EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Muuntogeenisten viljelykasvien sääntely: EU-maiden oikeudet

Muuntogeenisten viljelykasvien sääntely: EU-maiden oikeudet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2001/18/EY geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön

DIREKTIIVIN TARKOITUS

  • Direktiivin tavoitteena on tehostaa tarkoituksellista levittämistä* ja markkinoille saattamista koskevien lupien antamista geneettisesti muunnetuille organismeille eli muuntogeenisille organismeille (GMO)* ja tehdä siitä avoimempaa.
  • Lisäksi direktiivissä rajoitetaan luvan voimassaoloaika kymmeneen vuoteen (uusittavissa) ja säädetään markkinoille saatettujen muuntogeenisten organismien pakollisesta seurannasta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivillä otetaan käyttöön:

  • järjestelmä muuntogeenisten organismien levittämiseen liittyvien ympäristöriskien arvioimiseksi tapauskohtaisesti
  • yhteiset tavoitteet muuntogeenisten organismien seuraamiseen sen jälkeen, kun niitä on tarkoituksellisesti levitetty tai saatettu markkinoille
  • mekanismi, jolla muutetaan tai lykätään tarkoituksellisesti levitettyjen muuntogeenisten organismien levittämistä taikka lopetetaan se, kun siihen liittyvistä riskeistä saadaan tietoa.

Muuntogeenisten organismien merkinnät ja julkinen kuuleminen ovat pakollisia. Euroopan komission on kuultava toimivaltaisia tiedekomiteoita sellaisissa tapauksissa, joissa käyttöön liittyy vaara ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

Muuntogeenisten organismien geneettisiä muunnoksia ja niiden sijaintia koskevien tietojen tallentamiseen on perustettava rekisterit. Rekisterien toimintaa koskevat säännöt on määritelty päätöksessä 2004/204/EY.

Komissio julkaisee joka kolmas vuosi kertomuksen markkinoille saatetuista muuntogeenisistä organismeista saaduista kokemuksista ja yhteenvedon EU-maiden toimenpiteistä, jotka on toteutettu tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi.

Direktiivi sallii EU-maiden asettaa rajoituksia tai kieltoja sellaisten muuntogeenisten organismien saattamiselle markkinoille, jotka voivat olla vaaraksi ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Direktiivillä (EU) 2015/412 tätä oikeutta kuitenkin muutetaan niin, että EU-maat voivat kieltää muuntogeenisten organismien saattamisen markkinoille tai rajoittaa sitä laajemmin perustein. Nämä perusteet voivat liittyä kaavoitukseen, maankäyttöön, sosioekonomisiin vaikutuksiin, rinnakkaiseloon* ja oikeusjärjestyksen perusteisiin.

Muutosdirektiivissä säädetään myös määräajoista ja vastuista, joita luvan maantieteellisen soveltamisalan muuttamista koskevissa päätöksissä on noudatettava, sekä oikeudesta jättäytyä soveltamisen ulkopuolelle uusien objektiivisesti arvioitavien seikkojen perusteella.

EU-maiden, joissa viljellään muuntogeenisiä organismeja, on ollut 3. huhtikuuta 2017 alkaen pakko ottaa raja-alueillaan käyttöön asianmukaisia toimenpiteitä estääkseen niiden leviämisen rajojen yli muihin EU-maihin, joissa kyseisten muuntogeenisten organismien viljely on kielletty, paitsi jos tällaiset toimenpiteet ovat maantieteellisten erityisolosuhteiden vuoksi tarpeettomia.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 17. huhtikuuta 2001 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 17. lokakuuta 2002 mennessä.

TAUSTAA

Direktiivi on vain yksi osa muuntogeenisiä organismeja koskevaa EU:n säädöskehystä. Kehys sisältää (muun muassa muuntogeenisiin elintarvikkeisiin ja muuntogeenisten organismien rajatylittäviin siirtoihin liittyviä) direktiivejä ja asetuksia, joilla suojellaan ihmisten ja eläinten terveyttä sekä ympäristöä. Niillä luodaan yhdenmukaiset menettelyt ja varmistetaan markkinoille saatettujen muuntogeenisten organismien jäljitettävyys.

Lisätietoa:

KESKEISET TERMIT

Tarkoituksellinen levittäminen: kyseisen lainsäädännön puitteissa muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen saattaminen ympäristöön siten, että ei toteuteta erityisiä eristämistoimenpiteitä.
Muuntogeeniset organismit: elävien solujen ja organismien geneettinen muuntaminen modernin biotekniikan menetelmiin kuuluvalla geenitekniikalla. Näin voidaan jalostaa kasveja ja eläimiä esimerkiksi korkeamman tuoton tai tautiresistenssin aikaansaamiseksi.
Rinnakkaiselo: muuntogeenisten, tavanomaisten ja luonnonmukaisten viljelykasvien olemassaolo edellyttää sääntöjä sen varmistamiseksi, että ne pidetään erillään viljelyn, korjuun, kuljetuksen, varastoinnin ja käsittelyn aikana.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta – Komission julistus (EUVL L 106, 17.4.2001, s. 1–39)

Direktiiviin 2001/18/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2004/204/EY, annettu 23 päivänä helmikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/18/EY säädettyjen rekisterien toimintaa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta muuntogeenisten organismien geneettisiä muunnoksia koskevien tietojen tallentamiseksi (EUVL L 65, 3.3.2004, s. 20–22)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1–23)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 24–28) Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1946/2003, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, muuntogeenisten organismien valtioiden rajat ylittävistä siirroista (EUVL L 287, 5.11.2003, s. 1–10)

Viimeisin päivitys: 11.12.2017

Top