Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Muuntogeenisten organismien vienti kolmansiin maihin

Muuntogeenisten organismien vienti kolmansiin maihin

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1946/2003 – muuntogeenisten organismien valtioiden rajat ylittävät siirrot

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella pyritään panemaan täytäntöön Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan tietyt kohdat. Tämä johtuu siitä, että joillakin muuntogeenisillä organismeilla (GMO) voi olla haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

Asetuksella pyritään varmistamaan riittävä suojelun taso luomalla muuntogeenisten organismien kolmansiin maihin vientiä koskevien tietojen ilmoitus- ja vaihtamisjärjestelmä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetuksessa tehdään ero ympäristöön tarkoituksellisesti levitettäviksi tarkoitettujen muuntogeenisten organismien (kuten kenttäkokeita tai muuntogeenisten organismien viljelyä, maahantuontia tai teollisuustuotteiksi jalostamista varten) ja elintarvikkeena tai rehuna tai jalostukseen käytettäväksi tarkoitettujen muuntogeenisten organismien välillä.

Ympäristöön tarkoituksellisesti levitettäväksi tarkoitettujen muuntogeenisten organismien viejän on tehtävä ilmoitus tuonnin kohteena olevan kolmannen maan toimivaltaiselle viranomaiselle (ja uusittava ilmoitus, ellei se saa vastausta). Ilmoituksen on sisällettävä asetuksen liitteessä I mainitut tiedot. Viejän on pidettävä kirjaa näistä ilmoituksista ja vastaanottoilmoituksista viiden vuoden ajan ja lähetettävä kopiot näistä asiakirjoista EU-maansa toimivaltaiselle viranomaiselle sekä Euroopan komissiolle.

Euroopan komission tai päätöksen tehneen EU-maan on ilmoitettava bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään kaikista päätöksistä, jotka koskevat sellaisten elintarvikkeena tai jalostukseen käytettäväksi tarkoitettujen muuntogeenisten organismien käyttöä, joita saatetaan siirtää valtioiden rajojen yli. Ilmoituksen on sisällettävä asetuksen liitteessä II mainitut tiedot. Tällaisia muuntogeenisiä organismeja ei saa siirtää rajojen yli, ellei niille ole myönnetty lupaa unionissa.

Jos EU-maa saa tiedon mahdollisesti vaarallisten muuntogeenisten organismien tahattomasta viennistä, sen on tiedotettava yleisölle, ilmoitettava Euroopan komissiolle ja neuvoteltava vaikutusten kohteena olevan maan kanssa, jotta nämä voivat ryhtyä tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin.

EU-maiden on toimitettava selvitys tämän asetuksen täytäntöönpanosta vähintään joka kolmas vuosi.

TAUSTAA

Vuonna 2000 EU ja EU-maat allekirjoittivat Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan, jonka tarkoituksena on varmistaa, etteivät muuntogeenisten organismien siirrot (etenkin maiden väliset) aiheuta riskiä ympäristölle tai ihmisen terveydelle.

Tämän jälkeen EU allekirjoitti vuonna 2011 Nagoya-Kuala Lumpurin lisäpöytäkirjan. Siinä käsitellään tarkemmin Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan kansainvälisiä sääntöjä ja menettelyjä valtioiden rajojen yli siirrettävistä muuntogeenisistä organismeista aiheutuvien vahinkojen korjaamiseksi.

KESKEINEN TERMI

* Muuntogeeniset organismit: organismeja, joihin on sovellettu geeniterapiaa. Tämä voi muuttaa keinotekoisesti niiden geenikoostumusta ja antaa niille uusi ominaisuuksia (kuten kasvin kestävyys kuivuutta, hyönteisiä tai tauteja vastaan). Koska muuntogeenisten organismien pitkän aikavälin vaikutuksista ympäristöön ja ihmisen terveyteen tiedetään vielä hyvin vähän, EU soveltaa ennalta varautumisen periaatetta.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1946/2003, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, muuntogeenisten organismien valtioiden rajat ylittävistä siirroista (EUVL L 287, 5.11.2003, s. 1–10)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2002/628/EY, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2002, Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 201, 31.7.2002, s. 48–49)

Neuvoston päätös 2013/86/EU, tehty 12 päivänä helmikuuta 2013, Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjaan liittyvän korjaamisvastuuta koskevan Nagoya-Kuala Lumpurin lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 46, 19.2.2013, s. 1–3)

Viimeisin päivitys: 24.11.2015

Top