Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Forest Focus (2003 - 2006)

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Forest Focus (2003 - 2006)

Vuosina 2003–2006 kehitetty yhteisön Forest Focus -toimintaohjelma pyrkii pitkällä aikavälillä seuraamaan Euroopan metsäekosysteemien tilaa laajapohjaisesti, yhdenmukaisesti ja kattavasti. Ohjelma keskittyy erityisesti torjumaan ilmansaasteita ja ehkäisemään metsäpaloja. Ohjelma lakkautettiin ympäristöalan rahoitusvälinettä (LIFE+) koskevalla asetuksella (EY).

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2152/2003, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, metsien ja ympäristövuorovaikutusten seurannasta yhteisössä (Forest Focus). [Ks. muutossäädökset]

TIIVISTELMÄ

Kyseisellä asetuksella perustettu metsiä koskeva yhteisön Forest Focus -toimintaohjelma päättyi 31. joulukuuta 2006. Vuodesta 2007 lähtien uusi ympäristöalan rahoitusväline on LIFE+. Asetuksella jatketaan kuitenkin Forest Focus -toimintaohjelman puitteissa hyväksyttyjen toimenpiteiden hallinnointia.

Forest Focus -ohjelma koskee seuraavia aloja:

 • metsien suojeleminen ilmansaasteilta
 • metsäpalojen sekä niiden syiden ja seurausten ehkäisy
 • biologinen monimuotoisuus, ilmastonmuutos, hiilen sitominen, maaperän tarkkailu ja metsien suojaava tehtävä
 • seurantatoimien jatkuva arviointi.

Forest Focus -ohjelman tavoitteena on:

 • yhdenmukaistaa tietojen keruuta, käsittelyä ja validointia
 • parantaa tietojen arviointia yhteisön tasolla
 • parantaa kerättyjen tietojen laatua
 • kehittää metsien valvontaa
 • parantaa metsien tuntemusta
 • tutkia metsäpaloja
 • kehittää indikaattoreita sekä menetelmiä niiden riskien arviointiin, joille metsät altistuvat.

Työkalut toiminnan parantamiseksi ja kehittämiseksi

Tämän toimen puitteissa pidetään yllä havaintoalaverkostoja (ilmansaastumisen vaikutusten seurantajärjestelmä), joilla pyritään takaamaan metsäekosysteemien jatkuva inventointi ja tarkkailu. Metsäpaloja koskevan tietojärjestelmän kehitystyöt jatkuvat.

Suorittaakseen seurantaa biologisen monimuotoisuuden, ilmastonmuutoksen, hiilen sitomisen, maaperän seurannan ja metsien suojaavan tehtävän aloilla komissio aikoo toteuttaa toimenpiteitä, joiden tavoitteena on:

 • parantaa tietämystä metsäekosysteemien tilasta
 • arvioida ilmastonmuutoksen seurauksia
 • yksilöidä biologisen monimuotoisuuden tilanteen arvioimisessa käytettäviä indikaattoreja.

Jäsenvaltiot voivat puolestaan toteuttaa tutkimuksia, kokeita ja demonstraatiohankkeita tai perustaa seurannan pilottihankkeen.

Seurantatoimien jatkuvan arvioinnin toteuttamiseksi komission täytyy:

 • edistää tietojen yhdenmukaista keruuta, käsittelyä ja validointia unionissa
 • parantaa tietojen arviointia yhteisön tasolla
 • parantaa Forest Focus -ohjelmassa saatujen tietojen laatua.

Kansalliset ohjelmat

Forest Focus -ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi jäsenvaltiot käynnistävät kaksivuotisia kansallisia ohjelmia. Nämä ohjelmat on esiteltävä komissiolle 60 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaan tulemisesta ja niistä tehdään ennakkoarviointi. Jäsenvaltiot esittävät myös väli- ja jälkiarviointeja.

Kukin jäsenvaltio nimeää toimivaltaisen viranomaisen johtamaan kansallista ohjelmaansa.

Ohjelmien toteuttaminen ja kertomukset

Komissio vastaa uuden toimenpiteen koordinoinnista, valvonnasta ja kehityksestä. Komissiota avustaa näissä tehtävissä tieteellinen koordinointielin ja Euroopan ympäristökeskus.

Forest Focus -ohjelma alkoi 1.1.2003 ja loppui 31.12.2006. Ohjelman vuositalousarvio on 65 miljoonaa euroa, josta 9 miljoonaa on varattu metsäpalojen vastaisiin toimenpiteisiin. Euroopan unioni osallistuu kansallisten ohjelmien rahoittamiseen maksamalla 50 tai 75 prosenttia kokonaismenoista riippuen siitä, millaista rahoitettava toiminta on.

Kaikki ehdokasvaltiot voivat osallistua toimintaan, samoin kuin muut Euroopan valtiot, jotka haluavat osallistua omalla kustannuksellaan.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle Forest Focus -ohjelman puitteissa kerätyt vuosittaiset tiedot ja toimintakertomus. Jäsenvaltioiden on myös julkaistava nämä tiedot. Jäsenvaltioiden on toimitettava säännöllisesti komissiolle kertomus metsäekosysteemiensä tilasta.

Tausta

Ennen Forest Focus -ohjelman täytäntöönpanoa yhteisö käsitteli metsien suojelua ilmansaasteilta ja metsäpaloilta asetuksissa (ETY) N:o 3528/86 ja (ETY) N:o 2158/92, joiden voimassaolo päättyi 31. joulukuuta 2002. Forest Focus -ohjelma sisällytti nämä asetukset yhteen säädökseen. Tammikuun 1. päivästä 2007 lähtien uusi ympäristöalan rahoitusväline on LIFE+, joka mahdollistaa ohjelman toteuttamisen vielä laajemmassa yhteydessä.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpano jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 2152/2003

11.12.2003

-

EUVL L 324, 11.12.2003

Muutossäädökset

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 788/2004

03.05.2004

-

EUVL L 138, 30.4.2004

Asetukseen (EY) N:o 2152/2003 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto (pdf-muodossa) on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 1737/2006, annettu 7 päivänä marraskuuta 2006, metsien ja ympäristövuorovaikutusten seurannasta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2152/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä [EUVL L 334, 30.11.2006].

Komission päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 2004, kanteen nostamisesta Euroopan parlamenttia ja neuvostoa vastaan tavoitteena metsien ja ympäristövuorovaikutusten seurannasta yhteisössä (Forest Focus) annetun asetuksen (EY) N:o 2152/2003 kumoaminen [Ei julkaistu EUVL:ssä].

Asetuksen (EY) N:o 2152/2003, jolla Forest Focus perustetaan, 17 artiklassa toimen täytäntöönpanotoimenpiteiden hyväksymisen edellytykseksi asetetaan sääntelymenettelyn noudattaminen. Koska kyseessä ovat ohjelman täytäntöönpanotoimenpiteet, niihin olisi pitänyt soveltaa hallintomenettelyä. Tämän päätöksen tarkoituksena on kumota 17 artikla

Viimeisin päivitys 20.08.2007

Top