminnalta sekä ihmisten haitallisen toiminnan ennaltaehkäisemiseksi.
 • Siinä edellytetään EU-maita kehittämään strategioita ”ympäristön hyvän tilan* saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Kuusivuotisiin strategioihin on sisällyttävä toimia, joiden tarkoituksena on suojella meriekosysteemiä ja varmistaa, että meriin liittyvät taloudelliset toimet toteutetaan kestävän kehityksen mukaisesti.
 • Siinä painotetaan tarvetta varmistaa EU-maiden yhteistyö naapurimerialueiden kesken (Koillis-Atlantti, Itämeri, Välimeri ja Mustameri), erityisesti meristrategioiden suunnittelussa jatäytäntöönpanossa. Olemassa olevien alueellisten hallintorakenteiden, kuten meriä koskevien alueellisten yleissopimusten, hyödyntäminen on siten tärkeä ja varteenotettava mahdollisuus EU-maille.
 • Siinä tunnustetaan alueellisten suojelutoimenpiteiden merkitys meriympäristöille ja siten edistetään maailmanlaajuisen merensuojelualueiden verkoston luomista.

AVAINKOHDAT

 • EU-maiden on osana meristrategioitaan arvioitava merialueidensa ympäristön tila ja siihen kohdistuvat ihmisen toiminnan vaikutukset (mukaan luettuna sosioekonominen analyysi). Niiden on sen jälkeen määriteltävä merivesien ”ympäristön hyvä tila” ja asetettava ympäristötavoitteita. Niiden on kehitettävä valvontaohjelmia ja valmisteltava toimenpideohjelmia.
 • EU-maiden vesiään koskevat arvioinnit auttavat lisäämään tietoa Euroopan merialueista. Tätä tuetaan myös sellaisten ohjelmien avulla kuin Meriosaaminen tai Copernicus.
 • Euroopan meret jaetaan neljään merialueeseen, jotka ovat Itämeri, Koillis-Atlantti, Välimeri ja Mustameri. Samalla merialueella toimivien maiden on koordinoitava toimensa.
 • Tavoitteiden saavuttamisen mittaamiseksi ja arvioimiseksi laaditaan valvontaohjelmia. Jos tiettyjä tavoitteita ei saavuteta, EU-maiden on selitettävä miksi, ja ne voivat tarvittaessa hakea tiettyjen poikkeusten soveltamista.
 • Direktiivi sisältää joukon laadullisia ”kuvaajia”, joiden avulla EU-maat voivat suunnitella strategioitaan vesiensä ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi. Niitä ovat muun muassa:
  • biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen
  • kestävän kalastuksen edistäminen
  • merenpohjan suojeleminen ja
  • merien roskaamisen ja epäpuhtauksien pitäminen kurissa.

Direktiivi perustuu nykyiseen EU-lainsäädäntöön ja kattaa meriympäristön osia, joita ei ole käsitelty muissa politikoissa, kuten vesidirektiivissä, luontodirektiivissä ja lintudirektiivissä.

VIIMEAIKAISET KEHITYSKULUT

 • EU:n kokemus vastuullisen lähestymistavan kehittämisestä valtamerten hoitoon meristrategiadirektiivin kautta nähdään merkittävänä panoksena Euroopan komission vuoden 2016 visioon valtamerten hallinnoinnista.
 • Komission vuoden 2015 kertomuksen mukaan EU:n merien suojelualueiden perustamisessa on edistytty merkittävästi, mistä hyötyvät sekä talous että ympäristö.Biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen mukaan EU on sitoutunut vuoteen 2020 mennessä varmistamaan, että 10 prosenttia sen rannikko- ja merialueista suojellaan.
 • Vuonna 2014 komissio tarkasteli direktiivin täytäntöönpanon ensi vaiheita. Sen jälkeen EU-maat ovat perustaneet omat valvontaohjelmansa, jotka komissio arvioi pian. EU-maiden oli myös toimitettava toimenpideohjelmansa komissiolle maaliskuuhun 2016 mennessä.
 • Sinisen talouden innovointi on tunnistettu yhdeksi keinoksi, jonka avulla voidaan kehittää meristrategiadirektiivin täytäntöönpanoa edistäviä kustannustehokkaita toimenpiteitä.
 • Meristrategiadirektiivi toimii ympäristöllisenä ohjeenamerten aluesuunnittelua koskevalle direktiiville, joka julkaistiin vuonna 2014.
 • Jälkimmäinen on osa yhdennettyä meripolitiikkaa, jonka tavoitteena on optimaalisen merenhoidon ja meriasioiden hallinnon täytäntöönpano.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 15. heinäkuuta 2008 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 15. heinäkuuta 2010 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Ympäristön hyvä tila: tarkoittaa ekologisesti monimuotoisia ja dynaamisia valtameriä ja meriä, jotka ovat puhtaita, terveitä ja tuottavia. Tavoitteena on meriympäristön turvaaminen nykyisille ja tuleville sukupolville.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EC, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19–40)

Direktiiviin 2008/56/EC tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2010/477/EU, annettu 1 päivänä syyskuuta 2010, merivesien hyvän ekologisen tilan arvioinnissa käytettävistä perusteista ja menetelmästandardeista (EUVL L 232, 2.9.2010, s. 14–24)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22–61)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Meristrategiadirektiivin (2008/56/EY) täytäntöönpanon ensimmäinen vaihe — Euroopan komission arviointi ja ohjeet (COM(2014) 97 final, 20.2.2014)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Innovointi siniseen talouteen: hyödynnetään mertemme ja valtamertemme potentiaalia työllisyyden ja kasvun edistämiseksi (COM(2014) 254 final/2, 8.5.2014)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/89/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, merten aluesuunnittelun puitteista (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 135–145).

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille suojeltujen merialueiden perustamisen edistymisestä (meristrategiapuitedirektiivin 2008/56/EY 21 artiklan mukainen arviointi) (COM(2015) 481 final, 1.10.2015)

Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Kansainvälinen valtamerten hallinnointi: EU:n panos vastuulliseen valtamerten hoitoon (JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016)

Viimeisin päivitys: 23.02.2017

Top