Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Aiheuttamisperiaate ja ympäristövastuu

Aiheuttamisperiaate ja ympäristövastuu

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2004/35/EY ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä määritetään aiheuttamisperiaatteeseen perustuvat säännöt. Tämä tarkoittaa, että ympäristövahinkoja aiheuttava yritys voidaan asettaa tästä vastuuseen ja että sen täytyy ryhtyä tarvittaviin ehkäisy- tai korjaustoimenpiteisiin sekä suorittaa kaikki tähän liittyvät kulut.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivissä ympäristövastuu määritellään seuraavasti:

 • vahinko, joka vaikuttaa merkittävästi ympäristön vesivarojen (ekologiseen, kemialliseen tai määrälliseen) tilaan, siten kuin se määritellään EU:n vesidirektiivissä ja meristrategiadirektiivissä
 • vahinko, joka aiheutuu maaperälle ja aiheuttaa merkittävän riskin ihmisten terveydelle
 • vahinko, joka aiheutuu suojeltaville lajeille ja luontotyypeille ja vaikuttaa haitallisesti suojeluun, siten kuin se määritellään lintudirektiivissä ja luontotyyppidirektiivissä.

Määritelmä käsittää pilaavien aineiden päästöt ilmakehään (koska tämä vaikuttaa maaperään tai vesiolosuhteisiin), sisämaan pinta- ja pohjavesiin sekä direktiivissä 2001/18/EY määriteltyjen geneettisesti muunneltujen organismien tarkoituksellisen levittämisen ympäristöön.

Soveltamisala

Vastuuta sovelletaan kahteen alaan:

 • 1.

  Ympäristövahinko on aiheutunut direktiivin liitteessä III luetteloidusta toiminnasta, kuten:

  • energiateollisuus
  • metallien tuotanto ja jalostus
  • mineraaliteollisuus
  • kemianteollisuus
  • jätehuolto
  • suurimittainen sellun-, paperin- ja kartongintuotanto; tekstiilin värjäys ja nahkatuotanto
  • suurimittainen lihan, meijerituotteiden ja elintarvikkeiden tuotanto.
 • 2.

  Suojeltaviin lajeihin ja luontotyyppeihin kohdistuva ympäristövahinko (tai välitön uhka) aiheutuu muusta kuin liitteessä III luetteloidusta ammattitoiminnasta ja mikäli yritys on todettu syylliseksi tai toimii piittaamattomasti.

Poikkeukset

Poikkeustilanteeksi katsotaan aseellinen selkkaus, luonnonkatastrofi, kansainvälisten yleissopimusten mukaisten ympäristövahinkotyyppien soveltamisalojen vahinkovastuu (esim. merten saastuminen) sekä ydinriskit, jotka kuuluvat Euratom-sopimukseen.

Ehkäisevät ja korjaavat toimet

 • Mikäli vahinko aiheuttaa välitöntä uhkaa, yrityksen on ryhdyttävä viipymättä ehkäiseviin toimenpiteisiin.
 • Jos vahinko on jo ehtinyt tapahtua, yrityksen on ilmoitettava asiasta välittömästi viranomaisille ja ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin tilanteen hallitsemiseksi sekä laajempien ympäristövahinkojen ja ihmisten terveyden vaarantamisen estämiseksi.

Yrityksen on maksettava ennaltaehkäisevättoimenpiteet ja korjaavattoimenpiteet , lukuun ottamatta tiettyjä tilanteita, esimerkiksi mikäli vahingon aiheuttajana on ollut kolmas osapuoli asianmukaisista suojatoimenpiteistä huolimatta tai vahinko on tapahtunut, vaikka virallisia ohjeita on noudatettu.

Täytäntöönpano

 • Vuoden 2016 täytäntöönpanokertomuksessa tarkasteltiin direktiivin täytäntöönpanon jälkeen saatuja kokemuksia vuosilta 2007–2013 sekä arviota, joka tehtiin Euroopan komission sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan REFIT-ohjelman puitteissa.
 • Kertomus vahvistaa, että vaikka direktiivi ei ole vielä saavuttanut täysimittaista potentiaaliaan, sen avulla on korjattu ympäristövahinkoja tehokkaasti ja kannustettu ennaltaehkäisyyn.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 30. huhtikuuta 2004 alkaen. EU-maiden tuli saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöä 30. huhtikuuta 2007 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja on saatavilla kohdasta ympäristövastuu Euroopan komission verkkosivustolta.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/35/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004 ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta (EUVL L 143, 30.4.2004, s. 56–75)

Direktiiviin 2004/35/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta annetun direktiivin 2004/35/EY 18 artiklan 2 kohdan mukainen komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille (COM(2016) 204 final, 14.4.2016)

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja REFIT-arvio ympäristövastuudirektiivistä liitettynä direktiivin 2004/37/EY 18(2) artiklan mukaiseen komission kertomukseen Euroopan parlamentille ja neuvostolle ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta (SWD(2016) 121 final,14.4.2016)

Viimeisin päivitys: 05.10.2016

Top