EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ohjelma "Älykäs energiahuolto Euroopassa" (2003-2006)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Ohjelma "Älykäs energiahuolto Euroopassa" (2003-2006)

Tämän päätöksen tavoitteena on laatia uusi monivuotinen energia-alan ohjelma. Kyseisen ohjelman avulla pyritään toteuttamaan energiaa koskevat Euroopan unionin (EU) nykytavoitteet, eli kestävä kehitys ja toimitusvarmuus energia-alalla.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1230/2003/EY, tehty 26 päivänä kesäkuuta 2003, energia-alan toimien monivuotisesta ohjelmasta "Älykäs energiahuolto Euroopassa" (2003-2006) [EUVL L 176, 15.7.2003].

TIIVISTELMÄ

Energia - ja liikennesektorit vaikuttavat merkittävällä tavalla ilmastonmuutokseen, sillä ne ovat pääasialliset kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajat. Siksi energiapolitiikka on erityisen tärkeä tekijä kestävän kehityksen mukaisessa yhteisön strategiassa. EU on yhä suuremmassa määrin riippuvainen energiantuonnista kolmansista maista, mistä aiheutuu unionille taloudellisia, yhteiskunnallisia, poliittisia ja muita riskejä.

EU haluaa vähentää tätä riippuvuutta ja parantaa toimitusvarmuutta edistämällä muita energiamuotoja ja vähentämällä energian kysyntää. Pääpaino pannaan siksi etupäässä energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvien energialähteiden edistämiseen.

Ohjelmalla varmistetaan edellisessä energia-alan puiteohjelmassa (1998-2002) kehitettyjen yhteisön toimien jatkuvuus.

Tavoitteet

Uudessa ohjelmassa annetaan rahoitustukea paikallisille, alueellisille ja kansallisille aloitteille, jotka liittyvät uusiutuviin energialähteisiin, energiatehokkuuteen, liikenteen energianäkökohtiin sekä kansainvälisiin edistämistoimiin. Ohjelman talousarvio on 200 miljoonaa euroa vuosina 2003-2006.

Ohjelman erityistavoitteet ovat seuraavat:

- luoda tarvittava pohja energiatehokkuuden edistämiselle ja uusiutuvien energialähteiden kehittämiselle energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi;

- kehittää tarvittavat keinot ja välineet, joita komissio ja jäsenvaltiot voivat käyttää jäsenvaltioiden toteuttamien toimenpiteiden vaikutusten seurantaan ja arviointiin;

- edistää tietoisuuden lisäämisen ja koulutuksen avulla tehokkaita ja älykkäitä energiantuotanto- ja kulutustapoja, joilla on vankka ja kestävä perusta.

Jotta nämä tavoitteet saavutettaisiin, ohjelmalla pitäisi saada aikaan todellinen muutos energiakäyttäytymisessä EU:ssa - niin yksittäisten ihmisten kuin teollisuuden ja yritysten toiminnassa. On myös kehitettävä välineitä tehokasta seurantaa ja arviointia varten.

Toiminta-alat

Ohjelma koostuu neljästä toiminta-alasta, jotka vastaavat osittain aiempia ohjelmia ja varmistavat toimien jatkuvuuden samalla tehostaen niitä:

 • SAVE, joka koskee energiatehokkuuden parantamista ja energian järkevää käyttöä erityisesti rakennusalalla ja teollisuudessa. Talousarvio: 69,8 miljoonaa euroa;
 • ALTENER, joka koskee uusien ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämistä sähkön ja lämmön keskitetyssä ja hajautetussa tuotannossa sekä niiden integrointia paikallisympäristöön ja energiajärjestelmiin. Talousarvio: 80 miljoonaa euroa;
 • STEER, jolla tuetaan aloitteita, jotka koskevat kaikkia liikenteen energianäkökohtia ja polttoaineiden käytön monipuolistamista uusiutuvien energialähteiden avulla. Talousarvio: 32,6 miljoonaa euroa;
 • COOPENER, jolla tuetaan aloitteita, jotka koskevat uusiutuvien energialähteiden käytön ja energiatehokkuuden edistämistä kehitysmaissa. Talousarvio: 17,6 miljoonaa euroa.

Avaintoiminnot

Ohjelma on jaettu avaintoimintoihin kullakin toiminta-alalla, ja rahoitusta annetaan toimille ja hankkeille, joiden aiheina ovat:

 • kestävän kehityksen, energian toimitusvarmuuden, kilpailukyvyn ja ympäristönsuojelun edistäminen; hankkeiden aiheena voivat olla standardien sekä merkintä- ja sertifiointijärjestelmien kehittäminen sekä markkinoiden kehityksen ja energia-alan kehityssuuntausten seuranta
 • rakenteiden ja välineiden luominen, laajentaminen ja edistäminen kestävien energiajärjestelmien, kuten alueellisen ja paikallisen energiahallinnon kehittämiseksi, ja rahoitusvälineiden kehittäminen
 • järjestelmien ja varusteiden edistäminen, jotta nopeutettaisiin parhaiden käytettävissä olevien teknologioiden markkinaosuuksien kasvua
 • kansalaisten tietoisuutta energiakysymyksistä lisäävien tiedotus-, koulutus- ja opetusjärjestelmien kehittäminen sekä taitotiedon ja parhaiden toimintatapojen levitys
 • kestävää energiankäyttöä koskevan yhteisön politiikan toteuttamisen ja vaikutusten seuranta
 • ohjelmasta rahoitettujen toimien ja hankkeiden vaikutusten arviointi.

Rahoitus

Yhteisön rahoitusosuus voi olla enintään 50 % hankkeen kustannuksista. Loppu voidaan kattaa julkisista tai yksityisistä varoista tai niiden yhdistelmällä. Tähän on kuitenkin muutamia poikkeuksia: yhteisön tuki voi kattaa kaikki menot, jos hankkeessa esimerkiksi arvioidaan vaikutuksia ja parannetaan aloitteiden koordinointia.

Määrärahat on vahvistettu ohjeellisesti kutakin toiminta-alaa varten. Tästä talousarvion jakautumisesta toiminta-alojen välillä voidaan joustaa, jotta voitaisiin paremmin ottaa huomioon alan tarpeiden kehitys.

Täytäntöönpano

Komissio vastaa komitean avustamana ohjelman täytäntöönpanosta. Se vahvistaa tavoitteet ja suuntaviivat ja vastaa hankkeiden valinnasta jne.

Ohjelman täytäntöönpano edellyttää henkilöstömäärän huomattavaa lisäämistä, sillä interventiot ovat laajempia kuin edellisessä ohjelmassa. Ottaen huomioon nykytilanteen ja suunniteltujen toimien tyypin komissio katsoo, että eräs mahdollinen ratkaisu ohjelman hallinnointia varten olisi perustaa toimeenpaneva virasto, jota komissio valvoisi ja joka voisi huolehtia tietyistä ohjelman hallinnointiin ja seurantaan liittyvistä tehtävistä, kuten suositusten laatimisesta ohjelman täytäntöönpanoon ja hankkeiden toteuttamisen kaikkien tai joidenkin vaiheiden hallinnoinnista.

Osallistuminen

Ohjelmaan voivat osallistua kaikki jäsenvaltioiden alueelle sijoittautuneet julkis- tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt. Ohjelmaan voivat osallistua myös ehdokasmaat ja Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) ja Euroopan talousalueen (ETA) maat.

Arviointi

Komissio tarkastelee vuosittain ohjelman täytäntöönpanon edistymistä. Lisäksi riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden on arvioitava ohjelma sen soveltamiskauden toisena vuonna ennen kuin komissio esittää ehdotuksia uudeksi ohjelmaksi.

Taustaa

Uudella energia-alan toimien monivuotisella ohjelmalla "Älykäs energiahuolto Euroopassa" pannaan täytäntöön Euroopan energiahuoltostrategiaa koskevassa vihreässä kirjassa hahmotellut laajat toimintalinjat. Kyseisen vihreän kirjan tavoitteena on parantaa energian toimitusvarmuutta, ehkäistä ilmastonmuutosta ja edistää EU:n yritysten kilpailukykyä.

Ohjelman jatko

Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma on innovaation ja kilpailukyvyn puiteohjelman (2007-2013) alaohjelma, joka takaa Älykästä energiaa Eurooppaan -ohjelman (2003-2003) jatkuvuuden.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Päätös N:o 1230/2003/EY

4.8.2003

-

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1639/2006/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2006, kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007-2013) perustamisesta [EUVL L 310, 9.11.2006].

Komission vihreä kirja, laadittu 8. maaliskuuta 2006, "Euroopan strategia kestävän, kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi" [KOM(2006) 105 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä]. Tässä vihreässä kirjassa hahmotellaan puitteet uudelle eurooppalaiselle energiapolitiikalle, jonka tavoitteena on kestävä, kilpailukykyinen ja varma energiahuolto. Se korvaa nykyisen, kaudeksi 2003-2006 vahvistetun ohjelman "Älykäs energiahuolto Euroopassa".

Komission päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 2003, energia-alalla toteutettavaa yhteisön toimintaa hallinnoivan toimeenpanevan "Älykkään energiahuollon viraston" perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti. Virastolle annetaan tehtävät, jotka koskevat ohjelmaan liittyvää yhteisön tukea, lukuun ottamatta kuitenkaan ohjelman arviointia, lainsäädännön seurantaa ja strategisia tutkimuksia ja muita toimia, jotka voivat kuulua komission yksinomaiseen toimivaltaan.

Virastolle annetaan erityisesti seuraavat tehtävät:

 • ohjelman "Älykäs energiahuolto Euroopassa" yksittäisten hankkeiden kaikkien vaiheiden hallinnointi työohjelman pohjalta;
 • talousarvion tulojen ja menojen toteuttamistoimien vahvistaminen sekä kaikkien yhteisön ohjelman hallinnoimiseksi tarvittavien toimien, etenkin sopimusten tekemiseen ja avustusten myöntämiseen liittyvien toimien, toteuttaminen;
 • yhteisön ohjelman täytäntöönpanon ohjaamiseksi tarvittavien tietojen keruu, käsittely ja toimittaminen komissiolle.

See also

Lisätietoja ohjelmasta "Älykäs energiahuolto Euroopassa" on saatavilla Internetistä liikenteen ja energian pääosaston sivuilta [EN].

Viimeisin päivitys 10.05.2007

Top