EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskeva yleissopimus

Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskeva yleissopimus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 81/462/ETY valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan yleissopimuksen tekemisestä

Ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskeva yleissopimus

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

 • Päätöksellä tehdään Euroopan unionin (EU) ja EU-maiden puolesta valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskeva yleissopimus.
 • Sopimuspuolet (eli yleissopimuksen ratifioineet EU-maat) sitoutuvat yleissopimuksen nojalla yhteistoimin rajoittamaan sekä vähitellen ehkäisemään ja vähentämään epäpuhtauksien ilmaan päästämistä torjuakseen niiden aiheuttamaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista valtiosta toiseen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Valtiosta toiseen tapahtuvalla ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisella tarkoitetaan aineiden välitöntä tai välillistä päästämistä ihmisen toimin ilmaan siten, että siitä aiheutuu haitallisia vaikutuksia ihmisen terveydelle tai ympäristölle toisen maan alueella ja ettei yksittäisten päästölähteiden tai -lähderyhmien vaikutuksia voida erottaa toisistaan.

Yleissopimuksen nojalla on laadittu kahdeksan erillistä pöytäkirjaa:

Toimintapoliittinen yhteistyö

Yleissopimuksessa edellytetään, että sopimuspuolet suunnittelevat ja toteuttavat asianmukaisia toimia ja strategioita, erityisesti ilmanlaadun hallintajärjestelmiä.

Sopimuspuolet kokoontuvat säännöllisesti (vähintään vuosittain) arvioimaan edistymistä ja pohtimaan yhdessä yleissopimukseen liittyviä kysymyksiä.

Tieteellinen yhteistoiminta

Sopimuspuolet toteuttavat yhteisiä tutkimus- ja kehittämistoimia, joilla pyritään erityisesti vähentämään merkityksellisimpiä ilman epäpuhtauksien päästöjä, tarkkailemaan ja määrittämään päästömääriä ja epäpuhtauspitoisuuksia sekä tuntemaan entistä paremmin epäpuhtauksien terveys- ja ympäristövaikutuksia.

Tietojenvaihto

Sopimuspuolet vaihtavat tietoja erityisesti seuraavilta aloilta:

 • merkityksellisimpien ilman epäpuhtauksien (alkaen rikkidioksidista) päästöt ja niiden vaikutukset
 • (erityisesti kansallisiin toimiin ja teollisuuden kehitykseen liittyvät) seikat, jotka saattaisivat aiheuttaa merkityksellisiä muutoksia valtiosta toiseen tapahtuvaan ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumiseen
 • ilman pilaantumisen vähentämiseen tähtäävä torjuntatekniikka
 • merkityksellisimpien ilman epäpuhtauksien torjumista koskevat kansalliset toimet ja strategiat.

Epäpuhtauksien tarkkailua koskeva yhteistyö

 • Sopimuspuolet osallistuvat ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisen tarkkailua ja arviointia koskevaan Euroopan yhteistyöohjelmaan (EMEP). Tämän ohjelman toimien rahoituksesta määrätään erillisessä pöytäkirjassa (EMEP-pöytäkirja). Ohjelman tarkoituksena on antaa sopimuspuolille
  • ilmakehän tarkkailua koskevaa tutkimustietoa ja tietokonepohjaisia malleja
  • päästöjä koskevia arvioita
  • apua ennusteiden laadinnassa.
 • Jotta yhteistyö onnistuisi, yleissopimuksella mahdollistetaan
  • alun perin rikkidioksidin ja sen kaltaisten aineiden tarkkailuun kohdistuneen ohjelman laajentaminen koskemaan muita merkityksellisimpiä ilman epäpuhtauksia
  • näiden epäpuhtauksien aiheuttamalle pilaantumiselle altistuvan väliaineen (vesistöt, maaperä ja kasvillisuus) koostumuksen sekä terveys- ja ympäristövaikutusten tarkkailu
  • kulkeutumisilmiön eri vaiheita koskevan ilmatieteellisen ja muun tutkimustiedon tuottaminen
  • toisiinsa rinnastettavien tai standardoitujen tarkkailu- ja mallintamismenetelmien käyttö mahdollisuuksien mukaan
  • EMEP-ohjelman integroiminen asiaa koskeviin kansallisiin ja kansainvälisiin ohjelmiin
  • tarkkailutietojen säännöllinen vaihto.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ JA YLEISSOPIMUSTA SOVELLETAAN?

Päätöstä on sovellettu 11. kesäkuuta 1981 alkaen.

Yleissopimus tuli voimaan 16. maaliskuuta 1983 90 päivää 24. ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjojen talletuksen jälkeen.

TAUSTAA

 • Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevalla yleissopimuksella perustetaan hallitustenvälinen yhteistyömenettely terveyden ja ympäristön suojelemiseksi ilman epäpuhtauksilta, jotka saattavat vaikuttaa usean maan alueeseen. Yleissopimus allekirjoitettiin vuonna 1979 Genevessä YK:n Euroopan talouskomission (UN/ECE) puitteissa, ja se tuli voimaan vuonna1983.
 • Lisätietoja:

ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös, 81/462/ETY, tehty 11 päivänä kesäkuuta 1981, valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan yleissopimuksen tekemisestä (EYVL L 171, 27.6.1981)

Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskeva yleissopimus – Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskeva päätöslauselma (EYVL L 171, 27.6.1981)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 86/277/ETY, tehty 12 päivänä kesäkuuta 1986, ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisen tarkkailun ja arvioinnin Euroopan yhteistyöohjelman (EMEP) pitkän aikavälin rahoittamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen (EYVL L 181, 4.7.1986, s. 1)

Neuvoston päätös 93/361/ETY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1993, yhteisön liittymisestä vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan yleissopimuksen typen oksidien päästöjen tai niiden valtiosta toiseen kulkeutuvan vuon rajoittamista koskevaan pöytäkirjaan (EYVL L 149, 21.6.1993, s. 14–15)

Neuvoston päätös 98/686/ETY, tehty 23 päivänä maaliskuuta 1998, vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan yleissopimuksen rikkipäästöjen edelleen vähentämistä koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EYVL L 326, 3.12.1998, s. 34)

Neuvoston direktiivi 1999/13/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 1999, orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta (EYVL L 85, 29.3.1999, s. 1–22)

Neuvoston päätös 2001/379/EY, tehty 4 päivänä huhtikuuta 2001, valtiosta toiseen tapahtuvasta ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisesta vuonna 1979 tehtyyn yleissopimukseen liittyvän raskasmetalleja koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta (EYVL L 134, 17.5.2001, s. 40)

Neuvoston päätös 2003/507/EY, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2003, Euroopan yhteisön liittymisestä vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvään happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämistä koskevaan pöytäkirjaan (EUVL L 179, 17.7.2003, s. 1–2)

Neuvoston päätös 2004/259/EY, tehty 19 päivänä helmikuuta 2004, valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 81, 19.3.2004, s. 35–36)

Neuvoston päätös (EU) 2016/768, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2016, valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän raskasmetalleja koskevan vuoden 1998 pöytäkirjan muutosten hyväksymisestä (EUVL L 127, 18.5.2016, s. 8–20)

Neuvoston päätös (EU) 2016/769, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2016, valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan vuoden 1998 pöytäkirjan muutosten hyväksymisestä (EUVL L 127, 18.5.2016, s. 21–31)

Viimeisin päivitys: 08.12.2016

Top