EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vihreä kirja: Euroopan strategia kestävän, kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Vihreä kirja: Euroopan strategia kestävän, kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi

Tällä vihreällä kirjalla komissio pyrkii toteuttamaan eurooppalaista energiapolitiikkaa, jonka on määrä vastata energiahuollon sekä kasvuun ja ympäristöön kohdistuvien vaikutusten tuomiin moniin haasteisiin Euroopassa. Euroopan unionin (EU) on toimittava nopeasti ja tehokkaasti erityisesti kuudella painopistealueella luodakseen itselleen kestävän, kilpailukykyisen ja varman energiahuollon. Sisämarkkinoiden, energiatehokkuuden, tutkimuksen ja ulkopolitiikan on kaikkien myötävaikutettava Euroopan energiahuollon menestyksekkääseen vahvistamiseen nykyisessä kansainvälisessä tilanteessa.

ASIAKIRJA

Euroopan komission vihreä kirja, annettu 8 maaliskuuta 2006, "Euroopan strategia kestävän, kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi" [KOM(2006) 105 lopullinen - ei julkaistu virallisessa lehdessä].

TIIVISTELMÄ

Energiaa käsittelevä vihreä kirja on tärkeä edistysaskel Euroopan unionin (EU) energiapolitiikan kehityksessä. Jotta taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristölliset tavoitteet voidaan saavuttaa, Euroopan täytyy vastata energia-alalla esiin tulleisiin suuriin haasteisiin, joita ovat kasvava riippuvuus tuontienergiasta, hiilivetyjen epävakaat hinnat, ilmastonmuutos, kysynnän kasvu sekä esteet energian sisämarkkinoilla. Maailman toiseksi suurimpana energiamarkkina-alueena EU voi hyödyntää maailmanlaajuista kärkiasemaansa kysynnän hallinnassa ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisessä.

Komissio kehottaa jäsenvaltioita tekemään kaikkensa eurooppalaisen energiapolitiikan hyväksi kolmen päätavoitteen alalla:

  • kestävyys: ilmastonmuutosta on torjuttava aktiivisesti edistämällä energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä;
  • kilpailukyky: eurooppalaisen energiaverkon tehokkuutta on parannettava luomalla energian sisämarkkinat;
  • energiahuollon varmuus: EU:n sisäistä energian tarjontaa ja kysyntää on pyrittävä koordinoimaan paremmin kansainvälinen tilanne huomioon ottaen.

Vihreä kirja käsittelee kuutta eurooppalaisen energiapolitiikan painopistealuetta, joiden toteuttamiseksi komissio ehdottaa konkreettisia toimia. Niiden toteuttaminen aina energian sisämarkkinoista yhteiseen ulkopolitiikkaan asti takaa kestävän, kilpailukykyisen ja varman energiahuollon Euroopassa tuleviksi vuosikymmeniksi.

Energiahuolto kasvun ja työllisyyden tukena: energian sisämarkkinoiden toteuttaminen

Ensimmäinen haaste Euroopan energia-alan kehityksessä on kaasun ja sähkön sisämarkkinoiden toteuttaminen. Tällä hetkellä monia kansallisia markkinoita hallitsevat muutamat vanhat yritykset, ja alaa vaivaa protektionismi. Kuluttajille tämä tarkoittaa korkeita hintoja ja kilpailukyvyltään heikkoja infrastruktuureja.

Markkinoiden avautuminen merkitsee tasapuolista kilpailua eurooppalaisten yritysten välillä, ja sen myötä Eurooppaan saadaan kilpailukykyinen ja varma energiahuolto. Heinäkuusta 2007 lähtien kuluttajilla on lailla säädetty oikeus ostaa kaasua ja sähköä miltä tahansa eurooppalaiselta toimittajalta. Energian sisämarkkinoiden toteuttamiseksi seuraavat osa-alueet vaativat erityistä huomiota:

  • eurooppalaisen energiaverkon kehittäminen sekä yhteisten sääntöjen laatiminen valtioiden rajat ylittävää kauppaa varten, jotta toimijat voivat käyttää kansallisia verkkoja yhdenmukaistettujen sääntöjen mukaisesti. Verkonhaltijat määrittelevät yhdessä säännöt, ja tarvittaessa mukaan otetaan eurooppalainen energia-alan sääntelyviranomainen;
  • suunnitelma verkkojen yhteenliittämiseksi, jotta investointeja lisättäisiin kansallisten verkkojen yhteenliitäntään; suurin osa näistä verkoista on vielä liian erillään.
  • kulutuspiikkeihin varautuminen investoimalla tuotantokapasiteettiin. Investointeja voidaan edistää avaamalla markkinat ja lisäämällä kilpailua;
  • nykyistä parempi siirto- ja jakelutoimintojen eriyttäminen, jotta voidaan selvästi erottaa toimijat kaasun ja sähkön siirrossa sekä jakelussa. Protektionismi ilmenee joissakin maissa juuri huonosti eriytettyinä toimintoina, mikä voi johtaa yhteisön lisätoimenpiteisiin;
  • Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn parantaminen kohtuullisten energian hintojen avulla.

Energiavarmuus: jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus

EU:n tuontiriippuvuuden sekä kysynnän vaihteluiden vuoksi toimenpiteet ovat tarpeen tasaisen energiavarmuuden takaamiseksi. EU:n on kehitettävä tehokkaat varamekanismit sekä tukiverkostot, jotta energiatoimituksiin liittyvät kriisit voidaan välttää.

Energiavarmuus voidaan taata avaamalla markkinat ja kannustamalla siten yrityksiä investoimaan vakaaseen ja kilpailuun perustuvaan toimintaympäristöön. Komissio ehdottaa myös Euroopan energiahuollon seurantaelimen perustamista. Sen tehtävänä on seurata energiamarkkinoita ja havaita uhkaava energian puute. Nopean turvaverkkomekanismin avulla voitaisiin antaa apua sellaiselle maalle, joka joutuu energiansaantivaikeuksiin infrastruktuurin vaurioitumisen takia.

EU:lla on oltava myös riittävät energiavarastot mahdollisten toimitushäiriöiden varalta. Komissio ehdottaakin, että energiavarmuutta koskevaa lainsäädäntöä tarkasteltaisiin uudelleen erityisesti EU:n öljy ()- ja kaasu varastojen osalta.

Kohti kestävämpää, tehokkaampaa ja monipuolisempaa energialähteiden yhdistelmää

Jokainen jäsenvaltio voi itse valita oman energialähteiden yhdistelmänsä tarjolla olevista vaihtoehdoista. Jäsenvaltioiden valinnoilla on vaikutusta Euroopan energiavarmuuteen, ja valintoja voitaisiinkin koordinoida EU:n strategisen energiakatsauksen avulla.

Jäsenvaltiot voisivat valita energialähteiden yhdistelmänsä energiakatsauksen muodostamien selkeiden eurooppalaisten puitteiden pohjalta, joissa huomioitaisiin erilaiset mahdollisuudet energiantoimituksiin ja niiden vaikutus energian toimitusvarmuuteen, kilpailukykyyn ja kestävyyteen. Katsaus toimisi myös pohjana avoimelle ja objektiiviselle keskustelulle ydinenergian roolista Euroopassa ja olisi perustana koko EU:n energialähteiden yhdistelmän strategisille tavoitteille.

EU eturintamassa ilmastonmuutoksen torjunnassa

Kasvihuonekaasupäästöjen sekä energian kulutuksen lisääntyminen koko maailmassa on syynä ilmaston lämpenemiseen ja siitä johtuviin hälyttäviin vaikutuksiin. Vihreän kirjan ehdotuksen mukaisesti EU voisi olla eturintamassa taistelemassa ilmaston lämpenemistä vastaan sekä teknologioiden alalla, joilla varmistetaan yhä puhtaampi ja varmempi energiahuolto tulevaisuudessa.

Voidakseen jatkaa suunnannäyttäjänä maailmalla EU:n täytyy panostaa ensisijaisesti energiatehokkuuteen. Tarkoituksena on purkaa taloudellisen kasvun ja energiankulutuksen välinen yhteys, jotta kulutettaisiin vähemmän olemalla kuitenkin kilpailukykyisiä. Vuonna 2005 julkaistussa energiatehokkuutta koskevassa vihreässä kirjassa (es de en fr)todettiin, että vuoteen 2020 mennessä EU:n käyttämästä energiasta voitaisiin säästää jopa 20 prosenttia. Juuri tämä on komission esittämän energiatehokkuutta koskevan toimintasuunnitelman ydin. Se suunnataan pääasiassa jäsenvaltioille, jotta ne käyttäisivät kaiken poliittisen voiman liiallisen energian kulutuksen torjumiseksi.

Komissio haluaa tähdentää myös uusiutuvien energianlähteiden roolia, joiden maailmanmarkkinoista EU:n osuus on jo puolet. Jotta uusiutuvien energianlähteiden kehitykselle voidaan luoda vakaa ympäristö, komissio esittää uusiutuvia energianlähteitä koskevan etenemissuunnitelman. Suunnitelman on määrä tarkistaa EU:n yleiset ja yksittäiset tavoitteet vuoteen 2020 ja luetteloida uusiutuvien ja puhtaiden energianlähteiden kehitystä edistävät toimenpiteet. Se sisältää myös biomassaa koskevan toimintasuunnitelman (es de en fr) ja tuet uusiutuvista energianlähteistä saadulle energialle (es de en fr).

Hiilidioksidin talteenottoa ja puhtaiden hiiliteknologioiden käyttöä olisi kannustettava, jotta ne maat, jotka haluavat jatkaa kivihiilen käyttöä yhtenä energialähteenään, voivat tehdä niin.

Tutkimus ja innovointi eurooppalaisessa energiapolitiikassa

Kestävän, kilpailukykyisen ja varman eurooppalaisen energiahuollon kehittäminen riippuu suurimmaksi osaksi siitä, kuinka uusia energiateknologioita toteutetaan. Alan tutkimus aina energiatehokkuudesta uusiutuviin energialähteisiin edistää EU:n pyrkimyksiä vastata seuraavien vuosien haasteisiin.

EU:n seitsemäs tutkimuksen puiteohjelma tarjoaa puitteet uusien Euroopan energiatuotantoa ja -kulutusta parantavien energiateknologioiden kehittämiseen. Komissio esittää lisäksi strategisen energiateknologiasuunnitelman käyttöönottoa, energia-alan tutkimustoimintaa voidaan jäsentää ja helpottaa uusien teknologioiden kaupallisia sovelluksia.

Ulkoisen energiapolitiikan yhtenäistäminen

Kansainvälinen vuoropuhelu EU:n energia-alan kauppakumppanien kanssa on ensiarvoisen tärkeää energian kilpailukyvyn, kestävyyden ja varmuuden takaamiseksi Euroopassa. EU:n olisi omaksuttava yhteinen lähestymistapa ulkoiseen energiapolitiikkaan pystyäkseen vastaamaan paremmin tulevien vuosien energiahaasteisiin.

Ennen ulkopoliittisia kysymyksiä EU:n olisi määriteltävä yhteinen kanta energialähteiden yhdistelmän, uusien infrastruktuurien sekä kolmansien maiden energiakumppanuuksien suhteen. Strategisen energiakatsauksen pohjalta EU voisi tehostaa neuvotteluja tuottajamaiden kanssa ja reagoida tehokkaammin energiatoimituksiin liittyvissä kriisitilanteissa. Lisäksi energiasta on tulossa tärkeä osa ilmastonmuutoksesta ja kestävästä kehityksestä käytävää kansainvälistä keskustelua.

Energia on tärkeä asia myös naapuruuspolitiikassa, oli kyseessä EU:hun tuotavan energian tuotanto tai energian siirto. Komissio esittääkin yleiseurooppalaisen energiayhteisön luomista EU:n ja sen naapurivaltioiden markkinoiden integroimiseksi.

Tausta

Tämä vihreä kirja on tärkeä edistysaskel yhteisen energiapolitiikan kehityksessä ja siinä kootaan energiapolitiikan eri osat yhteiseksi strategiaksi. Vihreä kirja avaa julkisen kuulemisen ajanjakson, jonka tarkoitus on johtaa konkreettisiin toimiin energia-alalla. Kevään 2006 Eurooppa-neuvosto käytti vihreän kirjan suosituksia uuden eurooppalaisen energiapolitiikan pohjana.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto, 8. helmikuuta 2006, "EU:n biopolttoainestrategia" [KOM(2006) 34 lopullinen - ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä].

Komission tiedonanto, 7. joulukuuta 2005, "Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma" [KOM(2005) 628 (es de en fr) lopullinen - EUVL C 49 28.2.2006].

Euroopan komission vihreä kirja, 22. kesäkuuta 2005, "Energiatehokkuus - Enemmän tuloksia vähemmällä" [KOM(2005) 265 (es de en fr) lopullinen - ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä].

Euroopan komission vihreä kirja, 29. marraskuuta 2000, "Energiahuoltostrategia Euroopalle" [KOM(2000) 769 lopullinen - ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä].

Viimeisin päivitys 05.07.2006

Top